Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 20, 2016 , 1 comment

(chiasekienthucnet)-“Phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, với mục tiêu chia rẽ Quân đội với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.Trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội và một số báo, phương tiện thông tin xuất hiện những quan điểm, ý kiến sai trái, xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội trong đó chúng tiếp tục đưa ra những luận điệu đòi “phi chính trị hóa” Quân đội.


Trước hết, có thể khẳng định, âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch là một mục tiêu, nội dung của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Thực chất âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội là nhằm tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân làm cho Quân đội không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Bộ đội Hải quân Lữ đoàn 147 giúp người dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) thu hoạch lúa chạy cơn bão sô 7

Những quan điểm, luận điệu sai trái này ngày càng được các thế lực thù địch sử dụng với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi và thâm hiểm để chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá Quân đội như là Quân đội chỉ trung thành với quốc gia, dân tộc, với nhân dân, chứ không phải trung thành với một đảng phái nào hay như Quân đội chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân. Chúng còn đưa ra những yêu cầu, kiến nghị cho rằng Quân đội phải duy trì tính trung lập về chính trị, phải đứng ngoài chính trị và chúng đòi bỏ quy định "Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước" trong Hiến pháp năm 2013. Có thể khẳng định đây là những luận điệu vô căn cứ, phản khoa học, trái ngược không đúng với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam. Mặc dù vậy, đến nay vẫn có không ít người thiếu hiểu biết, bị mê hoặc đã vô tình tiếp tay, cổ vũ cho những luận điệu sai trái mà các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tuyên truyền, kích động trên các trang mạng xã hội, blốc cá nhân, trên một số hãng truyền thông phản động nước ngoài cùng những kẻ cơ hội chính trị, phản bội Tổ quốc, những người có hận thù với cách mạng một cách tích cực, nhiệt thành.


Tất cả các tư tưởng, quan điểm, hành động nói trên không ngoài mục đích nhằm thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta và trong Quân đội, làm cho Quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, biến chất về chính trị, mất sức chiến đấu, bị vô hiệu hóa từ đó không còn là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khi sức mạnh của Quân đội bị tan rã, đây sẽ là thời cơ thuận lợi để các lực lượng chính trị phản động thực hiện âm mưu, thủ đoạn của mình với những hoạt động gây rối đẩy đất nước lâm vào tình trạng rối ren, mất ổn định, chệch hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta cần phải nhận diện, vạch trần các thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và thâm hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, đòi "phi chính trị hóa" Quân đội ta cả về lý luận và thực tiễn.


Về mặt lý luận, có thể thấy trong quá trình hình thành và phát triển của nhân loại từ khi có giai cấp, nhà nước đến nay không có nhà nước nào không tổ chức ra lực lượng trung thành bảo vệ giai cấp đó, cần phải có công cụ bạo lực chủ yếu nhằm thực hiện mục đích chính trị, kinh tế của giai cấp, không bao giờ có cái gọi là lực lượng vũ trang trung lập về chính trị, đứng ngoài chính trị, phi giai cấp, không can dự vào chính trị… 


Vì vậy, Quân đội xuất hiện và tồn tại gắn liền với chính trị, bị chi phối bởi chính trị, là công cụ để thực hiện mục tiêu chính trị của nhà nước, giai cấp cầm quyền. Ngược lại, chính trị lại quy định bản chất, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ cơ bản của Quân đội.


Quân đội luôn gắn chặt với giai cấp, nhà nước sinh ra nó và mang bản chất giai cấp sâu sắc. Vì thế, không thể có và không bao giờ có lực lượng vũ trang phi giai cấp, siêu giai cấp, mà những quan điểm trên chỉ là chiêu trò lừa bịp những ai nhẹ dạ, cả tin, ấu trĩ về chính trị mà thôi.


Xét về thực tiễn Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục, rèn luyện. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Vì vậy, Quân đội nhân dân mang bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân theo phương hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội nhân dân, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa trong mọi điều kiện, tình huống.


Quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội cho thấy, chỉ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội mới có đủ bản lĩnh, năng lực, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, tấn công làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch giữ vững sự ổn định của đất nước cho sự nghiệp phát triển kinh tế. Vì vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam không bao giờ xa rời bản chất chính trị của Đảng cũng như mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.


Tất cả các luận điệu sai trái, phản động, vô căn cứ của các thế lực thù địch kêu gọi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở Việt Nam, những hành động, quan điểm chuyên nghiệp hóa lực lượng Quân đội, đòi Quân đội phải trung lập về chính trị, đòi bỏ quy định sự trung thành của lực lượng vũ trang đối với Đảng Cộng sản Việt Nam… Đó chính là những cái bẫy “phi chính trị hóa” hết sức tinh vi và thâm hiểm của các thế lực thù địch. Những bài học về sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu và những sự kiện ở bất ổn chính trị - xã hội của một số nước trong thời gian quan khiến chúng ta phải hết sức cảnh giác, không mắc mưu trước những chiêu trò “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch.


Để đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” Quân đội hơn lúc nào hết chúng ta phải tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động hòng làm cho Quân đội tự diễn biến để từ đó phi chính trị hóa. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục xây dựng Quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức để sức miễn dịch với các âm mưu, quan điểm sai trái, làm cơ sở, nền tảng để xây dựng vững mạnh toàn diện; bảo đảm cho Quân đội không đi chệch mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Thường xuyên củng cố và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; chú trọng xây dựng mối đoàn kết quân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức, đời sống văn hóa - tinh thần, giảm thiểu những biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, góp phần củng cố, phát triển những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.


Quân đội với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình đã và đang là lực lượng trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân. Không khi nào và không bao giờ có Quân đội phi giai cấp hoặc siêu giai cấp; phi chính trị hoặc đứng ngoài chính trị, trung lập. Do đó, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.


ĐNG (chiasekienthucnet)

Tags:
  1. Bài viết rất sâu sắc và ý nghĩa với thực tế cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng hiện nay. Mong ad sẽ có nhiều bài viết thiết thực hơn nữa góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu DBHB của các thế lực thù địch. Đồng thời chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chính nội bộ ta.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm