Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc February 18, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Cuối thế kỷ XX, sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá quyết liệt các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó coi Việt Nam là một trọng điểm. Một trong những mục tiêu quan trọng, đồng thời là một thủ đoạn cơ bản, thâm độc của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng nước ta là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội."Phi chính trị hóa" quân đội là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho quân đội đứng ngoài chính trị, mất phương hướng chính trị và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, suy yếu về chính trị, tiến tới quân đội “tự diễn biến” và bị “vô hiệu hóa”. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hiểu rằng Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng là lực lượng nòng cốt trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và hiện đang là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Muốn thực hiện “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta thì trước hết phải “vô hiệu hóa” quân đội, làm cho quân đội “trung lập”, đứng ngoài chính trị, đứng ngoài cuộc đấu tranh giai cấp, quân đội không còn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.Ảnh minh họa

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: Chiến tranh chỉ là sự tiếp tục của chính trị bằng những biện pháp khác. Trong mối quan hệ giữa chiến tranh và chính trị thì chính trị là mục đích còn chiến tranh là công cụ, phương tiện. Quân đội bao giờ cũng thuộc về một giai cấp, một nhà nước nhất định, đã tổ chức ra, nuôi dưỡng và sử dụng nó vào mục đích chính trị. Quân đội là công cụ thực hiện mục tiêu, ý đồ chính trị của một giai cấp, một nhà nước. Không có quân đội nào đứng ngoài chính trị. Do đó, quân đội nhất thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp và mang bản chất giai cấp đã tổ chức ra nó. Vì vậy, quân đội của giai cấp vô sản thì phải do chính Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo là tất yếu khách quan.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với các đơn vị Quân đội cần tập trung thực hiện một số biện pháp sau:

Tăng cường giáo dục giác ngộ bản chất giai cấp công nhân của Đảng cho mọi cán bộ, chiến sĩ

Đây là nội dung quan trọng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, củng cố niềm tin cho bộ đội vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Sự giác ngộ sâu sắc bản chất giai cấp công nhân của cán bộ, chiến sĩ có tác dụng trực tiếp ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng thù địch, phản động tuyên truyền “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù.

Để thực hiện tốt việc giáo dục giác ngộ bản chất giai cấp công nhân cho mọi cán bộ, chiến sĩ, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo quy định của Tổng cục Chính trị và bổ sung những nội dung giáo dục cho phù hợp với từng đơn vị. Phải chú trọng giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc rằng, quân đội bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, không có quân đội “phi giai cấp”, “siêu giai cấp”. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng, Bác Hồ tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, là quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Công tác giáo dục là phải làm cho bản chất cách mạng ấy của quân đội thấm sâu, tồn tại và phát triển trong tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với việc tăng cường giáo dục bản chất giai cấp công nhân, các đơn vị phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho bộ đội để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống của cha ông, mà thế hệ trẻ hiện nay phải có nhiệm vụ giữ gìn, phát triển.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch vững mạnh là vấn đề then chốt trong việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Bởi tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của đơn vị. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội thực chất là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho Quân đội; là làm cho Quân đội quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng; là tập trung nâng cao sức mạnh về chính trị, tinh thần, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội. Đảm bảo cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Quân đội tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng.

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, vấn đề cơ bản, cấp bách hiện nay là phải xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Vì vậy, phải thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XI của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách. Kết hợp chặt chẽ xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, giữa tổ chức đảng với các tổ chức trong đơn vị, giữa đảng viên với quần chúng, bảo đảm sự đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị. Sự vững mạnh và hoạt động có hiệu quả của các tổ chức cơ sở đảng là khâu then chốt góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với từng đơn vị và toàn quân.

Kiên quyết đấu tranh với mọi hiện tượng buông lỏng xây dựng tổ chức đảng, hoặc không gắn việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, chống mọi hiện tượng tiêu cực, sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tránh mọi biểu hiện hạ thấp vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ đối với đơn vị.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì

Tăng cường hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị để nắm chắc Quân đội, nắm chắc đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì ở đơn vị. Bởi họ là người trực tiếp giáo dục, quản lý, chỉ huy, tổ chức đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ là một trong những yếu tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định đảm bảo Đảng nắm chắc Quân đội trong mọi tình huống.

Để xây dựng bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay, mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên kiên định con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và tăng cường lập trường giai cấp công nhân; kiên trì hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có ý chí quyết tâm cao, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và phương pháp, tác phong công tác tốt; lối sống trung thực, giản dị, không bị cám dỗ bởi lối sống thực dụng vì đồng tiền, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường; không ngại khó, ngại khổ, ngại học, ngại rèn; nâng cao năng lực toàn diện, đáp ứng đòi hỏi của thời kì mới.

Có xây dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng mới bảo đảm cho đội ngũ cán bộ Quân đội không sa ngã trước sự lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo của kẻ thù hòng làm biến chất đội ngũ cán bộ về chính trị. Hết sức cảnh giác với mọi thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo của kẻ thù bằng lợi ích vật chất tầm thường; bằng tiền tài, gái đẹp làm tha hóa đội ngũ cán bộ dẫn đến bị kẻ thù khống chế, quay lại phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân.

Coi trọng xây dựng môi trường văn hoá ở các đơn vị quân đội; xây dựng đạo đức, nhân cách người quân nhân cách mạng

Môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội trực tiếp nuôi dưỡng, phát triển nhân cách của cán bộ, chiến sĩ một cách toàn diện; góp phần nâng cao trình độ trí tuệ, đạo đức, tình cảm, tâm hồn, thẩm mỹ, pháp luật, ý thức chính trị; là điều kiện hết sức thuận lợi để nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Môi trường văn hoá trong quân đội còn là màng lọc để ngăn chặn những loại văn hoá độc hại xâm nhập vào quân đội; là hàng rào vô hình, phi vật chất, từng bước hạn chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta hiện nay và để chiến lược “diễn biến hoà bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù không còn đất sống.

Trong tình hình hiện nay, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện cuộc vận động xây dựng “môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” lên một tầm cao mới, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hoá, tinh thần của bộ đội, xây dựng ý chí quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải đề cao vai trò của các tổ chức, đặc biệt là tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong đơn vị mình, nhất là môi trường văn hoá chính trị và môi trường văn hoá sư phạm; quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường trong đơn vị xanh, sạch, đẹp. Bảo đảm, giữ gìn, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang bị về văn hoá. Khắc phục với những nhận thức và hành động sai trái trong đơn vị về xây dựng môi trường văn hoá; đồng thời tránh hiện tượng quản lý quá chặt chẽ bộ đội trong “hàng rào” để tránh vi phạm kỷ luật; hay không quan tâm đến đời sống tinh thần của bộ đội, ỷ nại cấp trên hoặc sử dụng không hợp lý kinh phí, trang thiết bị văn hoá, gây thất thoát, lãng phí.

Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần bản chất phản động chính trị, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

 Nhiệm vụ cơ bản trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội hiện nay là: Phải hết sức coi trọng, góp phần đấu tranh bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; đấu tranh mạnh mẽ, không khoan nhượng vạch trần bản chất phản động chính trị, phản động khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Những luận điệu về “quân đội trung lập”, “quân đội phi giai cấp” là vô căn cứ, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn; là nhân danh “dân chủ hóa” để lừa bịp về chính trị; thực chất là từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta, hòng chuyển hóa lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân của Quân đội.

Trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, cần tiếp tục khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, được Đảng và Bác Hồ tổ chức và lãnh đạo. Quân đội ta không có mục tiêu chiến đấu nào khác là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để đem lại hạnh phúc, no ấm cho nhân dân lao động và của cả dân tộc, đó cũng là mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là thủ đoạn cực kì nham hiểm, thâm độc trong chiến lược “diễn biến hoà bình” và bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội mất phương hướng, phai nhạt mục tiêu lý tưởng chiến đấu, dẫn đến suy yếu về chính trị, bị “vô hiệu hóa”. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù là yêu cầu cấp bách trong xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện.

TĐC (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm