Cần đẩy mạnh nâng cao nhận thức cho thanh niên trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”

March 23, 2017
Tags: ,

Comments[ 2 ]


Anonymous said...

Thanh niên, nhất là thanh niên quân đội càng cần phải tỉnh táo trước các âm mưu của diễn biến hòa bình

Anonymous said...

Hãy tạo cơ hội, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên được học tập làm việc và cống hiến

Loading...