Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc April 4, 2016 , 0 bình luận


(chiasekienthucnet)-Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã phải đổ biết bao nhiêu xương máu để giành lấy những quyền cơ bản của con người: Quyền được sống trong điều kiện độc lập, tự do, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, được học hành, nhân phẩm được tôn trọng…Ngay trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.Nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người mà đã, đang và sẽ làm hết sức mình để bảo đảm và thực thi nó. Thế nhưng các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách chống phá đảng và cách mạng nước ta bằng những luận điệu vô cùng phi lý. Và ta có thể thấy sự phi lý đótrong luận điệu Nước Việt Nam không thể có dân chủ nếu Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạocủa các thế lực thù địch là như thế nào. 

>>Tự do ngôn luận không phải thứ để mang ra "mặc cả"

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Ông M.Pát-xê đến Việt Nam để làm gì ?

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Cần khách quan nhìn thẳng vào sự thật!

>>Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Một bản án của lòng dân

>>Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

>>Sự thật ngay sau lời kêu gọi của các nhà dân chủ

>>Sự thực những “thỉnh nguyện thư” chống phá Việt Nam

>>Bộ phim Terror in Little Sai Gon: Chỉ phơi bày thêm sự dối gạt (*)

>>Củng cố niềm tin của nhân dân từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

>>Tự ứng cử đại biểu Quốc hội để đánh bóng tên tuổi ?Thứ nhất,chúng đưa ra luận điệu “Nước Việt Nam không thể có dân chủ nếu Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo” với ý đồ trong thực hiện“Diễn biến hòa bình” đểlàm giảm uy tín dần đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa, hệ tư tưởng tư sản để rồi phải lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc. Với mục đích đó, để đạt được chúng không từ bỏ bất kỳ mưu đồ nào, luôn tìm cách chống phá ta một cách toàn diện, với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bằng các luận điệu như trên, chúng đánh thẳng vào nhận thức, tư tưởng của người dân, biến những việc đơn giản thành phức tạp, cá biệt thành phổ biến, những điều dễ hiểu thành khó hiểu, đánh tráo khái niệm, thực hiện trò “đánh lận con đen” nhằm lôi kéo những người hạn chế về nhận thức chính trị phục vụ cho mưu đồ của chúng.Đặc biệt nguy hiểm hơn khi chúng gây nên sự mơ hồ ảo tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam về một xã hội “dân chủ” theo con đường Tư bản chủ nghĩa. Từ đó chúng lớn tiếng cho rằng Đảng ta là “độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ, chia rẽ dân tộc” là thủ tiêu dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển của đất nước. Với ý đồ thâm hiểm đòi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”; chúng cho rằng phải đa đảng mới có dân chủ; nhưng thực tế dân chủ hay không mà như chúng xuyên tạc không phải phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng như chúng nghĩ. Mà dân chủ hay không dân chủ, xét cho cùng cũng chỉ vì “quyền lợiquyền lựccủa ít người hay đa sốngười mà thôi. Vấn đề là thực hiện quyền lực và quyền lợi đó có thật sự cho đa số nhân dân hay không? Chính quần chúng nhân dân mới là người quyết định lựa chọn, đánh giá thậm chí từ bỏ nếu như thấy chế độ đó không thật sự dân chủ. Nhưng quá rõ để thấy Đảng ta không có mục đích nào khác là phấn đấu cho quyền tự do, dân chủ của tất cả các tầng lớp, giai cấp trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Các chính sách của đảng, nhà nước đều mang bản chất nhân đạo, dân chủ, vì lợi ích chính đáng của dân tộc, vì con người; thực hiện chính sách xã hội là minh chứng cho việc thực hiện dân chủ. 


Ảnh minh họa

Thứ hai, các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị luôncố tìnhđi ngược lại tính quy luật của lịch sử. Chúng cố tình không hiểu, hay dường như là không biết đến tính tất yếu khách quan của tiến trình đi lên, phát triển của lịch sử xã hội. Chủ nghĩa Mác Lênin đã chỉ ra,trong các thời đại lịch sử về chế độ xã hội kế tiếp nhau, thay thế nhau là do sự tác động của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Vì vậy, chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản là tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật. Có thể thấy, về bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân thông qua đảng của nó đối với toàn xã hội nhưng không phải chỉ để thực hiện quyền lực và lợiích riêng cho giai cấp công nhân mà chủ yếu để thực hiện quyền lực và lợi ích của toàn thể nhân dân, trong đó có giai cấp công nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thì bao nhiêu quyền lực đều là của dân, bao nhiêu sức mạnh đều ở nhân dân, bao nhiêu lợi ích đều là vì dân, vì Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vàNhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Do đó, về thực chất là nhà nước là của dân, do dân, vì dân và do nhân dân làm chủ. Nó được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011, Đảng ta khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước” Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Điều 2, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân”. Trong khi đó các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị lại ra sức ca ngợi nền dân chủ tư sản, nhưng bản chất của nền dân chủ tư sản chỉ là bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, không thực hiện dân chủ cho nhân dân lao động. Ngược lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vì vậy, ở Việt Nam không thể tồn tại nền dân chủ đại diện cho giai cấp tư sản, bởi nền dân chủ tư sản đã lỗi thời lạc hậu và không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử xã hội. 

Thứ ba, luận điệu trênđã cố tình xuyên tạc, bóp méosự thật về vai trò lãnh đạo của ĐảngCộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội Việt Nam. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh: sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội Việt Nam là khách quanvà do lịch sử lựa chọn, phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp nguyện vọng và lợi ích của toàn dân, như trong Hiến pháp năm 2013đã chỉ ra:“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. 

Mỗi một chế độ xã hội đều mang bản chất của một giai cấp nhất định, do bản chất của giai cấp thống trị xã hội quy định. Cách mạng xã hội chủ nghĩa với bản chất giai cấp của nó tất yếu phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Không thể có “đa nguyên chính trị”, “đa đảng” lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính yêu cầu thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã quy định tính tất yếu khách quan của Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước và xã hội Việt Nam.Thực tiễn cho thấy, ở Việt Nam không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, không thể có nhà nước của dân, do dân, vì dân. Minh chứng cho thấy, hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua những chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ gian khó để giành được những thắng lợi vẻ vang.Từmột nước thuộc địa nửa phong kiến Việt nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, có quan hệ quốctế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Có được những thành quả to lớn như vậy, nhân tố hàng đầu quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộngsản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, một đảng cách mạng chân chính, thực sự vì nước, vì dân. Từ đó, mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là giành độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân và ngoài lợi ích đó Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác. Vì vậy, vượt lên mọi thách thức, trong phong ba bão táp, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định vững vàng không xa rời mục tiêu lý tưởng, không run sợ trước kẻ thù, không nhụt chí trước những khó khăn, không hạ thấp vị trí tiên phong và trách nhiệm của người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Việt Nam. 

Thứ tư, chúng thừa hiểu Đảng ta là tiến bộ, chân chính và dân chủ, nhưng chúng vấn cố tình nói ra như vậy bởi vì chúng là “những con sâu bỏ rầu nồi canh” những kẻ vì lợi ích cá nhân mà quên đi, bỏ qua lợi ích của cả dân tộc và nhân dân.Điều đó là thực tế hiển nhiên; vì nếu không có dân chủ trong toàn dân, thì không tạo nên sức manh đại đoàn kết toàn dân tộc để đánh tan hai đế quốc xâm lược hùng mạnh. Sự thật là ở trong dân, bất cứ người dân Việt Nam nào, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo, hay người việt đang sinh sống ở nước ngoài, những người yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới đều thấy rõ, chỉ có lực lượng thù địch, bọn cơ hội về chính trị do mắt “bị mờ” không thấy sự thật, hoặc cố tình “bị điếc”, không nghe nên mớinhìnnhận một cách phiến diệnvề sự phát triển của đất nước, xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng lợi dụng nhữngsơ hở, yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà gán ghép cho toàn đảng; chúng chỉ nhìn thấy một khía cạnh, thấy “cây” mà mà không thấy “rừng” về thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để thực hiện ý đồ đen tối, hèn hạ của chúng. 

Song, không vì luận điệu xấu trên lợi dụng kích động bạo loạn, kêu gọi lật đổ chính quyền như thế mà gây mất ổn định xã hội, làm ảnh hưởng đến sức mạnh lãnh đạo của đảng đối với đất nước ta. Bởi trong Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các Ðiều 87, Ðiều 88, Ðiều 92 quy định rõ các tội danh liên quan đến hành vi chống chính quyền nhân dân, chỉ có ai cố tình không hiểu mới phát ngôn tùy tiện như vậy. Xét trên mọi phương diện, hành vi “làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống nhà nước” đều rất nguy hiểm đối với xã hội và không thể gọi đó là hành vi yêu nước. Như vậy, với luận điệu trên các thế lực thù địch và bọn phản động chính trị là những “con sâu bỏ rầu nồi canh”sẽ được luật pháp Việt Nam dẹp bỏ. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh những thành tựu, trong Đảng cũng còn những khuyết điểm, thậm chí có lúc sai lầm, song không thể vì những sai lầm, khuyết điểm đó mà cố tình xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ ở nước ta. Những thiếu sót đó trong quá trình thực hành dân chủ đang được đảng và nhà nước ta nhận rõ và tích cực khắc phục nhằm củng cố, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin yêu, thừa nhận là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo duy nhất của đất nước, xã hội Viêt Nam. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định: ở Việt Nam, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. 

Để dân chủ thực sự vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta còn nhiều việc phải làm; thế nhưng không thể phủ nhận những thành tựu đã đạt được cùng bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó là kết quả của biết bao mồ hôi, công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ này sẽ tiếp tục được giữ gìn, nâng cao và phát huy với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đồng thời luôn cảnh giác, đấu tranh không khoan nhượng với luận điệu, chiêu bài bịp bợm lợi dụng “dân chủ” mà các thếlực thù địch, bọn cợ hội chính trị đưa ra để luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của việc xây dựng và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

TTS (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm