Chế Trung Hiếu là ai ?

June 10, 2017
Tags: , ,

Comments[ 1 ]


Hải Châu said...

lŨ "yêu nước kiểu cà chớn này bị thằng Tân nó đạp cho te tua rồi viết đơn tự thú..

Đúng là hổ nhục cho bọn Bò Cam đầu đất !

Loading...