Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 1, 2016 , 1 comment

(chiasekienthucnet)-Hoạt động phá hoại tư tưởng có mục tiêu là làm thay đổi suy nghĩ của đối phương bằng những hình ảnh hấp dẫn về quốc gia hay tổ chức đang tiến hành tuyên truyền nhằm tạo ra mong muốn đi theo sự dẫn dắt của quốc gia hay tổ chức đó. Cả hai khía cạnh này đều có mục đích cuối cùng là làm thay đổi suy nghĩ của đối tượng, khiến cho đối tượng hành động một cách vô thức theo mong muốn của phía tiến hành phá hoại tư tưởng.


Đứng trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, phá hoại tư tưởng đã có những bước phát triển đột biến. Ngày nay, vũ khí để tiến hành phá hoại tư tưởng không chỉ là truyền đơn, sách báo, đài phát thanh mà đã có thêm những vũ khí mới như Ti-vi, điện thoại, máy fax, thư điện tử (Email), CD-ROM và internet (facebook, Blog, Web)…
Những công cụ chính được sử dụng ban đầu là truyền đơn, đài và sách. Ví dụ, CIA đã thiết lập hai đài phát thanh “Châu Âu tự do” và đài “Tự do” (đặt ở Mu-nich) để phát sóng tới các nước cộng sản; Đài tiếng nói Hoa kỳ nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Ngoại giao cũng đồng thời phối hợp với các đài của CIA ở Mu-nich. MI6 (Cơ quan tình báo Anh) thì dựa vào đài BBC. Một thủ đoạn đã được tiến hành khá hoàn hảo trong Chiến tranh Lạnh và đến nay vẫn còn được sử dụng là tìm cách tuyển dụng các chính trị gia, các nhà ra quyết sách, các viện sĩ, các nhà khoa học của các nước thế giới thứ ba bằng cách mời sang Tây Âu và Mỹ để nghiên cứu hội thảo, đồng thời giúp các cá nhân này nổi lên và trở thành các nhà tư tưởng, cùng với đó là tài trợ cho họ phát triển các tổ chức phi chính phủ. Trong số những tổ chức phi chính phủ nổi tiếng được sự tài trợ của các cơ quan tình báo có Hội luật gia quốc tế (International Commission of Jurists – ICJ) ở Giơ-ne-vơ và Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International - AI) của Anh. Tổ chức AI đã nhận tài trợ của Chính phủ Harold Wilson để dẹp đi những dư luận về sự vi phạm nhân quyền của các lực lượng an ninh Anh ở Aden và Rô-đê-xi-a (nay là Zim-ba-buê). Còn ICJ thì nhận tài trợ của các tổ chức luật gia tư nhân ở Mỹ và các tổ chức này lại được CIA hoàn trả lại khoản đầu tư.

Ảnh minh họa (nguồn giữ trọn lời thề)
Ngày nay, hoạt động phá hoại tư tưởng đã có những bước phát triển mang tính cách mạng nhờ những công cụ, phương tiện thông tin tiên tiến, khoa học, hiện đại hơn. Do đó, đứng trước tình hình trên, để chủ động trong công tác đấu tranh chống phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh quốc gia trong điều kiện đẩy mạnh CNH, HĐH, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chủ động hội nhập quốc tế, chúng ta cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:
Một là, phải thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về công tác phòng chống hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Phải xác định rằng đây là công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành chức năng, các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng. Trọng tâm của công tác phòng chống hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch hiện nay là phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp quán triệt thực hiện đúng. Phải bảo vệ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thúc đẩy giao lưu và hợp tác hóa trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động. Đặc biệt, cần quán triệt phương châm cơ bản trong bảo vệ an ninh văn hóa - tư tưởng là phải coi trọng chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính. Mặt khác, phải đấu tranh, ngăn ngừa kịp thời các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch và các phần tử chống đối chế độ một cách quyết liệt và sắc bén.
Hai là, quan tâm chỉ đạo và tổ chức thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống; khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, đề cao các giá trị văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống lành mạnh của người Việt Nam. Các cấp, các ngành cần tăng cường các hình thức tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào dân tộc; nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh kịp thời, kiên quyết làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh học tập, thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa, văn nghệ. Cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm phải kiên quyết đấu tranh với tư tưởng sùng bái cái gọi là các “giá trị” của phương Tây, xem nhẹ các giá trị văn hóa dân tộc, tâm lý hoài nghi vào cách mạng, lối sống vị kỷ; lên án những quan điểm trọng vật chất - nhẹ tinh thần, trọng cá nhân - nhẹ tập thể; trọng trước mặt - nhẹ lâu dài, các biểu hiện suy đồi đạo đức. Chú trọng bảo vệ môi trường văn hóa văn minh, trong sáng, lành mạnh ở mỗi gia đình, cơ quan và trong toàn thể tập thể.
Ba là, đầu tư phát triển, tăng cường sự chỉ đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phát thanh, truyền hình, mạng Internet, báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong xã hội; xây dựng con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa có lập trường, tư tưởng vững vàng, có tri thức, giàu tình cảm, có đạo đức cách mạng trong sáng và lối sống lành mạnh. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; ngăn ngừa các khuynh hướng “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục - đào tạo. Chấn chỉnh những lỏng lẻo, sơ hở, không để các đối tác, các thế lực thù địch lợi dụng tác động, hướng lái, chuyển hóa, phá hoại, gây phức tạp về an ninh - trật tự. Chọn lọc nhập khẩu những sản phẩm văn hóa có nội dung tốt, có giá trị về nghệ thuật; đồng thời không để báo chí, phim ảnh và các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy thâm nhập vào nước ta, phá hoại bản sắc văn hóa dân tộc.
Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo các hoạt động báo chí, xuất bản phát thanh, truyền hình, nhất là trong việc định hướng chính trị - tư tưởng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Trước mắt, cần rà soát, sửa đổi, ban hành mới các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Các ngành, các cấp chủ động phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh những vi phạm, sơ hở, lỏng lẻo trong quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trên các lĩnh vực này. Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các quy định của Nhà nước về hoạt động và dịch vụ văn hóa, nhất là thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, ban, ngành ở trung ương và các địa phương. Chú trọng làm tốt công tác nhân sự các cơ quan văn hóa ở trung ương và địa phương để củng cố nội bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.
Năm là, các cơ quan chức năng cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, đề ra các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Phối hợp tổ chức tốt cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, thực hiện phương châm tư tưởng phải đi trước một bước, không để bị động đối phó. Chủ động phát hiện các vấn đề phức tạp nảy sinh trong hoạt động và dịch vụ văn hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự để tham mưu cho Đảng, Nhà nước; kiến nghị các ngành, các cấp có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời nhằm bịt kín những sơ hở, thiếu sót, ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn xâm phạm an ninh quốc gia nói chung, an ninh trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng nói riêng. Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan văn hóa, văn nghệ; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan văn hóa, văn nghệ; tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và xu hướng toàn cầu hóa thâm nhập, phá hoại, tác động, chuyển hóa từ bên trong, tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng./.

LKS (chiasekienthucnet.wordpress.com)

Tags:
  1. Giữ vững bản lĩnh là quan trọng !

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm