Xử lý nghiêm các chức sắc cực đoan lợi dụng tôn giáo để kích động, gây rối

May 24, 2017
Tags: , ,

Comments[ 2 ]


Ngọn DDuốc said...

https://hk.mobi.yahoo.com/news/20-70-072446782.html thôi cái trò xấu xa ghép người vô tội .. chúng bay la 1 lũ CS hèn hạ .. đừng bầy trò nưa !!!

Ngọn DDuốc said...

https://hk.mobi.yahoo.com/news/20-70-072446782.html 1 đám bẩn thieur sông thêm chật đát .. làm xấu đi ca xã hội khg co văn hóa .. 1 lũ vô dụng ăn hại !!!

Loading...