Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 8, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được chú trọng hết sức đặc biệt.


Từ trước đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Chúng ta tiến hành công tác xây dựng Đảng thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, nhiều cuộc vận động với nhiều biện pháp cơ bản và quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới.Qua thực tiễn, Đảng ta ngày càng tiến bộ và trưởng thành. Song, nghiêm khắc nhìn nhận, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng vẫn còn không ít hạn chế, thậm chí có mặt nghiêm trọng, có khuyết điểm, yếu kém phải sửa chữa cấp bách nhưng chưa khắc phục được như mong muốn, có mặt còn phức tạp thêm, gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.Trong tình hình đó, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tinh vi, hòng xóa bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, đã làm cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng của chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức.Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tiếp tục bàn và ban hành Nghị quyết Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.Nghị quyết không dàn trải, mà tập trung nêu và giải quyết nội dung cốt lõi là 3 vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp.Trong đó có vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trịcủa một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa (nguồn internet)


Sự suy thoái về tư tưởng chính trị biểu hiện ở các dạng chủ yếu sau đây: Sự phai nhạt về lý tưởng, hoài nghi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối cách mạng của Đảng.Nói và làm không nhất quán, không đúng đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phụ họa theo các quan điểm lệch lạc; xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân.Ngại học tập lý luận chính trị, ngại tham gia các phong trào cách mạng; kém ý chí đấu tranh phê bình và tự phê bình; không thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, chính trực vì chân lý, vì hòa bình, vì người lao động, người nghèo... Không có hoài bão, không còn ý thức vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; không báo cáo đúng sự thật, không trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.Xa dân, vô cảm trước sự khó khăn, bức xúc của dân...Thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Để phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là:  Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Phải luônkiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng.Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chống nguy cơ sai lầm về đường lôi, chống bảo thủ, giáo điều, trì trệ; chống tư tưởng tả khuynh, nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc. Nâng cao trình độ, năng lực xây dựng, ban hành nghị quyết, chỉ thị, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị.

Hai là: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.Tăng cường, mở rộng công tác giáo dục lý luận chính trị; mọi cán bộ, đảng viên, mọi tổ chức đảng đều phải tham gia làm công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo dục chính trị chuyên trách.Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động. Nâng cao tính thuyết phục, tính khoa học và tính thực tiễn công tác tuyên truyền, cổ động. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng và xã hội.

Ba là: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị một cách thiết thực, gắn với công việc, sự rèn luyện, tu dưỡng hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, để việc làm theo gương Bác hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Bốn là: Trong công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ cơ sở .Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trong đó, chú ý làm rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trong công tác tổ chức, cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Lấy đánh giá cán bộ làm tiền đề. Mở rộng dân chủ trong từng khâu của công tác cán bộ.Hiện nay, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhất là hệ thống mạng internet, các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đã lợi dụng điều này để tìm mọi cách tuyên truyền “những giá trị mới” lôi kéo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội, nhằm thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thường xuyên coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ cơ sở, trực tiếp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Năm là: Đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; làm thất bại các thủ đoạn tác động vào tư tưởng trong Đảng; tạo cho cán bộ, đảng viên sức đề kháng cao, đủ sức chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; để mỗi cán bộ, đảng viên phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn dù tinh vi đến đâu của chiến lược “diễn biến hòa bình” và vượt lên chính mình, không rơi vào bẫy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Xây dựng cơ chế phối, kết hợp giữa các lực lượng của cả nước, bảo đảm sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đấu tranh chống “DBHB” trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội…


PTT (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm