Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 29, 2016 , 0 bình luận(chiasekienthucnet)-Ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt nam.Trải qua 86 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trên cơ sở lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, kiên định với mục tiêu con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những thắng to lớn, không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. 


>>Sự thật ngay sau lời kêu gọi của các nhà dân chủ

>>Sự thực những “thỉnh nguyện thư” chống phá Việt Nam

>>Bộ phim Terror in Little Sai Gon: Chỉ phơi bày thêm sự dối gạt (*)

>>Củng cố niềm tin của nhân dân từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

>>Tự ứng cử đại biểu Quốc hội để đánh bóng tên tuổi ?

>>Chống diễn biến hòa bình: "Chỉ là con sâu!"

>>Về hiện tượng “xuất khẩu, nhập khẩu giá trị phương Tây” (bài 2)

>>Về hiện tượng “xuất khẩu, nhập khẩu giá trị phương Tây”

>>Sự ngụy biện và dã tâm của các nhà “dân chủ”

>>Hành vi phản văn hóa của những nhà dân chủ khi tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma
          Thứ nhất: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ.   xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa đất nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến thành nước độc lập có chủ quyền; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ lầm than trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, bị thực dân phong kiến cấm hoạt động, nay đã trở thành Đảng cầm quyền và là Đảng duy nhất có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi, là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.


Ảnh minh họa

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, là trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Góp phần tiêu diệt phát xít Nhật, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, chặt đứt mắt xích quan trọng trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Là thắng lợi điển hình về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa nửa phong kiến do giai cấp công nhân lãnh đạo, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc. Chứng minh chân lý thời đại mới. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. 

          Thứ hai: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

           Đối với dân tộc Việt Nam: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp có Mỹ giúp sức. Chấm dứt ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ trên nước ta gần 100 năm. Mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước. Để lại cho Đảng và nhân dân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý. 

           Đối với quốc tế: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã đập tan ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần thu hẹp trận địa của chúng, đẩy nhanh sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ. Cổ vũ các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đấu tranh tự giải phóngC, tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. 

          Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã, viết thêm một trang sử vẻ vang chói lọi vào truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta, làm rạng rỡ nền văn hóa Việt Nam.  Mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam.  Đưa dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới trên trường quốc tế, Việt Nam trở thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc và đi đầu trong phong trào chống Mỹ. Đập tan cuộc phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc vào lực lượng cách mạng thế giới, kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ. Mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của cách mạng thế giới. Góp phần tạo nên thắng lợi của cách mạng Lào và Cămpuchia. Chứng minh sự phá sản hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân mới và chứng minh chân lý thời đại mới. 

          Thứ ba: Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

          Thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta được đánh giá như một kỳ tích lịch sử. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, hệ thống XHCN lâm vào khủng hoảng kéo dài, một số nước đã tiến hành cải cách, cải tổ bước đầu chưa mang lại thành công. Thực trạng nền kinh tế - xã hội của nước ta cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ XX bên cạnh những thành tựu còn gặp nhiều khó khăn, thử thách to lớn. trong bối cảnh ấy, Đảng ta đã mạnh dạn tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và giành thắng lợi to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đưa nước ta từ một nước nghèo đã vươn lên thoát nghèo và vào hàng các nước đang phát triển. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, quốc phòng an ninh được củng cố, kinh tế xã hội phát triển. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. 

          Với những thắng lợi đó, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được củng cố, xứng đáng là đảng duy nhất có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt nam. 

          Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

TĐC (chiasekienthucnet)
Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm