Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc February 18, 2016 , 0 bình luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là dấu mốc quan trọng trên con đường đi tới “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của dân tộc Việt Nam. Đại hội khẳng định ý chí, quyết tâm và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với con đường đã chọn.Các đại biểu Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: TTXVN)

Thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tạo niềm vui to lớn đối với nhân dân ta. Bởi, Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn, phù hợp để đưa đất nước tiếp tục phát triển; đồng thời, lựa chọn được những người lãnh đạo xứng đáng, cùng toàn dân hiện thực hóa đường lối đó. Thế nhưng, trái ngược với niềm vui của toàn dân tộc, các thế lực cơ hội, phản động thì hậm hực, tức tối, vì những mưu toan hèn hạ chống phá Đảng, chống phá Đại hội không thực hiện được.

Trên các mạng xã hội, họ mở một chiến dịch rầm rộ “chưa từng có”, tấn công, chống phá Đảng Cộng sản Việt nam. Vốn biết niềm tin của nhân dân đối với Đảng là nhân tố vô cùng quan trọng bảo đảm cho cách mạng giành thắng lợi. Bởi vậy, các “nhà dân chủ” tiến hành nhiều thủ đoạn nguy hiểm và thâm độc nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và ý nghĩa Đại hội lần thứ XII của Đảng. Họ xuyên tạc rằng Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ là những quan điểm giáo điều, bảo thủ, “không có gì đột phá”, v.v. Đặc biệt, họ tập trung công kích vào công tác nhân sự Đại hội Đảng; vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, dựng chuyện về mâu thuẫn nội bộ, đấu đá, tranh giành quyền lực trong Đảng, v.v. Tất cả đều nhằm làm mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; trước hết, là thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tuy nhiên, trong chiến dịch chống phá đó, người ta dễ dàng nhận thấy “gót chân A sin” khi họ phải đối diện với sự thật. Để đạt mục đích của mình, họ đưa ra nhiều chuyện để bịa đặt, xuyên tạc. Song, có một vấn đề họ luôn lẩn tránh, đó là thành quả công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 30 năm qua, nhất là trong 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XI. Vì sao họ không dám nhắc tới điều này? Bởi một lẽ đơn giản: những thành quả đó là to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, gắn liền với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nhân dân hết sức tin tưởng và quyết tâm thực hiện. Những thành quả công cuộc đổi mới đang hiện hữu hàng ngày, với những giá trị cụ thể, thiết thực mà không một luận điệu nào có thể xuyên tạc được. Không những nhân dân ta, mà bạn bè quốc tế đều ghi nhận những thành tựu đó và coi Việt Nam như một điểm sáng để các quốc gia đang phát triển nghiên cứu học tập, v.v.

Tiếp tục đường lối đổi mới đúng đắn đó, và trên cơ sở thực tiễn trong nước và tình hình thế giới, Đảng ta đề ra đường lối phát triển của đất nước cho 5 năm tới. Trái ngược với những luận xuyên tạc của những người tự coi là các  “nhà dân chủ”, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII hàm chứa những nội dung mang tầm chiến lược về xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh quốc tế mới, vì thế đã đáp ứng được kỳ vọng của toàn dân. Đảng ta đã phân tích sâu sắc tất cả các yếu tố tác động; đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cho mọi lĩnh vực của đất nước, với những tư tưởng, quan điểm đổi mới, đúng đắn, sáng tạo, mang tính đột phá cao. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Văn kiện Đảng xác định: đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; về đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu và cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; chú trọng công nghiệp hóa nông nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, v.v. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể để phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; bảo đảm quyền tự do, dân chủ của nhân dân, v.v. Văn kiện của Đảng cũng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh với một tư duy biện chứng sắc sảo, đúng đắn, phù hợp; trong đó, nhấn mạnh, phải tập trung: xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng quan trọng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, v.v. Phải tích cực chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống. Để bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, cần quan tâm phát triển Công nghiệp quốc phòng; đặc biệt, phải “tập trung xây dựng một số doanh nghiệp mạnh như Tập đoàn Viễn thông Quân đội trở thành Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng công nghệ cao, nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vũ khí công nghệ cao”1, v.v. Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng, văn kiện khẳng định: phải kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đề cao dân chủ, phát huy tốt trách nhiệm người đứng đầu, giám sát quyền lực, hạn chế và kiểm soát tham nhũng, v.v. Cùng với đó, văn kiện còn đề ra các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, như: tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm tới 6,5 - 7%/năm; đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.200 - 3.500 USD; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong xã hội khoảng 35 - 40%; có 10 bác sĩ và trên 26 giường bệnh cho 01 vạn dân; 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 80 - 85% chất thải nguy hại, 95 - 100% chất thải y tế được xử lý, v.v. Bởi vậy, khi Dự thảo đưa ra lấy ý kiến, nhân dân ta đã tích cực đóng góp ý kiến (có hơn 26 triệu lượt ý kiến), với niềm tin sâu sắc vào Đảng và đường lối đúng đắn mà Đại hội XII của Đảng đã xác định. Đồng thời, càng thấy rõ hơn bản chất nguy hiểm, sự xuyên tạc lố bịch của các “nhà dân chủ” đối với Đảng và đường lối của Đảng ta.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng quyết định những vấn đề trọng đại nhằm đưa nước ta bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các nội dung của Đại hội, vấn đề nhân sự Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vậy, các thế lực thù địch cũng tập trung chống phá hết sức quyết liệt. Trước Đại hội, họ đã “ăn ốc nói mò” về nhân sự; đề cao người này, chê bai người kia hòng kích động mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ. Khi Đại hội diễn ra, họ tung tin về cuộc “đấu đá giữa các phe phái”; “vi phạm nguyên tắc” trong bầu cử và những “đột biến” sẽ diễn ra ở Đại hội,… với một ý đồ sâu xa và thâm độc. Song, các thủ đoạn của họ hoàn toàn thất bại. Bởi lẽ, Đảng ta có kinh nghiệm dày dặn, có truyền thống đoàn kết, dân chủ; mọi cán bộ, đảng viên đều có ý thức trách nhiệm cao. Ban chấp hành Trung ương có quy định rõ về tiêu chuẩn, quy trình chuẩn bị nhân sự; Đại hội có quy chế bầu cử chặt chẽ. Tổ chức bầu cử ở Đại hội XII diễn ra thực sự dân chủ: việc ứng cử, đề cử được thực hiện theo đúng quy định; việc rút khỏi danh sách đề cử được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, như: sơ yếu lý lịch, bản kê khai tài sản, xác nhận của cơ quan, đơn vị, đảng bộ, chi bộ nơi công tác và bản tự kiểm điểm của đảng viên, làm cơ sở cho đại biểu lựa chọn. Do đó, kết quả bầu cử bảo đảm khách quan, công tâm, dân chủ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Hội nghị Trung ương lần thứ Nhất (khóa XII) bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII) một lần đủ số lượng, số phiếu tập trung cao; không có bất cứ “đột biến” nào như “mong muốn” của các “nhà dân chủ”.

Họ nhận định, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, tầng lớp “cấp tiến” - những người mà theo họ sẽ từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa - sẽ chiếm ưu thế trong Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Song thực tế cho thấy, điều họ toan tính, bịa đặt là hoàn toàn ảo tưởng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XI, Đảng ta đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác nhân sự khóa XII và đã dành bốn Hội nghị Trung ương (11,12,13,14) để xem xét toàn diện các nội dung của vấn đề này; đề ra tiêu chuẩn cụ thể về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất, năng lực đối với những người tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa tới. Quán triệt tinh thần của Hội nghị Trung ương, các tổ chức đảng trong toàn quốc đã tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII hết sức chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người tham vọng quyền lực, xu nịnh, vi phạm nguyên tắc, quan liêu, tham nhũng, nhất là những người: “bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái đường lối, nguyên tắc của Đảng”2. Mỗi đại biểu được giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, phải trải qua các vòng lựa chọn từ cơ sở lên đến Trung ương; riêng nhân sự ứng cử tham gia bầu Bộ Chính trị, phải qua 15 vòng giới thiệu, v.v. Đó chính là cơ sở để các đại biểu lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới những người thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thống nhất; gần dân, thân dân,... đủ sức lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trải qua 86 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã có 12 kỳ Đại hội. Mỗi lần Đại hội Đảng diễn ra đều để lại những dấu ấn mạnh mẽ, sâu sắc trong tâm khảm người dân Việt Nam. Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công hết sức tốt đẹp, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Đại hội một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở. Điều đó đã mang lại niềm tin to lớn của nhân dân ta đối với Đảng và chế độ và là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trên con đường đổi mới đất nước.
 
Theo Vinh Hiển (Tạp chí Quốc phòng toàn dân)
________
1 - Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ XII.
2 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Phát biểu kết luận Hội nghị Trung 11 (khóa XI)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm