Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 4, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Đất nước ta đang trên bước đường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, môi trường văn hóa là nội dung trọng điểm để các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá thông qua chiến lược "Diễn biến hòa bình" với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.


Trước yêu cầu mới của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết là cơ sở quan trọng để Quân đội đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh, bồi đắp thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Môi trường văn hóa trong Quân đội là một bộ phận hữu cơ của Môi trường văn hóa xã hội, đã và đang phát huy vai trò trong việc xây dựng người quân nhân cách mạng thời kỳ mới và góp phần trực tiếp nâng cao sức mạnh toàn diện của các đơn vị trong toàn quân. Để Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú xây dựng địa bàn an toàn, để phòng chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa ở đơn vị cơ sở, cần làm tốt một số biện pháp sau:

Một là quán triệt quan điểm của Đảng ta trong xây dựng nền văn hóa theo Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) là “Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống”. Chú trọng quan tâm phát triển, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, là nơi nuôi dưỡng, hình thành những tập thể quân nhân phấn đấu, rèn luyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hai là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chi bộ, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy đối với xây dựng môi trường văn hóa, tốt đẹp, lành mạnh, phong phú xây dựng địa bàn an toàn để phòng chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đây là biện pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định để định hướng cho mỗi cán bộ, học viên có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập, sinh hoạt, huấn luyện. Cần phải xác định: xây dựng, phát triển môi trường văn hóa, tốt đẹp, lành mạnh, phong phú xây dựng địa bàn an toàn là một nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát thực với tính chất, đặc thù, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Mỗi cán bộ, đảng viên, học viên phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực sự gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết và rèn luyện, phấn đấu theo các tiêu chuẩn lối sống có văn hóa; đồng thời, phải là hạt nhân tiêu biểu về đức tính của con người mới trong Quân đội. Văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, phong thái của người chỉ huy và trong quan hệ ứng xử của quân nhân. Sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của người chỉ huy trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phải đảm bảo vừa đúng định hướng của Đảng, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, vừa tạo ra những điều kiện thuận lợi để mọi quân nhân sáng tạo ra những giá trị văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, có tính nhân văn sâu sắc. Mặt khác, phải khắc phục những biểu hiện buông lỏng, xem nhẹ sự lãnh đạo, chỉ đạo hoặc mất dân chủ làm hạn chế khả năng sáng tạo của bộ đội trong lĩnh vực quan trọng này.

Ba là từng cán bộ, học viên phải gương mẫu trong thực hiện các quy định của điều lệnh đặc biệt là quy định về xưng hô, chào hỏi; mang mặc trang phục; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Thực hiện đúng quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội; xây dựng lối sống văn minh, ứng xử có văn hóa, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đề cao tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân - dân, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là gắn việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa với nội dung Cuộc vận động "Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"bảo đảm việc xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm là thường xuyên tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật”, “Thanh niên nói không với thuốc lá”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tổ chức các buổi tọa đàm, hái hoa dân chủ, tìm hiểu về truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, thi sân khấu hóa “Nét đẹp quân nhân”, “Nếp sống đẹp, ứng xử hay”… góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh của cán bộ, học viên trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học…

Hoạt động trong một môi trường đặc thù, nhiều thuộc tính về dân chủ và kỷ luật, Vì thế, một mặt cần phải tăng cường giáo dục ý thức kỷ luật, pháp luật cho họ, mặt khác, bằng hệ thống thiết chế tổ chức quân sự phải tiến hành duy trì, giữ nghiêm kỷ luật trong tập thể đơn vị. Kiên quyết đấu tranh khắc phục các hiện tượng vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước trong toàn đơn vị. Phát huy được vai trò xung kích của thanh niên trong duy trì và rèn luyện kỷ luật. Tích cực góp phần vào quá trình dân chủ hoá mọi hoạt động của đơn vị và xây dựng môi trường văn hoá đạo đức quân sự trong sạch, lành mạnh.

LHC (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm