Các cựu binh Việt Nam hãy làm gì để ngăn chặn việc làm "ô uế" của nhóm No-U

March 13, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Cần dẹp bỏ "rác rưởi" ở tượng đài Vua Lý Thái Tổ ! đồng lòng cùng "rọn rác"!

Loading...