Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 24, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy vai trò vừa là đội quân chiến đấu,vừa là đội quân công tác trong đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng. Phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội, Quân đội ta đã và đang chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn, hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.


Bằng những chiêu bài về lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là âm mưu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay, chúng tăng cường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm “ngòi nổ”, tạo cớ chống phá cách mạng nước ta nhằm: Chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Kích động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chống lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Đối lập đồng bào các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, gây rối loạn xã hội, mất ổn định chính trị, làm mất hiệu lực quản lý của Nhà nước; Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm ‘‘phi chính trị hóa’’ Quân đội. …

Trên thực tế, các thế lực thù địch đã và đang thực hiện các thủ đoạn chủ yếu là: kích động mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo, lôi kéo quần chúng chống đối chính quyền; lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đẩy mạnh hoạt động tôn giáo, thực hiện “đạo hóa” dân tộc để lôi kéo, tập hợp lực lượng, hình thành các khung chính quyền ngầm núp dưới vỏ bọc tôn giáo; kích động đồng bào dân tộc thiểu số di cư trái phép đến các khu vực trọng điểm và vượt biên ra nước ngoài, tạo sự bất ổn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cớ để can thiệp vào nước ta; lợi dụng những vấn đề lịch sử để tuyên truyền kích động đòi ly khai, tự trị và tìm cách luật pháp hóa, quốc tế hóa vấn đề dân tộc để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm thân, du lịch, các tổ chức phi chính phủ... để lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo chống phá chính quyền Việt Nam; hỗ trợ, chỉ đạo bọn phản động trong các dân tộc, các tôn giáo sống ở nước ngoài xây dựng các tổ chức để tập hợp lực lượng, xâm nhập, phá hoại trên các địa bàn trọng yếu trong thế trận phòng thủ của cả nước và khu vực.Có thể thấy, âm mưu, thủ đoạn chống phá, của các thế lực thù địch là rất tinh vi, thâm độc; hành động quyết liệt, trắng trợn; đối tượng đa dạng, phức tạp; mục đích không thay đổi; hậu quả khó lường. Chúng ta đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hành động nguy hiểm đó, nhưng các thế lực thù địch không dễ từ bỏ.Trước tình hình đó, Quân đội ta đã và đang phát huy vai trò trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, hành động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng.Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, hành động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá ta đã được thực hiện tích cực, toàn diện, với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, hiệu quả.
Tình quân dân vùng lũ


Quân đội đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Các đoàn kinh tế - quốc phòng đã tham gia phối hợp cùng với địa phương bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… qua đó tạo ra hệ thống “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng biên giới của Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta. Không những thế, Quân đội đã trực tiếp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời các hoạt động chống phá, các điểm nóng về dân tộc, tôn giáo.Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan để phát hiện cá nhân, tổ chức phản động người dân tộc thiểu số có liên quan đến hoạt động tôn giáo ở nước ngoài.Một số tổ, đội công tác vận động quần chúng cùng với chính quyền địa phương đã vận động nhân dân tố giác tội phạm truyền đạo trái pháp luật.Hàng năm, có hàng ngàn phóng sự, đề tài, sách, bài viết được truyền tải trên các phương tiện thông tin nhằm vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 

Quân đội cũng đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Các binh đoàn, tập đoàn, tổng công ty quân đội đã phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng hàng trăm công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, khu vực biên giới Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc, vùng có đồng bào theo đạo…Thành quả đạt được đã góp phần ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc, tôn giáo, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. Với bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trải qua các thời kỳ cách mạng, Quân đội ta luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đấu tranh với mưu đồ đen tối đó, chúng ta cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ, phù hợp, tính khả thi cao, song trước hết, Quân đội cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ , chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào theo đạo về đường lối, chính sách nói chung, đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước nói riêng. Đồng thời, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh, nhận diện, vạch mặt những kẻ có mưu đồ phá hoại đen tối, phản động.

Hai là,Quân đội tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi và nông thôn của Đảng và Nhà nước.Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnhphong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với các nhóm nội dung: tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của địa phương (như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư) đúng quy hoạch đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn nông thôn mới; tham gia thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương; tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; phối hợp, tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.


Ba  là, nắm vững và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng. Nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, gần gũi, sát dân, nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và những vấn đề xảy ra trên địa bàn để có biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả, ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng. Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các “điểm nóng” liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá. Chủ động phát hiện, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Các hoạt động đấu tranh phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, trực tiếp là cấp ủy, người chỉ huy các đơn vị quân đội với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp.

PTT (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm