Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 3, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Một kinh nghiệm xương máu rút ra từ tiến trình cải tổ, cải cách của các nước XHCN trong thập kỷ 80, 90 của thế kỷ XX là đã không phát triển được lý luận mác-xít đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống. Đặc biệt là, một số đảng cộng sản ở một số quốc gia, không đánh giá đúng tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, đã du nhập các quan điểm dân chủ, nhân quyền cực đoan của phương Tây, như: đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… dẫn tới sự sụp đổ một bộ phận quan trọng của hệ thống XHCN trên thế giới.

>Bản chất đen tối của “Giải thưởng nhân quyền”

>Ngăn chặn thông tin xấu độc xâm nhập vào đơn vị cơ sở thuộc lực lượng vũ trang


Hiện nay, trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, Chúng xác định mục tiêu xuyên suốt là xóa bỏ CNXH ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế R. Nich-xơn trong cuốn sách: “1999 – không đánh mà thắng” rút ra kết luận: rút cuộc sự cạnh tranh giữa các hệ thống xã hội cuối cùng, cái có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng chứ không phải là vũ khí. Chính vì vậy, chủ nghĩa đế quốc đã đồng thời thực hiện chiến tranh xâm lược và “diễn biến hoà bình”, chống phá hệ thống XHCN ngay từ khi nước Nga Xô-viết ra đời. Tuy nhiên, từ khi các nước XHCN tiến hành cải tổ, cải cách, đổi mới, các thế lực thù địch đã tập trung mũi nhọn, đẩy tới cuộc “chiến tranh không có khói súng” - chiến lược “Diễn biến hoà bình” đối với các nước đi theo con đường XHCN. Trong đó chúng xác định Việt Nam là trọng điểm chống phá, chúng tấn công vào hệ tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Ngày nay, cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, như Đảng ta đã nói đặt trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường… cần phải tính tới tính phức tạp, những khó khăn và thách thức mới. Những luận điệu mà các thế lực thù địch thường sử dụng để tấn công vào hệ tư tưởng của Đảng ta là: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva

Để đánh bại cuộc tấn công của các thế lực thù địch về chính trị, tư tưởng, lý luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào con đường XHCN, công tác nghiên cứu lý luận và công tác chính trị, tư tưởng cần phải bảo vệ hệ tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Muốn vậy, phải làm rõ vì sao Đảng ta lựa chọn chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình? Để làm sáng tỏ vấn đề đó, có thể căn cứ vào một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, sự lựa chọn đó là vì lợi ích của dân tộc, đồng thời góp phần vào phong trào cách mạng và tiến bộ của nhân loại.

Qua nghiên cứu ta thấy rằng, trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, con đường giải phóng của các dân tộc thuộc địa không thể đi theo con đường dân chủ tư sản. Chỉ có con đường cách mạng vô sản – con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin mới có thể giải phóng cho các dân tộc thuộc địa. Đây là kết quả khảo sát thực tế nghiên cứu lý luận và hoạt động cách mạng kéo dài hơn một chục năm (1911 – 1920) của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài. Khi được đọc Luận cương của Lê nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa trên báo Nhân đạo (Pháp), Người đã vui mừng reo lên và nói… “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

Đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được độc lập, xây dựng Nhà nước pháp quyền (Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước CHXHCN Việt Nam), chế độ xã hội do nhân dân làm chủ. Tiếp đó, dân tộc ta đã tiến hành các cuộc kháng chiến anh hùng, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc hung hãn và hùng mạnh nhất thế giới, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. Từ giữa những năm 80 thế kỷ XX, Đảng ta đã phát hiện sai lầm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế và cho đến nay, đã thu được những thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Thứ hai, sự lựa chọn Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam còn dựa trên những thành tựu và kinh nghiệm lịch sử của CNXH và của nhân loại trong thế kỷ XX.

Xét trên phạm vi toàn thế giới, trên 70 năm kể từ khi Chủ nghĩa Mác – Lênin được hiện thực hoá trong mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết đến khủng hoảng, sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu (1917 – 1991), chủ nghĩa xã hội hiện thực đã thu được những thành tựu có ý nghĩa thời đại:

- Mở ra một con đường mới cho nhân loại đi đến mục tiêu giải phóng cho con người, cho các dân tộc.
- Là lực lượng chủ yếu đánh bại chủ nghĩa phát xít, cứu loài người thoát khỏi chế độ diệt chủng.

- Tạo ra một lực lượng đối trọng về các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học- công nghệ, khống chế chủ nghĩa đế quốc, đồng thời buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh theo xu hướng dung hoà các lợi ích của giới chủ với người lao động.

Thứ ba, sự lựa chọn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình còn dựa trên nhận thức đúng giá trị lý luận với giá trị phương pháp luận của học thuyết đó.

Thực tiễn đã chỉ ra rằng, những người kế thừa chủ nghĩa Mác – Lênin đã phạm sai lầm nghiêm trọng về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn. Mô hình CNXH kiểu cũ với việc phủ nhận kinh tế hàng hoá, cơ chế thị trường, xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản (ngay cả khi nhà nước đã thuộc về tay nhân dân )… đã dẫn đến tình trạng xã hội trì trệ, sự thoái hoá về chính trị- tư tưởng, đạo đức trong đảng cầm quyền…Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ. Xét về phương diện lý luận sai lầm bắt nguồn từ:

- Giáo điều, không biết vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác – Lênin khi tình hình đã thay đổi.

- Đồng nhất giá trị lý luận với giá trị phương pháp luận trong chủ nghĩa Mác – Lênin. Về điều này, chính Mác đã có lần nói: Học thuyết của chúng tôi không phải là một giáo điều mà là kim chỉ nam cho cuộc sống. Lênin cũng đã nhiều lần nhắc nhở các đảng cộng sản và công nhân phải biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác và thực tiễn của dân tộc mình, phải biết lắng nghe “sự mách bảo của cuộc sống”.

Hiện nay, Cương lĩnh (Bổ sung và phát triển) của Đảng ta xác định: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình với tinh thần mới, bao hàm các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chủ nghĩa xã hội hiện thực trên phạm vi thế giới, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Những nội dung sau đây của Cương lĩnh là một minh chứng: Thay vì xây dựng nền kinh tế tập trung quan liêu – bao cấp, xoá bỏ kinh tế thị trường theo mô hình cũ, chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Thay vì xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản, ngày nay, chúng ta xây dựng nền dân chủ và nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền công dân và quyền con người… Ngoài ra, Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) của Đảng còn xác định nhiều nội dung thể hiện tinh thần đổi mới, vận dụng và phát triển theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào bối cảnh thời đại và đất nước, trên các lĩnh vực khác, như: văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ, bảo vệ môi trường, chính sách dân tộc, tôn giáo, chức năng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội, chính sách đối ngoại và xây dựng Đảng. Cũng như kinh nghiệm của các thời kỳ lịch sử đã qua, bảo vệ Đảng, trước hết phải đấu tranh với các thế lực thù địch xuyên tạc và bôi nhọ Đảng, đồng thời, phải thấy được những giới hạn lịch sử, tiềm năng của các quan điểm lý luận, nhất là các chính sách cụ thể, không ngừng phát triển học thuyết cách mạng đó. Như vậy chúng ta khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam lchir lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình, thì mới có thể giữ vững được vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng./.


TVG (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm