Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 18, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Phương thức hoạt động DBHB trên mạng internet được các thế lực thù địch tiến hành đối với Việt Nam hiện nay là chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được xác định là một trọng điểm. Chúng tập trung truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.


Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh chống DBHB, chống quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ chế độ, giữ vững nền tảng tư tưởng, bảo đảm sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước. Để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh. Theo đó, cần tập trung một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên báo, tạp chí mạng điện tử.

Ảnh minh họa


Thực tiễn đã minh chứng, trong thời đại “thế giới phẳng”, “cuộc sống số”, nguồn tài nguyên mạng hết sức phong phú và đa dạng, bao gồm cả những thông tin tích cực và thông tin tiêu cực - xấu độc. Với tư cách là khách thể - đối tượng, mọi công dân mạng hoàn toàn tự do khai thác thông tin, trong đó có cả những thông tin xấu độc-  các quan điểm sai trái, thù địch. Do vậy, để giảm thiểu tác động của các quan điểm sai trái, thù địch, biệp pháp tối ưu nhất là cung cấp những thông tin, tri thức để giúp các khách thể, với tư cách là chủ thể tiếp cận thông tin nhận thức, phân biệt được bản chất đúng - sai của các thông tin đó. Thông qua việc cung cấp các thông tin, tư liệu chính thống của Đảng và Nhà nước, các luận cứ khoa học, lý luận và thực tiễn khách quan sẽ tạo sức đề kháng của các công dân mạng trước các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet.

Để nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp ủy đảng chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị phương pháp xem xét, tiếp cận thông tin một cách đúng đắn, khoa học. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiều, trái với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng thấm sâu vào quần chúng. Khi đã nhận thức đúng thì dù thông tin sai trái có thâm độc đến mấy cũng khó có thể tác động, lay chuyển được nhận thức.

Đổi mới cơ chế cung cấp thông tin cho các báo và tạp chí. Các cơ quan hữu quan cần quan tâm cung cấp thường xuyên thông tin tư liệu, luận cứ khoa học phê phán, phản bác các quan điểm sai trái cho các cơ quan báo chí; bảo đảm tính thời sự và thông tin chính thống để tăng cường tính chủ động và hiệu quả của báo chí trong cuộc đấu tranh chống  lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; qua đó, nâng cao hơn tính định hướng tư tưởng, góp phần giữ ổn định chính trị.

Các cơ quan báo chí cần đổi mới nội dung, đảm bảo tính mới trong việc xác định rõ những vấn đề, chủ  đề trọng tâm cần tập trung phê phán, phản bác; nâng cao tính thuyết phục của nội dung đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, cần chú trọng kết hợp hiệu quả vừa cung cấp thông tin có tính định hướng, tính chính thống, vừa cung cấp đậm nét các thông tin mang tính chiến đấu trực diện với các quan điểm sai trái. Tăng cường các bài viết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quan điểm nhất quán của Đảng ta về dân chủ, nhân quyền, bảo vệ Tổ quốc... Đồng thời, tăng cường các bài viết có tính luận chiến, phê phán, bác bỏ từng luận điểm sai trái, thù địch. Cung cấp nhiều bài viết thể hiện tính khách quan, tính hai chiều, không né tránh những mặt trái, mặt tiêu cực.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng có ý nghĩa quan trọng và quyết định hàng đầu đến sự vững vàng trận địa chính trị - tư tưởng của mỗi cơ quan, khoa, đơn vị trong Nhà trường. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng là tăng cường sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng đối với hệ thống thông tin, phát huy sức mạnh của hệ thống đó nhằm xây dựng và bảo vệ trận địa tư tưởng chính trị và đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch. Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng cần phải quán triệt, định hướng chính trị, nâng cao nhận thức cho các đối tượng khi tiếp cận thông tin, mạng internet, nhất là các cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội có nội dung xấu - độc. Định hướng chính trị là việc chỉ rõ những vấn đề cần đấu tranh, những nội dung cần đi sâu phân tích lý giải, những mục tiêu cần phải đạt tới. Sự định hướng còn bao gồm cả việc kiểm tra không để lọt các bài, các ấn phẩm có nội dung xấu xuất hiện trên các trang mạng chính thống.

Cùng với đó, đổi mới tổ chức quản lý thông tin là vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp tới hiệu quả cuộc đấu tranh chống DBHB trên mạng internet. Trong những năm gần đây, sự bùng nổ thông tin đã mang lại nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội… nhưng cũng gây ra rất nhiều khó khăn trong việc xử lý thông tin. Vấn đề đặt ra làm sao vừa khai thác có hiệu quả những lợi ích của thông tin đem lại, vừa ngăn chặn những luồng thông tin độc hại của DBHB. Do vậy, cần phải xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật; quy chế, quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phát hiện, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Thứ ba, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, nhân viên toàn trường trong cuộc đấu tranh chống DBHB nói chung, trên mạng internet nói riêng.

Đấu tranh chống DBHB trên mạng internet là cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp vừa là nhiệm vụ cấp bách tức thời vừa là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp lâu dài. Kẻ thù thường huy động nhiều lực lượng và đầu tư nhiều tiền để xây dựng và triển khai chiến lược DBHB. Do vậy, cần phải tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, nhân viên toàn trường thấy được chống DBHB là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết liệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng của địch.

Thứ tư, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong Nhà trường tham gia đấu tranh chống DBHB trên mạng internet.

Nếu chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách thì không thể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Do đó, phải huy động sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Tổ chức lực lượng trong các cơ quan, khoa, đơn vị, thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet. Tổ chức các lực lượng chuyên trách, kịp thời ngăn chặn không để các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet có điều kiện tác động vào cán bộ, học viên, chiến sĩ, nhân viên Nhà trường. Đấu tranh, phê bình trực diện đối với những cá nhân cơ hội, lệch lạc về chính trị ngay từ các cơ quan, khoa, đơn vị. Chú trọng việc tổ chức, định hướng các tổ chức đoàn thanh niên, tổ phụ nữ,… tham gia đấu tranh đối với các quan điểm và hành động sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch trên mạng internet. Đồng thời, phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng lực lượng chuyên trách, hạt nhân nòng cốt cả về lý luận, thực tiễn và khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong đấu tranh chống DBHB trên mạng internet. Đi liền với công tác đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng chính trị, cần tăng cường công tác quản lý nội bộ, không để địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, chia rẽ.

Thứ năm, tăng cường khả năng “miễn dịch” của các tổ chức, mọi cá nhân trong Nhà trường.

Trong một thế giới “phẳng” do sự bùng nổ công nghệ thông tin, có thể thấy rằng, khó mà che dấu được những sự kiện lớn nhỏ xẩy ra trong nước, trên thế giới cũng như trong Nhà trường. Vì vậy, chủ động thông tin đúng, đủ, kịp thời và có định hướng chính trị rõ ràng về các sự kiện, hiện tượng và vấn đề nảy sinh trong nước, trên thế giới cũng như trong Nhà trường, đáp ứng một cách tích cực nhất nhu cầu nhận thức, thị hiếu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường. Thông qua đó để định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, tạo thành dư luận xã hội tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm, nâng cao khả năng chống “tự diễn biến”, khả năng “tự đề kháng” với những âm mưu DBHB của địch.

Đáp ứng những nhu cầu thông tin của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Nhà trường cũng có nghĩa là tạo điều kiện cơ bản và thiết thực giúp họ tránh khỏi sự “lôi kéo, kích động” từ các nguồn thông tin từ bên ngoài. Nắm vững và vận dụng đúng các quy luật thông tin, chúng ta phải tích cực giành quyền chủ động cung cấp thông tin để nắm quyền chủ động chi phối quy mô, tính chất thông tin và đó cũng chính là chủ động chi phối các hiệu ứng xã hội của thông tin.

Thứ sáu, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống DBHB.

Đổi mới phương pháp, mở rộng các phương thức thông tin truyền thông đa dạng, phong phú, sinh động, thuyết phục. Thông tin về từng sự kiện, hiện tượng, vấn đề cần được khai thác, phát hiện từ nhiều góc độ, bình diện khác nhau, tránh được sự đơn điệu, trùng lắp và một chiều, kết hợp nhiều thể loại, nhiều hình thức. Các bài viết tham gia đấu tranh chống DBHB phải có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích một cách sâu sắc, dù khẳng định hay bác bỏ, dù mềm mại hay đanh thép đều phải có sức thuyết phục. Mỗi cơ quan, khoa, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể trên cơ sở chỉ đạo chung; bám sát đặc điểm đối tượng, khai thác nguồn tin và tổ chức lưu chuyển thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, phân công cụ thể, xác định rõ nội dung đấu tranh, mục tiêu cần đạt tới. Tuy nhiên, việc đấu tranh phải tiến hành thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng. Đồng thời, phải xác định rõ những trọng tâm, trọng điểm để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị đột xuất cũng như kịp thời phản bác những đợt phản tuyên truyền rộ lên của các thế lực thù địch./.


LKS (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm