Vụ Hoàng Đức Bình: Những kẻ phản động hãy tự “xám hối”

May 30, 2017
Tags: ,

Comments[ 2 ]


hoatieudo said...

cái kết cho kẻ làm trái luật pháp. Giờ còn ai bảo vệ Bình nữa. Pháp luật sẽ gúp Bình trở về đất nước đã sinh ra mình.

hoatieudo said...

cái kết cho kẻ làm trái luật pháp. Giờ còn ai bảo vệ Bình nữa. Pháp luật sẽ gúp Bình trở về đất nước đã sinh ra mình.

Loading...