Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 6, 2016 , 1 comment

(chiasekienthucnet)-Phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Quân đội với vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Trong chiến lược “DBHB” chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch coi Việt Nam là trọng điểm. Năm 1995, khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao, Tổng thống Clin-tơn đã tuyên bố: “Đưa Việt Nam vào quỹ đạo mà Liên Xô đã đi”. Điều đó cho thấy “DBHB” chỉ là sự thay hình đổi dạng nhằm che đậy bản chất phản động, hiếu chiến xâm lược của CNĐQ gây mơ hồ, ảo tưởng trong những người cộng sản và nhân dân, từ đó gây dao động về mục tiêu, lý tưởng cách mạng để chúng tiến công chống phá CNXH. Để thực hiện chiến lược “DBHB”, kẻ thù rất xảo quyệt, chúng áp dụng phương thức thẩm thấu hoà bình, làm cho CNXH tự mục ruỗng từ bên trong, tự sụp đổ theo kiểu “không cần chiến tranh vẫn có chiến thắng”, đồng thời chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tiến công chống phá trên nhiều lĩnh vực như : chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa học kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ... Trong đó, lĩnh vực chính trị, tư tưởng được chúng coi là mũi đột phá.

Vì vậy,  phòng chống chiến lược “DBHB” là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với quân đội, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thì một trong những vấn đề cơ bản là “phải làm thất bại chiến lược “DBHB”, vô hiệu hoá mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tạo cớ để can thiệp vũ trang”, xây dựng  quân đội vững mạnh mọi mặt, trong đó lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.


Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 sau giờ huấn luyện (Nguồn ảnh: Báo Quốc phòng Thủ đô)

Trong thời gian qua, toàn quân đã tích cực tham gia phong chống chiến lược “DBHB”, nhưng kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế nhất định, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Một trong những nguyên nhân chính là lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức chưa đầy đủ về bản chất, nội dung của chiến lược “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là gì; tại sao trong chiến lược “DBHB” kẻ thù xác định Việt nam là trọng điểm để chống phá của chúng ...  Từ  những vấn đề đó đã dẫn đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống “DBHB” còn thiếu đồng bộ, hiệu quả còn hạn chế về nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Để khắc phục những hạn chế đó trước hết, phải nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.  

Thực tiễn cho thấy, trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng các thế lực thù địch sử dụng làm đòn đột phá khẩu bằng bốn mũi tiến công trên mặt trận chính trị, tư tưởng đó là kích động “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc”. Tính chất nguy hiểm của âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng CNĐQ và các thế lực thù địch nhằm phá vỡ niềm tin của quần chúng nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ... làm cho xã hội hỗn loạn về đời sống chính trị, tinh thần, tạo điều kiện tập hợp lực lượng phản động trong nước; kích động quần chúng đòi thay đổi chế độ XHCN bằng chiến thuật “viên đạn bọc đường”, với những luận điệu, lừa bịp để làm cho đối phương mất cảnh giác, mất phương hướng chính trị, không phân biệt được đúng sai để truyền bá tư tưởng tư sản, gây chia rẽ nội bộ ta, tạo điều kiện cho bạo loạn về chính trị và lật đổ chế độ. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt kẻ thù làm mê muội con người bằng các loại văn hoá phẩm độc hại, thúc đẩy lối sống, thực dụng, bàng quang với chính trị, xa rời mục tiêu lý tưởng để có điều kiện tập hợp lực lượng phản động gây áp lực chính trị tiến tới lật đổ chính quyền; thực hiện chính sách lôi kéo, thông qua các nước đồng minh, các tổ chức phi chính phủ, qua con đường giao lưu, hợp tác văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật... để thu thập tin tức tình báo, mua chuộc cán bộ, cài cắm gián điệp, móc nối các phần tử cơ hội chính trị để chống phá ta. Ngoài ra chúng còn dùng hình thức tung tin đồn nhảm, lợi dụng vấn đề chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay để tạo dư luận  “bảo vệ tự do dân chủ, nhân quyền”, gây ra tâm trạng mơ hồ, mất cảnh giác trong nhân dân, nhằm cô lập lực lượng trung kiên, lôi kéo kích động những phần tử bất mãn để gây bạo loạn lật đổ chính quyền.

 Tính chất nguy hiểm của âm mưu “DBHB” trên mặt trận mặt trận chính trị, tư tưởng là chủ nghĩa đế quốc nhằm phá vỡ niềm tin, đánh từ trong nội bộ đối phương, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, với những thủ đoạn khác nhau để tạo cớ can thiệp vào nội bộ ta. Để thực hiện âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, các thế lực thù địch thường sử dụng các lực lượng chủ yếu như: hình thành các trung tâm phá hoại tư tưởng để tuyên truyền các luận điệu thù địch, chúng dựng nên nhiều tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài; gia tăng các hoạt động chống phá từ bên ngoài và cấu kết với bọn bất mãn, cơ hội trong nước, dùng các thủ đoạn tuyên truyền lôi kéo, móc nối với một số học sinh, sinh viên, người lao động ở nước ngoài để khi về nước làm nhân chứng chống lại chế độ ta; chúng tìm nhiều cách nhằm chia rẽ nội bộ ta, cài cắm nội gián, tạo dựng “ngọn cờ” để chống đối từ trong nước, gây mất ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam, thông qua viện trợ, mở rộng giao lưu hợp tác để xây dựng lực lượng phản động, ngoài ra chúng còn sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở hải ngoại để xuyên tạc, kích động đồng bào ta ở nước ngoài.

Các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt như: tiến công phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt nam, phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc quá khứ hào hùng của dân tộc, đánh vào những vấn đề có tính nguyên tắc sống còn của Đảng; chúng thực hiện thủ đoạn thâm nhập để lôi kéo, mua chuộc, khống chế hoặc móc nối với bọn cơ hội, bất mãn... nhằm từng bước chuyển hoá đội ngũ lãnh đạo “chệch hướng”; lợi dụng các diễn đàn tự do để tuyên truyền “dân chủ” kiểu tư sản, khuyến khích lối sống thực dụng, đòi “tự do” xuất bản báo chí để tạo chỗ đứng cho bọn phản động; lợi dụng hoạt động tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo người xấu trong tôn giáo chống chính quyền.

Qua một số vấn đề trên đây để chúng ta nhận thức rõ hơn tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt mà các thế lực thù địch đã và đang sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam.

Quân đội ta là lực lượng chính trị tin cậy, công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, một lực lượng tiên phong trong phòng chống “DBHB” của CNĐQ và các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.  Đòi hỏi các cấp lãnh đạo, chỉ huy và mọi quân nhân trong quân đội phải nhận thức về bản chất âm mưu, thủ đoạn “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng một cách toàn diện, sâu sắc và luôn luôn gắn chặt với thực tiễn nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội cũng như của từng đơn vị. Những năm gần đây những âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của CNĐQ và các thế lực thù địch đã liên tục tác động đến đời sống mọi mặt xây dựng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta. Mục tiêu cơ bản của nó nhằm “phi chính trị hoá” quân đội, “vô hiệu hoá” vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; nhằm làm cho quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, mất phương hướng chính trị; chia rẽ đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân; gieo rắc lối sống xa đoạ; gây tâm lý mơ hồ, hoang mang, suy giảm lòng tin vào mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của CNĐQ và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta diễn ra liên tục. Đảng bộ quân đội đã lãnh đạo toàn quân kiên định mục tiêu chiến đấu ..., tập trung triển khai tốt nhiệm vụ và kế hoạch phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ, duy trì tốt chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại nhiều âm mưu và hoạt động chống đối, phá hoại bằng các biện pháp vũ trang và phi vũ trang. Tuy vậy, sự tác động của  “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng đối với Quân đội không có nghĩa đã được ngăn chặn triệt để. Những hạn chế của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội có nhiều nguyên nhân, trong đó  “nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa thật sâu sắc. Trình độ lý luận, tính nhạy bén về chính trị, đạo đức lối sống của không ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ trì, trung, cao cấp chưa tương xứng với vị trí, yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong cuộc đấu tranh mới, nhất là trên mặt trận chính trị, tư tưởng.

Để đấu tranh phòng chống “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng có hiệu quả đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trên nhiều lĩnh vực. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau.

 Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò to lớn và trực tiếp tạo ra cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Mục tiêu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm vụ phòng chống “DBHB” là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, có tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết chiến quyết thắng, luôn luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa không để những quan điểm, tư tưởng sai trái diễn ra trong quân đội. Kiên quyết đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm bản chất cách mạng của quân đội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác, làm lộ bí mật quân sự và bí mật quốc gia; kiên quyết xử lý kỷ luật và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.

Củng cố hệ thống tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp bộ đảng trong toàn quân. Trước hết nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên,  đặc biệt lựa chọn, bố trí cán bộ chủ trì ở các cấp; giữ vững nguyên tác tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, các nhân phụ trách trong tổ chức sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng.

Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thể hiện sự thống nhất giữa mục tiêu, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của cấp uỷ, chỉ huy. Kiên quyết khắc phục những mặt yếu kém. Trong đánh giá tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống “DBHB” một cách toàn diện, trong đó trọng tâm là lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

Tiến hành tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đào tạo cán bộ phải toàn diện cả năng lực và phẩm chất chính trị đạo đức. Nêu cao tinh thần tự  học tập, rèn luyện  của cán bộ, đảng viên; quan tâm tạo điều kiện để chiến sĩ là con em các dân tộc ít người được đi học để trở thành sĩ quan trong quân đội. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ quân đội và thu hút nhiều nhân tài phục vụ sự nghiệp quốc phòng an ninh. Bởi vì, đội ngũ cán bộ trung kiên, có năng lực giỏi là nhân tố góp phần quyết định khả năng thực hiện tháng lợi mọi nhiệm vụ của quân đội, đội ngũ cán bộ vững mạnh thực sự là lực lượng nòng cốt để quân đội đánh bại mọi âm mưu trong chiến lược “DBHB” của CNĐQ và các thế lực thù địch.

 Đẩy mạnh các hình thức hoạt động công tác tư tưởng trong quân đội

Hình thức tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội rất phong phú, đa dạng, mỗi hình thức có tính độc lập tương đối của nó và có những yêu cầu biện pháp cụ thể khác nhau. Tuy vậy, nhưng giữa các hình thức có quan chặt chẽ với nhau cùng tạo ra sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi và tiêu diệt những mầm mống tiêu cực trong quân đội. Thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả của các hình thức hoạt động công tác tư tưởng sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hệ thống các tổ chức trong quân đội vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đấu tranh có hiệu quả trong nhiệm vụ phòng chống âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch.

Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên trong quân đội phải nhận thức đầy đủ vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương thức tiến hành công tác tư tưởng. Từ đó có quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hình thức hoạt động công tác tư tưởng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trước hết, phải quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận và xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu lý tưởng của Đảng; bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức của người quân nhân cách mạng.

Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng ở các đơn vị. Công tác thi đua phải được tiến hành thường xuyên liên tục mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời phát hiện và biểu dương, khích lệ gương điển hình người tốt, việc tốt”  để nhân rộng điển hình tiên tiến làm cho cái tốt, cái tiến bộ, nhân tố mới nảy nở và lấn át cái xấu, cái ác; thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Phát huy vai trò và sức mạnh của hoạt động văn hoá, văn nghệ, đa dạng hoá nội dung và hình thức thông tin báo chí, góp phần nâng cao sự hiểu biết toàn diện, xây dựng tư tưởng, tình cảm cách mạng và thoả mãn nhu cầu văn hoá tinh thần của mọi quân nhân. Đồng thời giúp họ đấu tranh loại bỏ những ảnh hưởng của văn hoá xấu độc của kẻ thù. Để các hoạt động này đi đúng hướng, đạt mục đích đề ra, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chuyên trách phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ công tác xuất bản, in ấn, sáng tác, biểu diễn; kịp thời loại bỏ các khuynh hướng “phi chính trị hoá”, “thương mại hoá” nhằm gieo  rắc tư tưởng, tư sản để từng bước chuyển hoá quân đội về chính trị.

ĐHL (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm