Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc February 23, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Quan điểm” chính trị trọng hon quân sự” hay nói cách khác chính trị quyết định quân sự, quân sự phục tùng chính trị. Đây là quan điểm đầu tiên, cốt lõi, đồng thời là nguyên tắc cơ bản chỉ đạo mọi tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang nước ta trước kia cũng như hiện nay. 


Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập ngày 22/12/1944.
Khi nghiên cứu về nguồn gốc bản chất của chiến tranh, bản chất của quân đội, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lê nin cho rằng: Chiến tranh xét về bản chất là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn khác, thủ đoạn bạo lực. Đặc biệt, Lê nin sau này đã tiếp tục bổ sung phát triển, Người khẳng định: Bất cứ một cuộc chiến tranh nào cũng đều là sự kế tục của chính trị mà chiến tranh theo đuổi, chiến tranh vừa là sự kế tục của chính trị, vừa là sự thức tỉnh của chính trị. Vì vậy bất luận trong hoàn cảnh nào, quân sự không bao giờ tách rời chính trị, chính trị quyết định chiến lược, sách lược đặc biệt là tính chất của chiến tranh, trạng thái tinh thần của quân đội. Không có và không thể có quân đội ” siêu giai cấp”, quân đội “đứng ngoài chính trị”. Những thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” quân đội các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và ” phi chính trị hóa” quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng của các thế lực thù địch thực chất là nhằm chuyển hóa cái chính trị vô sản thành chính trị tư sản mà thôi.
Trên cơ sở nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm các cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Việt Nam từ khi thực dân Pháp xâm lược, phong trào đấu tranh của dân tộc ta diễn ra rất sôi nổi, rộng khắp với một tinh thần yêu nước quật cường, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nguyên nhân cơ bản , theo Hồ Chí Minh là thiếu một đảng tiên phong lãnh đạo, một đường lối chính trị đúng đắn và một phương pháp cách mạng phù hợp. Đầu thế kỉ XX trên cơ sở kế thừa học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, nghiên cứu các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, Hồ Chí Minh đã khẳng định: Con đường giải phóng dân tộc ta là con đường cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng nhân dân lao động – giải phóng con người, giải phóng xã hội, là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người nói: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áo bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
Thực tiễn dã chứng minh, ngay trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do chính Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, Người đã khẳng định: Con đường cách mạng Việt Nam là dùng bạo lực cách mạng của quần chúng để chống lại bạo lực phản cách mạng của giai cấp thống trị. Để thực hiện sữ mệnh lịch sử đó, Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã tổ chức ra lực lượng vũ trang làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Trong xây dựng lực lượng vũ trang, Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt chú trọng xây dựng quân đội về chính trị, luôn quan tâm, củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho quân đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: ” Chính trị là vận mệnh của quân đội cách mạng”, ” xây dựng về chính trị là xây dựng về cái gốc, cái nền tảng của quân đội cách mạng”. Khi quân đội ta mới ra đời với phương châm: ” Chính trị trọng hơn quân sự”; chính trị là nguyên tắc cơ bản ” chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh giặc”. Mục tiêu xây dựng quân đội về chính trị nhằm làm cho quân đội trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sằng chiến đấu hy sinh vì độc lặp tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Vấn đề cơ bản, cốt yếu nhất trong xây dựng quân đội về chính trị là làm cho quân đội luôn luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, bản chất cách mạng của Đảng. Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc gắn bó chặt chẽ thống nhất với nhau. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong xây dựng quân đội về chính trị.
Ở nước ta, quân đội ta sinh ra từ các phong trào vũ trang của của quần chúng, cụ thể trong chỉ thị của Đảng đã chỉ rõ: “Theo Chỉ thị mới của đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao – Bắc – Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực”1.
Sinh ra từ phong trào quần chúng, được nhân dân hết lòng nuôi dưỡng đùm bọc, che chở và tiếp sức, được Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và của cả dân tộc, lãnh đạo giáo dục và rèn luyện. Do đó quân đội ta không chỉ mang bản chất giai cấp công nhân mà còn mang đầy đủ tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Việc chăm lo, giữ gìn, tăng cường tính nhân dân thực sự và tính dân tộc chân chính của quân đội là một khía cạnh quan trọng của việc xây dựng quân đội về chính trị. Trong đó tăng cường bản chất giai cấp công nhân là công việc cốt lõi, thường xuyên. Mặt khác, xây dựng quân đội về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là quân đội phải thấu triệt và thực hiện một cách triệt để đường lối chính trị, đường lối tổ chức và đường lối quân sự của Đảng.
Từ khi ra đời đến nay, quán triệt quan điểm “ chính trị trọng hơn quân sự”, chính trị quyết định quân sự, quân sự phục tùng chính trị của Hồ Chí Minh, quân đội ta luôn đặt việc xây dựng vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, quan trọng hàng đầu, là gốc, là cơ sở cho việc xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội. Chính vì vậy mà quân đội ta từ một quân đội lúc mới thành lập với số lượng ít, vũ khí thô sơ, điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng đã quyết tâm chiến đấu và trở thành một quân đội bách chiến bách thắng, được bạn bè trên thế giới mến mộ và kẻ thù khiếp sợ., kính phục.
Hiện nay, quân đội nhân dân Việt Nam đang là đối tượng mà các thế lực thù địch đang chống phá, bằng “diễn biến hòa bình” để làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà trước hết là hủy hoại làm sói mòn bản chất cách mạng của quân đội. Những luận điệu hết sức tinh vi và xảo quyệt như: “ quân đội của dân tộc chống ngoại xâm” chứ không phải làm nhiệm vụ bảo vệ chế độ, quân đội chỉ mang bản chất nhân dân chứ không phải mang bản chất giai cấp công nhân”, cho nên phải thực hiện “ phi chính trị hóa “ quân đội, trung lập hóa quân đội, hay quân đôi phi giai cấp,v.v. Những luận điệu đó thực chất là bức màn che nhằm xóa bỏ bản chất giai cấp công nhân của quân đội, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng với quân đội, tách Đảng ra khỏi quân đội, làm mờ nhạt đi đến biến chất chính trị của quân đội trong cuộc đấu tranh mới đang diễn ra ngày càng gay go, quyết liệt và phức tạp hiện nay. Vì thế, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh nói chung và quan điểm “ chính trị trọng hơn quân sự” có tầm quan trọng đặc biệt, là nguyên tắc cơ bản cốt lõi, là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính qui tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
TĐC (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm