Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc September 21, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Sự kiện lịch sử vĩ đại ấy đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học thật sự, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển đất nước; thì cái lý phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các trang mạng xã hội hiện nay của các thế lực thù địch, cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại duy nhất cho dân tộc và nền dân chủ chân chính của nhân dân” chỉ là cách nói biến trắng thành đen, biến đẹp thành xấu trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, mà chúng ta cần chỉ rõ, vạch ra bộ mặt thật đen tối của chúng.
Trước hết cần khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động trao cho đảng. Lịch sử đã minh chứng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ, sôi nổi nhưng đều thất bại, nhiều nhà yêu nước muốn tìm đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân, đế quốc nhưng đều không thành. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng sự đòi hỏi của lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam được lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, được lý luận cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường, thực sự là lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam. Với mục tiêu đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng một xã hội mới - xã hội chủ nghĩa, một xã hội không còn áp bức giai cấp, không còn tình trạng người bóc lột người, nhân dân làm chủ xã hội, làm chủ cuộc sống của mình.Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân ta, dân tộc ta hết lòng ủng hộ, một lòng tin theo đảng. Trong suốt tiến trình cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, hàng vạn đảng viên cộng sản đã hy sinh trong ngục tù của thực dân, đế quốc, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; kiên quyết một lòng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, trong khi các đảng phái của các giai cấp khác, các lực lượng chính trị khác đều tự tan rã, hoặc không được nhân dân ủng hộ, không thực hiện được mục tiêu chính trị mà họ đề ra.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh, hơn 86 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Đó là: 15 tuổi, năm 1945, đảng đã lãnh đạo toàn dân đứng dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; 24 tuổi, năm 1954, đảng lãnh đạo nhân dân làm nên một Điện Biên Phủ “thiên sử vàng”, đánh bại thực dân Pháp, giải phóng nửa nước và đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội; 45 tuổi, năm 1975, cuộc chiến đấu ròng rã 21 năm nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến nay, với hơn 86 tuổi, đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được những thành tựu to lớn: thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để đất nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa…Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam hơn 86 năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng khẳng định rằng, nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam nên đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mặt khác, cũng khẳng định rằng, chỉ có đảng ta, một đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam, là đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng của đảng, chúng ta cũng thừa nhận rằng, đảng ta cũng có lúc vấp phải một số sai lầm, khuyết điểm, nhưng sau mỗi lần như vậy đảng ta đã nghiêm khắc sửa chữa, được nhân dân ủng hộ và uy tín của đảng càng được củng cố vững chắc thêm. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng. Đặc biệt nguy hiểm hơn khi chúng gây nên sự mơ hồ ảo tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam về một xã hội “dân chủ” theo con đường Tư bản chủ nghĩa. Chúng cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại duy nhất cho dân tộc và nền dân chủ chân chính của nhân dân” Từ đó chúng lớn tiếng cho rằng đảng ta là “độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ, chia rẽ dân tộc” là thủ tiêu dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển của đất nước. Với ý đồ thâm hiểm đòi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”; trong đó, “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” là một bộ phận rất đắc lực của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam như việc chúng thừa nhận “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập của Việt Nam”. Vì thế, các câu hỏi mà các thế lực thù địch rêu rao là những luận điệu sai trái, bịp bợm, một sự quy chụp, áp đặt không căn cứ nhằm chống phá đảng, Nhà nước ta. Cần nhấn mạnh rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là sự lựa chọn tất yếu khách quan từ lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh giai cấp và giải phóng dân tộc; vừa là sự lựa chọn duy nhất đúng của nhân dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mãi mãi là lực lượng chính trị duy nhất đủ khả năng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, sự tiện ích mà mạng xã hội, truyền thông đem lại trong đời sống xã hội là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong thế giới ảo đó có cả thật, giả lẫn lộn, có những điều tốt nhưng cũng có cả những liều thuốc độc. Chúng ta cần phải  tỉnh táo, có một cái đầu lạnh, một trái tim nóng trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bình tĩnh xem xét các vấn đề, nắm chắc đường lối, quan điểm của đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để tiếp nhận, xử lý thông tin cho chuẩn xác. Đặc biệt là qua các luận điệu xuyên tạc bôi xấu đảng ta của các thế lực thù địch để tránh mắc mưu của chúng; góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch bảo vệ đảng và thành quả cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại trong sự nghiệp giải phóng, bảo vệ, gìn giữ hòa bình và phát triển đất nước của dân tộc ta./.
TTS (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm