Loading...
loading...
Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 17, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Từ đây, nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam có một lãnh tụ chính trị tập thể hết sức kiên cường, sáng suốt, đứng lên gánh vác vai trò lãnh đạo cách mạng, dẫn dắt quần chúng đấu tranh, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn và giành nhiều thắng lợi vĩ đại.


Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ, giai cấp vô sản muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử vĩ đại của mình thì trước hết phải tự tổ chức ra chính đảng tiền phong để lãnh đạo nhân dân đấu tranh thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta. Sớm thấm nhuần sâu sắc các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin lại được trải nghiệm qua phong trào công nhân và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong nước và trên thế giới, Người ý thức rất rõ vai trò quan trọng, to lớn của Đảng cách mạng. Ngay từ năm 1927 trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đã vạch rõ Cách mệnh muốn thành công “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên hệ với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Chính từ ý thức sâu sắc về vai trò quan trọng của Đảng cách mạng, đặc biệt là nhu cầu bức thiết về Đảng của cách mạng Việt Nam nên Người đã dày công chuẩn bị về mọi mặt cho Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Ảnh minh họa

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ phù hợp với lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn phù hợp với nhu cầu và sự lựa chọn của lịch sử cách mạng Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã xác lập ngay vai trò lãnh đạo độc tôn của mình đối với cách mạng Việt Nam. Thực tiễn hơn 85 năm qua, lịch sử đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất có cương lĩnh, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

Bản chất cách mạng của Đảng quy định tính tất yếu, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

 Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân, tiên phong cả về lý luận và hành động. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đảng đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ,công bằng, văn minh. Như vậy, mục tiêu của Đảng không chỉ phù hợp với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc mà còn phù hợp với qui luật phát triển tất yếu của lịch sử loài người, phù hợp với xu thế lớn của thời đại. Vì vậy, Đảng mới quy tụ và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Đảng có đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho Đảng giữ được vai trò lãnh đạo cách mạng.

Ngay từ khi mới ra đời với “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt” – Cương lĩnh đầu tiên của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) đã vạch ra những vấn đề cơ bản, cốt lõi của đường lối cách mạng Việt Nam hết sức đúng đắn. Đường lối đó đã trở thành ngọn cờ bách chiến bách thắng dẫn dắt nhân dân ta, dân tộc ta vượt qua nhiều hy sinh thử thách giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cùng với đường lối chiến lược, phương pháp cách mạng của Đảng cũng được hình thành và phát triển ngày càng đúng đắn, sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực hoạt động. Chính điều đó đã góp phần hết sức quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam có hệ thống tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên cường, dũng cảm, trung thành, năng động, sáng tạo. Đây là nhân tố hết sức quan trọng để Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo của mình đối với cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ bản chất nhất quy định sự tồn tại, trưởng thành, chiến thắng của Đảng; là cơ sở nền tảng tạo nên sức mạnh vô địch của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ các phẩm chất, nhân cách, tài năng, đức độ, uy tín, bản lĩnh... để quy tụ, phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, của cả dân tộc và bạn bè quốc tế, kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Yếu tố thời đại quyết định tính tất yếu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (1917) đã mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Trong thời đại mới, giai cấp công nhân đứng ở vị trí trung tâm của lịch sử, là giai cấp duy nhất có đủ khả năng và năng lực lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng đi tới thắng lợi cuối cùng thông qua đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản. Chỉ có đặt dưới sự lãnh đạo của đội tiền phong của giai cấp vô sản thì lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo quần chúng nhân dân mới được đáp ứng một cách đầy đủ; quần chúng nhân dân mới được tổ chức chặt chẽ và có mục tiêu, phương hướng đấu tranh rõ ràng, đúng đắn.


Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phận của giai cấp công nhân thế giới. Vì vậy phong trào cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam là phù hợp với yêu cầu khách quan của lịch sử, phù hợp với xu thế vận động phát triển của thời đại.

Từ những cơ sở khách quan, khoa học trên đã khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Mọi âm mưu, hành động xuyên tạc, phủ nhận, phá hoại sự lãnh đạo của  Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam đều là những hành động sai trái đi ngược lại xu thế cuả thời đại, đi ngược lại quy luật phát triển tất yếu của lịch sử, nhất định sẽ thất bại.

NHH (chiasekienthucnet) 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm