Loading...
Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 16, 2016 , 0 bình luận

Nhằm gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân về vai trò lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ địa vị cầm quyền của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động rêu rao rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng chỉ nói mà không làm”. Đây hoàn toàn là sự xuyên tạc, trái với thực tiễn và bản chất của Đảng.

Phải nói rằng, luận điệu trên rất tinh vi, thâm độc, đầy giả dối, chứa đựng nhiều ác ý và mưu đồ đen tối, làm lẫn lộn thật - giả, đúng - sai, bản chất - hiện tượng, hòng tạo ra nhận thức sai lệch, hạ thấp uy tín của Đảng, gây hoang mang, dao động, mất niềm tin, phương hướng hành động ở cán bộ, đảng viên, làm suy yếu chế độ ta từ bên trong. Bằng cách tấn công trực tiếp vào Đảng, chúng còn nhằm vào mục tiêu sâu xa là chia rẽ Đảng với dân, tách dân ra khỏi Đảng; từ chỗ làm giảm niềm tin dẫn đến mất lòng tin của dân với Đảng, từ không tin đến không theo Đảng nữa. Kết cục là Đảng mất dân và dân bị thao túng bởi các thế lực chống Đảng, mà thực chất là chống nhân dân, được che đậy bởi những thủ đoạn phỉnh nịnh, lừa gạt. Đó là sự toan tính đã có từ lâu của thế lực thù địch, phản động.
Chủ động đấu tranh, vạch rõ bản chất luận điệu xuyên tạc, kích động, mỵ dân của chúng là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác tư tưởng hiện nay. Đây cũng là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực ý thức hệ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của đảng viên, cán bộ và nhân dân vào mục tiêu lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng, đưa sự nghiệp đổi mới ở nước ta do Đảng lãnh đạo tới thắng lợi. Để phê phán và bác bỏ luận điệu xuyên tạc trắng trợn trên, cần làm rõ những vấn đề sau:
1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, đã được khẳng định qua nhiều công trình nghiên cứu của các học giả cả trong và ngoài nước. Qua đó đều thống nhất nhận định: mọi thắng lợi và thành tựu của cách mạng Việt Nam trong lịch sử 86 năm quang vinh của Đảng, trong 30 năm đổi mới vừa qua và hiện nay là minh chứng rõ ràng nhất, là sự xác tín chân thực nhất về giá trị, sức sống và ảnh hưởng to lớn, lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh, của di sản mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đó cũng là đóng góp rất đỗi tự hào của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào kho tàng tư tưởng, văn hóa nhân loại trong thời hiện đại, mà không ai có thể phủ nhận, xuyên tạc.
2. Sự trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta
Điều đó được thể hiện trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, ngay từ lúc Người còn sinh thời trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, qua gần bốn thập kỷ (1930 - 1969) cho đến nay. Đặc biệt, được thể hiện nổi bật qua việc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện năm lời thề khi vĩnh biệt Người (trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Duẩn tuyên đọc). Chỉ xin nêu mấy nội dung sau:
Học tập và làm theo Người, Đảng ta hiểu rõ, cách mạng trước hết phải có Đảng, Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt, Đảng không có chủ nghĩa giống như người không có trí khôn. Do đó, Đảng ta thường xuyên coi trọng công tác tư tưởng lý luận, làm cho cán bộ, đảng viên luôn thấm nhuần sâu sắc bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh nước ta, đi tiên phong trong đổi mới, tự đổi mới chính mình để thúc đẩy đổi mới xã hội. Nhờ đó, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám (năm 1945) thành công, làm thay đổi số phận của cả dân tộc, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ tới tự do, tới địa vị người chủ và làm chủ, khai sinh ra chế độ Cộng hòa dân chủ với “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh. Đảng ta từ đây ở vào vị thế Đảng cầm quyền. Vào lúc đó, Đảng mới có 15 tuổi và chưa đầy 5.000 đảng viên, giải phóng cho 20 triệu người Việt Nam trong kỷ nguyên độc lập tự do, trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây là di sản vĩ đại nhất của Người để Đảng ta kế tục, gìn giữ và phát triển. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng đã cùng toàn dân và toàn quân giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đặc biệt là, thấm nhuần lời dạy của Người: tất cả vì hạnh phúc, vì sự ấm no của nhân dân và từ thực tiễn cuộc sống, Đảng đã xây dựng đường lối đổi mới, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, kinh tế tăng trưởng khá; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa - xã hội có bước phát triển; diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi, v.v. Đó chẳng phải là minh chứng hùng hồn cho việc làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta, vì con người sao?
Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng thiên tài của Người về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, lấy sức mạnh từ lòng dân, từ trải nghiệm qua các thời kỳ cách mạng, “đánh thắng hai đế quốc to”, đến xây dựng trong hòa bình và tiến hành đổi mới, Đảng ta đã khẳng định: “Đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, quyết định thành công của đổi mới”. Lấy đoàn kết trong Đảng làm nòng cốt, làm hạt nhân để đoàn kết toàn dân, xây dựng xã hội đồng thuận; phát triển đoàn kết quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, chính sách ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo để đoàn kết, hợp tác song phương, đa phương; chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa, giải quyết uyển chuyển mà kiên định nguyên tắc ứng xử với “đối tác” và “đối tượng” trong xu thế toàn cầu hóa và trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Điều đó tỏ rõ sự trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập để phát triển của Đảng ta hiện nay.
Dân chủ và thực hành dân chủ là một trong những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh. Vì vậy, Người đặc biệt nhấn mạnh và đòi hỏi phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, từ đó mà thúc đẩy dân chủ trong xã hội. Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải thực hiện cho đúng, không được biến dân chủ thành “quan” chủ, không được lên mặt “quan” cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng của Người, xác định: “dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực” của phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa đường lối, nghị quyết của Đảng thành luật pháp, chính sách, nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện vai trò làm chủ của nhân dân. Trong 30 năm đổi mới, Đảng đã tập trung lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh dân chủ hóa toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 1998, Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; năm 2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) ban hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, v.v. Nhờ đó, dân chủ ngày càng được phát huy tốt hơn, nhất là ở cơ sở; hình thức dân chủ trực tiếp được mở rộng, dân chủ đại diện được nâng cao; chú trọng tìm tòi và thực hiện cơ chế để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, thực hiện tư vấn và phản biện thông qua các tổ chức đoàn thể ngày càng hiệu quả. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến pháp và các dự thảo văn kiện đại hội Đảng để xây dựng đường lối, chủ trương và các quyết sách liên quan tới cuộc sống của dân, xây dựng đất nước. Các hoạt động: lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ lãnh đạo được thực hiện nghiêm túc ở Quốc hội và các cơ quan công quyền; chất vấn, phê bình được khởi động thực hiện ở cơ quan lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, v.v. Đó là nỗ lực khắc phục dân chủ hình thức, đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm dân chủ, là tín hiệu tốt trong phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay. Trên tinh thần đó, Đại hội XII của Đảng đã đề ra đường lối với những tìm tòi động lực và những nhân tố tạo thành động lực phát triển để nỗ lực vượt qua “các điểm nghẽn” của phát triển, phát hiện ra hệ thống các mối quan hệ phản ánh quy luật của đổi mới và phát triển của nước ta, là những phát triển sáng tạo lý luận của Đảng theo tư tưởng và phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh.
Điều đặc biệt quan trọng thể hiện sự trung thành và vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng là, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng là một Đảng lãnh đạo và cầm quyền. Bảo vệ Đảng là bảo vệ chế độ, bảo vệ dân, làm tất cả vì dân. Ý thức sâu sắc điều đó, Đại hội XII đặt vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên hàng đầu trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó xác định, tiếp tục kiên quyết và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; phòng, chống và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đổi mới công tác tổ chức và chính sách cán bộ, củng cố mối liên hệ bền chặt giữa Đảng với nhân dân. Đại hội XII đã đánh dấu sự phát triển nhận thức của Đảng về lý luận xây dựng Đảng, từ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức đến xây dựng Đảng về đạo đức và văn hóa, đúng như chỉ dẫn của Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”; làm cho Đảng ta xứng đáng là một Đảng cầm quyền, làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Những nỗ lực hành động đó của toàn Đảng đã đáp ứng lòng mong đợi, ý nguyện của dân đối vớiĐảng của mình, v.v.
Có thể nói, trong suốt tiến trình cách mạng, trải qua bao thử thách gian nan, thậm chí có những thời điểm, tình thế hiểm nghèo, nhưng nhờ trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã giữ vững phương hướng chính trị; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; độc lập tự chủ và sáng tạo, đón kịp thời cơ, vượt qua thách thức, nguy cơ, đưa phong trào cách mạng tiến lên, tạo ra thế mới, lực mới của cách mạng, làm nên diện mạo mới của Việt Nam như ngày nay. Điều đó đã minh chứng, Đảng ta không những giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn ra sức hành động sáng tạo, gắn liền nhận thức với hành động; giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân theo phương châm và phong cách của Người - lời nói đi đôi với việc làm, tạo nên kết quả, thành tựu phát triển đất nước, phát huy quyền làm chủ của người dân, đem lại lợi ích thiết thân hằng ngày cho dân thụ hưởng. Cuộc sống của người dân, sự đánh giá của người dân, sự thật về uy tín và ảnh hưởng rộng lớn của Đảng trong xã hội và trong lòng dân cũng như sự thừa nhận của đông đảo bạn bè quốc tế là minh chứng bảo đảm xác thực nhất về những việc làm của Đảng. Điều đó đã hoàn toàn phủ nhận và bác bỏ sự xuyên tạc đầy giả dối và xảo trá của những kẻ chống đối về sự trung thành và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. Nhân đây cần nói thêm, họ đòi chỉ lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, đã đề cao tuyệt đối tư tưởng của Người cũng chính là hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Việc đề cao quá mức, hoặc hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh đều là sai lầm, cần phải bác bỏ.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng - đạo đức - phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng nước ta
Nói một cách dung dị, Đảng ta đã học và hành theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của người thầy vĩ đại Hồ Chí Minh và đang tiếp tục phấn đấu để học và hành tốt hơn. Song, trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với tầm vóc và ý nghĩa của thời đại Hồ Chí Minh, đòi hỏi Đảng phải tự ý thức về trọng trách nặng nề và vẻ vang của mình trước sự ủy thác và tin cậy của nhân dân, tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả tư tưởng của Người. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải trở thànhmột nhu cầu văn hóa sâu sắc, bền bỉ và rộng khắp, thường xuyên và mãi mãi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thế hệ tiếp nối thế hệ, đúng như lời thề nguyện thiêng liêng “mỗi chúng ta hãy xứng đáng với Bác hơn nữa”, “nguyện đem lá cờ bách chiến bách thắng của Người tới đích cuối cùng”. Việc làm đó, hành động đó cũng là cách thiết thực nhất để đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.
GS,TS. HOÀNG CHÍ BẢO, Hội đồng Lý luận Trung ương (Tạp chí Quốc phòng toàn dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm