Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc May 31, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và truyền thông là một tất yếu, mà Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng đó. Hiện nay mạng internet ở Việt Nam được phổ cập và phát triển tương đối rộng rãi. Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB trên mạng internet là rất cần thiết.

Nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn “Diễn biễn hòa bình” trên mạng internet của các thế lực thù địch

Phương thức hoạt động DBHB trên mạng internet được các thế lực thù địch tiến hành đối với Việt Nam hiện nay là chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được xác định là một trọng điểm. Chúng tập trung truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

Ảnh minh họa

Có thể thấy, chưa bao giờ các thế lực phản động lại ráo riết, điên cuồng chống phá ta như thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch; nhất là từ khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực, phấn khởi, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phái bộ Mỹ tại Việt Nam cho rằng: hiện công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp của Việt Nam còn “thiếu tính dân chủ và minh bạch”, việc kiểm duyệt kết quả bầu cử vẫn chưa được công khai, không có sự giám sát; Ở các địa phương, ủy ban bầu cử thường “sắp đặt” kết quả bầu cử để không ai chệch hướng “chỉ đạo” của trên; việc phát huy dân chủ ở mức độ “đủ mạnh” tại Việt Nam sẽ giúp hạn chế tới mức thấp nhất những yếu kém, hạn chế gây ra do tình trạng một đảng độc quyền lãnh đạo… Do đó, Mỹ đang tìm cách: tìm hiểu chi tiết các vấn đề trên để đánh giá một cách thực chất về vấn đề bầu cử tại Việt Nam; thông qua các kênh tổ chức phi chính phủ, các cá nhân, hội, nhóm chống đối, các tổ chức “xã hội dân sự” tập họp các vấn đề này; nâng cao quyền và nghĩa vụ của người dân Việt Nam đối với quá trình thúc đẩy “tiến trình dân chủ” tại Việt Nam. Bên cạnh đó, lợi dụng sự kiện cá chết tại bốn tỉnh miền Trung; chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama,… các tổ chức phản động ở nước ngoài (đảng Việt Tân, đảng Nhân bản Xã hội, Việt Nam Quốc dân đảng…) và các phần tử cơ hội chính trị chống đối ở trong nước (Tổ chức Xã hội dân sự, Con đường Việt Nam…), tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog cá nhân. Chúng kết hợp đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” với việc khuyến khích, tạo điều kiện, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Tính chất phản động, mục tiêu chống phá thể hiện rõ ở một số nội dung trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng; bôi nhọ nhân sự cấp cao và kích động, chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng... nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên - đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này.

Một số biện pháp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng internet hiện nay

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông chúng nói chung, mạng internet nói riêng có ý nghĩa quan trọng và quyết định hàng đầu đến sự vững vàng trận địa chính trị - tư tưởng của mỗi cơ quan, khoa, đơn vị trong Nhà trường. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng là tăng cường sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng đối với hệ thống thông tin, phát huy sức mạnh của hệ thống đó nhằm xây dựng và bảo vệ trận địa tư tưởng chính trị và đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch. Đề tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng cần phải quán triệt, định hướng chính trị, nâng cao nhận thức cho các đối tượng khi tiếp cận thông tin, mạng internet, nhất là các cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc. Định hướng chính trị là việc chỉ rõ những vấn đề cần đấu tranh, những nội dung cần đi sâu phân tích lý giải, những mục tiêu cần phải đạt tới. Sự định hướng còn bao gồm cả việc kiểm tra không để lọt các bài, các ấn phẩm có nội dung xấu xuất hiện trên các trang mạng chính thống.

Cùng với đó, đổi mới tổ chức quản lý thông tin là vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp tới hiệu quả cuộc đấu tranh chống DBHB trên mạng internet. Trong những năm gần đây, sự bùng nổ thông tin đã mang lại nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội… nhưng cũng gây ra rất nhiều khó khăn trong việc xử lý thông tin. Vấn đề đặt ra làm sao vừa khai thác có hiệu quả những lợi ích của thông tin đem lại, vừa ngăn chặn những luồng thông tin độc hại của DBHB. Do vậy, cần phải xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật; quy chế, quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phát hiện, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Hai là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, nhân viên toàn trường trong cuộc đấu tranh chống DBHB nói chung, trên mạng internet nói riêng.

Đấu tranh chống DBHB trên mạng internet là cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp vừa là nhiệm vụ cấp bách tức thời vừa là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp lâu dài. Kẻ thù thường huy động nhiều lực lượng và đầu tư nhiều tiền để xây dựng và triển khai chiến lược DBHB. Do vậy, cần phải tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, nhân viên toàn trường thấy được chống DBHB là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết liệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng của địch.

Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong Nhà trường tham gia đấu tranh chống DBHB trên mạng internet.

Nếu chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách thì không thể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Do đó, phải huy động sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Tổ chức lực lượng trong các cơ quan, khoa, đơn vị, thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet. Tổ chức các lực lượng chuyên trách, kịp thời ngăn chặn không để các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet có điều kiện tác động vào cán bộ, học viên, chiến sĩ, công nhân viên Nhà trường. Đấu tranh, phê bình trực diện đối với những cá nhân cơ hội, lệch lạc về chính trị ngay từ các cơ quan, khoa, đơn vị. Chú trọng việc tổ chức, định hướng các tổ chức đoàn thanh niên, tổ phụ nữ,... tham gia đấu tranh đối với các quan điểm và hành động sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch trên mạng internet.

Đồng thời, phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng lực lượng chuyên trách, hạt nhân nòng cốt cả về lý luận, thực tiễn và khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong đấu tranh chống DBHB trên mạng internet. Đi liền với công tác đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng chính trị, cần tăng cường công tác quản lý nội bộ, không để địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, chia rẽ.

Bốn là, tăng cường khả năng “miễn dịch” của các tổ chức, mọi cá nhân trong Nhà trường.

Trong một thế giới “phẳng” do sự bùng nổ công nghệ thông tin, có thể thấy rằng, khó mà che dấu được những sự kiện lớn nhỏ xẩy ra trong nước, trên thế giới cũng như trong Nhà trường. Vì vậy, chủ động thông tin đúng, đủ, kịp thời và có định hướng chính trị rõ ràng về các sự kiện, hiện tượng và vấn đề nảy sinh trong nước, trên thế giới cũng như trong Nhà trường, đáp ứng một cách tích cực nhất nhu cầu nhận thức, thị hiếu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường. Thông qua đó để định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, tạo thành dư luận xã hội tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm, nâng cao khả năng chống “tự diễn biến”, khả năng “tự đề kháng” với những âm mưu DBHB của địch.

Đáp ứng những nhu cầu thông tin của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Nhà trường cũng có nghĩa là tạo điều kiện cơ bản và thiết thực giúp họ tránh khỏi sự “lôi kéo, kích động” từ các nguồn thông tin từ bên ngoài. Nắm vững và vận dụng đúng các quy luật thông tin, chúng ta phải tích cực giành quyền chủ động cung cấp thông tin để nắm quyền chủ động chi phối quy mô, tính chất thông tin và đó cũng chính là chủ động chi phối các hiệu ứng xã hội của thông tin.

Năm là, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống DBHB.

Đổi mới phương pháp, mở rộng các phương thức thông tin truyền thông đa dạng, phong phú, sinh động, thuyết phục. Thông tin về từng sự kiện, hiện tượng, vấn đề cần được khai thác, phát hiện từ nhiều góc độ, bình diện khác nhau, tránh được sự đơn điệu, trùng lắp và một chiều, kết hợp nhiều thể loại, nhiều hình thức. Các bài viết tham gia đấu tranh chống DBHB phải có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích một cách sâu sắc, dù khẳng định hay bác bỏ, dù mềm mại hay đanh thép đều phải có sức thuyết phục. Mỗi cơ quan, khoa, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể trên cơ sở chỉ đạo chung; bám sát đặc điểm đối tượng, khai thác nguồn tin và tổ chức lưu chuyển thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, phân công cụ thể, xác định rõ nội dung đấu tranh, mục tiêu cần đạt tới. Tuy nhiên, việc đấu tranh phải tiến hành thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng. Đồng thời, phải xác định rõ những trọng tâm, trọng điểm để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị đột xuất cũng như kịp thời phản bác những đợt phản tuyên truyền rộ lên của các thế lực thù địch.


Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt trên trang mạng (website) của Nhà trường. Đây là diễn đàn để một mặt chúng ta tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhưng mặt khác, mọi cán bộ, học viên, nhân viên có thể tham gia trao đổi - tranh luận hoặc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khuyến khích mọi cán bộ, nhân viên xây dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội như facebook, twitter tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch./.

ĐVL (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm