Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 21, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Khi Đại hội XII của Đảng đang diễn ra, trên các phương tiện thông tin, các trang mạng xã hội cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa đang ngày càng diễn ra quyết liệt. Đặc biệt lợi dụng internet các thế lực thù địch càng đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN, chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa bằng nhiều hình thức hoạt động khác nhau.
>>Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc: Quyền hưởng thụ văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện (bài 3)
>>
Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc: Đổi mới mà không "đổi màu" (bài 2)
>>
Đám loa làng dân chủ từ kêu gọi sang hoạt động xã hội đen
>>
Kiên quyết đấu tranh làm thất bại luận điệu tuyên truyền đòi “cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam”
>>
Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc: Sự thật hiển nhiên về tăng trưởng kinh tế (Bài 1)
>>Đảng các nước bày tỏ niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam
>>
Cảnh giác trước thủ đoạn “tung hỏa mù” trên Internet
>>Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”
>>
T.Ư không cản trở việc ứng cử tại Đại hội
>>Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về Hội nghị lần thứ 14 -BCH TW Đảng khóa XI


Thúc đẩy “tự diễn biến” là một trong những cách thức hết sức nguy hiểm đã được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng từ nhiều năm nay để chống phá Đảng ta. Thực tế cho thấy, “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng chính trị bị chệch hướng, sẽ làm cho bộ máy của Đảng, Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của chế độ là điều khó tránh khỏi. Trong những năm qua, tùy từng đối tượng và phạm vi tác động mà các thế lực thù địch sử dụng thủ đoạn, nội dung, hình thức và phương pháp thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khác nhau. Vẫn là đấu tranh ý thức hệ nhưng các thế lực thù địch lại phát động trò bịp “phi ý thức hệ” coi như không có tư tưởng phản nghịch, không có tư tưởng đối kháng mà có sự đồng nguyên hoặc đa nguyên tư tưởng. Song lợi dụng vào đó chúng lại sử dụng những ngôn từ, ngữ nghĩa khi phát ra tưởng như trong sáng nhưng lại sặc màu phản động, chống đối Đảng, cách mạng nước ta như việc cổ vũ thái quá cho những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được, đề cao vai trò của nhân dân, trong đó có vai trò của Đảng, nhằm kích động “tính tự kiêu cộng sản”, “say sưa với chiến thắng”, thỏa mãn với những thành tựu, dẫn đến chủ quan, duy ý chí trong nhìn nhận đánh giá những vấn đề thực tiễn đặt ra. Những thủ đoạn đó đều hướng đến mục tiêu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngay trước thềm Đại hội XII của Đảng.


Cấn Thị Thêu bên ngoài phiên tòa xét xử Nguyễn Viết Dũng vào ngày 14/11/2015 tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Về chính trị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần thứ XII là đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của nhiệm kỳ 2016-2020. Đây là nội dung các thế lực thù địch, phản động sẽ tập trung chống phá để làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là sức mạnh chính trị-tinh thần của Đảng, nhằm phá vỡ nền tảng chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng ta. Chúng coi đây là mặt trận quan trọng hàng đầu, là nội dung trọng yếu và là “mũi công kích” để chuyển hoá tư tưởng trước thềm Đại hội XII của Đảng.

         Trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chúng tập trung chống phá Đảng ta về: Nhận thức, thái độ chính trị; tác phong sinh hoạt, lối sống; ý thức tổ chức, kỷ luật của các đảng viên trong tổ chức đảng, các lãnh đạo Đảng, nhà nước; mối quan hệ của đảng với quần chúng nhân dân. Về phương thức tiến hành chống phá: chúng triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là mạng Internet và thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế, lợi dụng dân chủ, chúng tạo các blog cá nhân để tấn công trực diện vào các Website của các cơ quan Đảng; tập hợp những phần tử thoái hóa, biến chất để cổ xúy cho tư tưởng dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa tư bản. Thủ đoạn chúng thường sử dụng là: ra sức xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; chúng quy kết chủ nghĩa Mác-Lênin sai lầm từ gốc rễ; mở ra chiến dịch bịa đặt, bôi nhọ Lãnh tụ Hồ Chí Minh và các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; truyền bá các tư tưởng, lối sống thực dụng phương Tây, văn hoá tư sản, các tệ nạn xã hội, quan điểm phản động, thông qua sách, báo, truyện, băng, đĩa hình, đặc biệt là các trang mạng xã hội như blog, facebook, twitter,…Chúng tìm mọi cách để làm cho quần chúng nhân dân, cán bộ của Đảng, Nhà nước hiểu sai vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo sự thờ ơ về chính trị, dẫn đến lơ là, mất cảnh giác, mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, từng bước suy yếu về chính trị, tiến tới làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, lợi dụng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng và những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế của ta, chúng tìm đủ mọi cách để làm giảm lòng tin của cán bộ này vào vai trò lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Đồng thời chúng còn lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí để tạo ra tiêu cực, gây nên mâu thuẫn làm chia rẽ trong nội bộ Đảng… Đặc biệt, chúng vẫn ra sức tuyên truyền, kích động đòi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đòi bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ chính trị trong Quân đội. Những âm mưu, thủ đoạn của chúng đều nhằm chống phá nền tảng chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng ta.
Để góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung và trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa đối với Đảng ta nói riêng, chúng ta phải tiến hành đấu tranh một cách toàn diện; trong đó, cần chú trọng một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; thực sự trong sạch, vững mạnh và gắn bó mật thiết với nhân dân. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, bồi dưỡng nhận thức, lập trường, quan điểm và năng lực vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nội bộ vững mạnh, củng cố vững chắc bên trong là chính, lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng.

Hai là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của các tổ chức đảng ở cơ sở, tăng cường tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội, nhất là kỷ luật phát ngôn. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trong xã hội. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, loại bỏ tư tưởng cơ hội, thực dụng, tình trạng thoái hóa biến chất trong Đảng, lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ có chức, có quyền, có tiền, những hình ảnh xấu về người cán bộ cách mạng trong nhân dân, tác động tiêu cực đến sự đồng thuận về tư tưởng trong xã hội, những đồng minh tự nhiên của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

         Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương đất nước và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong tình hình hiện nay, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; kiên quyết không bao che, né tránh, nhất là đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ có chức, có quyền và thân nhân của họ. Đặc biệt đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các thiết chế tuyên truyền vận động, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phát triển sản xuất, tổ chức đời sống, tham gia xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.

         Bốn là, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước và xã hội theo hướng hiệu lực, hiệu quả, bằng pháp luật; lấy phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư, chính sách,… làm khâu đột phá. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, dám chịu trách nhiệm, trên cơ sở tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt các giải pháp trên đây là bảo đảm quan trọng để đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa trước thềm Đại hội XII của Đảng, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, Nhà nước ta vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, cách mạng nước ta.

TTS (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm