Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 22, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Tiếp tục làm sáng tỏ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc "mượn" tôn giáo làm bình phong tiến hành các âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, chiasekienthucnet tiếp tục đăng tải bài viết "Nâng cao cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam" nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này ở Việt Nam hiện nay.


Vấn đề dân tộc, tôn giáo là những lĩnh vực rất nhạy cảm, các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá, nhằm thực hiện mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là một trong những thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch thực hiện. Lợi dụng kiện khó khăn của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, để cổ súy cho tư tưởng ly khai, chống đối, ủng hộ những phần tử bất mãn, quá khích nhằm kích động biểu tình, gây bạo loạn. Đồng thời với đó chúng truyền bá tư tưởng phản động, kích động ly khai, tạo mâu thuẫn gây chia rẽ đồng bào các dân tộc. Chúng ra sức dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng có hận thù với cách mạng, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để tạo dựng ngọn cờ, tập hợp lực lượng chống đối. Đồng thời, mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị - xã hội, tạo cớ để vu khống Việt Nam đàn áp đồng bào dân tộc thiểu số, đàn áp tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền, nhằm chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi vậy cần nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng để có biện pháp đấu tranh phòng chống kịp thời.

Linh mục Đặng Hữu Nam thực hiện âm mưu tuyên truyền kích động giáo dân tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh)


Trong giai đoạn hiện nay, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động xu hướng ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị để lấy cớ can thiệp quân sự nhằm lật đổ chính quyền cách mạng của ta. Để thực hiện âm mưu đó, các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” “dân chủ”, “nhân quyền” luôn được sử dụng như một vũ khí đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Đồng thời, các hoạt động gây dựng lực lượng chống đối ở trong nước được thực hiện một cách ráo riết nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm làm mất ổn định chính trị - xã hội.

Các phương thức hoạt động chủ yếu được chúng sử dụng là: Kết hợp chặt chẽ vấn đề “tôn giáo” với vấn đề “dân tộc” để kích động tâm lý mặc cảm, tư tưởng ly khai, tư tưởng chống đối trong cộng đồng đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng cho rằng tôn giáo và dân tộc là vũ khí có khả năng “đánh gãy xương sống cộng sản”. Các thế lực thù địch nhìn nhận tôn giáo như một lực lượng chính trị có thể đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các tổ chức phản động người Việt lưu vong cũng tích cực hậu thuẫn cả về vật chất lẫn tinh thần cho những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam nhằm phục vụ ý đồ sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hóa”, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. 

Cùng với gây dựng lực lượng ở nước ngoài, chúng tích cực ủng hộ những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo, nhất là ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế còn kho khăn. Tổ chức lôi kéo, kích động quần chúng tín đồ biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để lấy cớ can thiệp từ “bên ngoài”. Được sự hậu thuẫn nên các phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo có thái độ công khai thách thức, ngang nhiên chống đối chính quyền. cùng với đó chúng còn lợi dụng tình hình khiếu kiện kéo dài để xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo. Kích động quần chúng tín đồ và các thành phần bất mãn trong xã hội nổi dậy chống lại Đảng và Nhà nước, phá gây mâu thuẫn giữa đồng bào có đạo và không có đạo, chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tổ chức tôn giáo phản động ở hải ngoại như Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tán phát tài liệu trên mạng internet với nội dung xuyên tạc, vu khống chính quyền Việt Nam khủng bố, đàn áp, bắt giam, ngăn cản hoạt động tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền. Chúng núp dưới chiêu bài “Tin Lành Đề-ga” để kích động quần chúng chống phá cách mạng. Tích cực thúc đẩy liên kết hoạt động giữa các tôn giáo, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong nước để tạo dựng ngọn cờ, hình hành lực lượng đối lập, đẩy mạnh phát triển các hội đoàn tôn giáo, khuyếch trương thanh thế, kết hợp với tăng cường truyền đạo trái phép, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây Nghệ An, Thanh Hóa để tập hợp quần chúng tổ chức gây rối trật tự công cộng, gây bạo loạn chính trị...

Những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đều nhằm mục đích làm cho quần chúng nhân dân ta “tự diễn biến”, hình thành lực lượng, khuynh hướng chống lại sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng ngay trong lòng xã hội ta, kích động gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dùng sức ép quần chúng để làm suy yếu hiệu lực của chính quyền.

Trong thời gian tới, tình hình mọi mặt về cơ bản là tiếp tục ổn định, song vẫn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định, khó lường trước, các thế lực thù địch, phản động lưu vong, số cơ hội chính trị, phần tử xấu sẽ vẫn tiếp tục lợi dụng tôn giáo với nhiều chiêu bài, nhiều hình thức, thủ đoạn mới để lôi kéo, tập hợp lực lượng, tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam.

Từ những âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta cần chủ động ngăn chặn, đối phó hiệu quả với những hoạt động chống phá cách mạng, đó là:

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo nói chung, từng tôn giáo cụ thể nói riêng. Chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý ở một số địa phương. Cần nhận thức rõ việc giải quyết tốt vấn đề tôn giáo sẽ là một trong những nhân tố quan trọng góp phần ổn định chính trị - xã hội trong cả nước cũng như từng địa phương. Lãnh đạo chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thường xuyên đi sâu tìm hiểu, nắm rõ được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nắm chắc được tình hình đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời những vấn đề do tình hình thực tế đặt ra. Các vấn đề liên quan đến nhu cầu tôn giáo, tâm tư nguyện vọng, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần, những nhu cầu thiết yếu, chính đáng của người dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội các vấn đề tranh chấp đất đai… cần điều tra, phân tích cụ thể tình hình các mặt để xác định và đề ra các chủ trương sát đúng với tình hình, phù hợp với nguyện vọng quần chúng, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra mâu thuẫn.

Chú trọng công tác xây dựng lực lượng chính trị cơ sở cốt cán trong đồng bào có đạo nhất là ở những vùng sâu, vùng xa đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo để quần chúng tín đồ hiểu rõ và chấp hành đúng; khai thác các giá trị nhân văn, đạo đức tiến bộ trong giáo lý tôn giáo để vận động, thu hút, tập hợp quần chúng tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho nhân dân thấy rõ không khí dân chủ ngay tại đại bàn, từ đó tích cực tham gia xây dựng các phong trào hành động cách mạng. Chỉ có phát huy dân chủ, xây dựng phong trào hành động cách mạng của quần chúng mới tạo được cơ sở để tập hợp quần chúng vào tổ chức, từ đó phát huy tính tích cực, sáng tạo của họ, đồng thời để đồng bào tránh được sự lôi kéo của kẻ địch và những phần tử phản động.

Đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách đoàn kết lương - giáo; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho cộng đồng ổn định, buôn làng phát triển, gia đình ấm no... Bên cạnh đó, phải kịp thời vạch trần mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ dân tộc, chống phá cách mạng nước ta; vạch trần bộ mặt phản động, đội lốt tôn giáo để phá hoại cách mạng để quần chúng nhân dân hiểu rõ, từ đó nâng cao trình độ nhận thức, giác ngộ, ý thức cảch giác cách mạng trong quần chúng tín đồ. Phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có ảnh hưởng, uy tín với cộng đồng tôn giáo, dân tộc để phổ biến chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đồng thời, nhắc nhở trách nhiệm của họ trong chăm lo việc đạo việc đời, phải thường xuyên yêu cầu tín đồ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời - đẹp đạo”. Cảnh giác và góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đồng thời phải nắm chắc những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan, quá khích trong các cộng đồng tôn giáo, số đối tượng cầm đầu kích động quần chúng giáo dân khiếu kiện trên từng địa bàn cụ thể để có các biện pháp quản lý, đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn kịp thời.


Giải quyết tốt vấn đề tôn giáo, dân tộc là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo đã ngày càng đi vào ổn định; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đã đem lại những hiệu quả tích cực hơn, tình hình sinh hoạt tôn giáo dần đi vào ổn định, quần chúng tín đồ, chức sắc, phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, các hoạt động tôn giáo trái phép giảm dần. Tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo, dân tộc hiểu rõ và chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng để xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương, cơ sở phải không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, tiếp tục có những biện pháp thiết thực, hữu hiệu để đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng nước ta.

NĐS (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm