Linh mục Nguyễn Đình Thục nói sao với con dân: Hoàng Đức Bình không phải người của giáo xứ sao cha đẩy chúng con vào tội lỗi ?

May 18, 2017
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Loading...