Một số giải pháp ngăn chặn thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội trong thời điểm hiện nay

May 11, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


namkts94 said...

Thông tin xấu độc giờ cũng nhiều, nhưng người dân Việt Nam cảnh giác rất cao. Bây giờ thông tin đa chiều nên mọi người đều biết chọn lọc đấy chứ.Truyền thống người Việt Nam ở đâu cũng phát huy tốt.

Loading...