Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 28, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định quân đội mang bản chất giai cấp của nhà nước sinh ra nó, không có quân đội chung chung cho mọi giai cấp. Tuy nhiên giai cấp bóc lột luôn che giấu bản chất giai cấp của quân đội, cho rằng quân đội là lực lượng trung lập về chính trị, là đội quân bảo vệ lợi ích chung của mọi tầng lớp xã hội. Từ quan điểm sai trái, phản động đó, suốt nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội ta. Đây là một thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Thực chất “phi chính trị hóa” quân đội đó là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với quân đội, làm cho quân đội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mất lý tưởng, phương hướng, mục tiêu chiến đấu, từ đó tự suy yếu về chính trị, dẫn tới bị vô hiệu hóa.


Thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội ta, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội ta. Thực hiện âm mưu này, chúng không ngừng xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Chúng lợi dụng sự thoái hóa biến chất, quan liêu, tham nhũng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và những yếu kém trong lãnh đạo, quản lí ở một số lĩnh vực của đời sống xã hội để kích động, gây chia rẽ, làm mất lòng tin của nhân dân, quân đội vào Đảng. Chúng đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, chúng cho rằng chỉ có “đa nguyên, đa đảng” mới thức đẩy Việt Nam phát triển.Thực hiện âm mưu đó, các thế lực thù địch đòi bỏ hệ thống tổ chức đảng trong quân đội, đòi hỏi quân đội là tổ chức trung lập, không chịu sự lãnh đạo, chi phối của một đảng phái nào. Chúng xuyên lịch sử, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; kích động gây mâu thuẫn giữa quân đội với nhân dân, chia rẽ quân đội với công an, giữa cán bộ với chiến sĩ trong quân đội nhằm làm phai nhạt bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chúng tích cực truyền bá lối sống thực dụng, không lành mạnh, chạy theo đồng tiền, so sánh cuộc sống của những người chiến sĩ với lối sống hưởng thụ và buông thả, thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội của một bộ phận giới trẻ trong xã hội…, nhằm làm phai nhạt dần bản chất cách mạng, tạo điều kiện cho hệ tư tưởng tư sản thẩm thấu dần vào đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta luôn được giữ vững. Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng với Nhà nước và nhân dân.

Trong thực tiễn vừa qua, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã từng áp dụng và thực hiện thành công “phi chính trị hóa” đối với quân đội các nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu, Liên Xô trước đây. Đó cũng là điểm mấu chốt dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống Xã hội chủ nghĩa. Do vậy, trong bối cảnh thế giới hiện nay, với những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” - bạo loạn lật đổ, trong đó âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội sẽ được chúng đẩy mạnh để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó chúng xác định Việt Nam là một trọng điểm. Vì vậy, để giữ vững bản chất giai cấp công nhân của quân đội, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Để thực hiện được đòi hỏi phải đấu tranh toàn diện trên nhiều lĩnh vực, với nhiều biện pháp trong đó cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu đó là:

Đẩy mạnh công tác giáo dục, giác ngộ bản chất giai cấp công nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Đây là biện pháp thiết thực có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua công tác giáo dục chính trị - tư tưởng làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đều nhận thức sâu sắc rằng, quân đội bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, không có quân đội phi giai cấp, chung chung của mọi giai cấp. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đã giác ngộ sâu sắc về bản chất giai cấp công nhân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẽ có tác dụng trực tiếp ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng phải làm cho bản chất giai cấp công nhân của quân đội phát triển mạnh mẽ trong tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng, Bác Hồ tổ chức lãnh đạo và giáo dục, là quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ và nhân dan ta đã lựa chọn, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, kiên trì hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhạy bén, sâu sắc về chính trị, lối sống trung thực, giản dị, không bị cám dỗ bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường. Không ngại khó, ngại khổ, ngại học, ngại rèn, nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa quyết định làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù. Thực hiện vấn đề này, trước hết phải giữ vững nguyên tắc Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, chăm lo xây dựng tổ chức đảng các cấp trong quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện lệch lạc về chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng các cấp trong quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 - Khóa XI. Xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị trong toàn quân.

Đây là biện pháp nhằm phát huy vai trò của môi trường văn hóa quân sự trong xây dựng, hình thành, củng cố nhân cách của người quân nhân cách mạng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.

Trong tình hình hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa mới; đồng thời, để khắc phục sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ảnh hưởng của văn hóa xấu độc, các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “môi trường văn hóa mới, tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm vượt khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là môi trường hết sức thuận lợi để nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cấp cần chú ý kiện toàn, củng cố các thiết chế văn hoá, đảm bảo đủ sức chuyển tải các giá trị văn hoá, nghệ thuật đến từng đơn vị cơ sở. Thông qua đó, từng bước hạn chế và khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ.  Làm cho mọi cán bộ chiến sĩ hiểu rõ âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù.

Đấu tranh kiên quyết trên mặt trận tư tưởng - chính trị, vạch trần bản chất phản động của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

Đây là một lĩnh vực rất quan trọng vì nó liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng, đến lý tưởng chính trị, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào Đảng, vào chế độ, đến sự đoàn kết trong Đảng và đồng thuận xã hội. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng chính trị là một nội dung quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp, một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới đất nước. Vì vậy, cần tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị hiện nay nhằm chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc trong đó âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội có tầm quan trọng đặc biệt và trở thành mặt trận nóng bỏng, gay go, quyết liệt hiện nay. Nhiệm vụ cơ bản trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù hiện nay là bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, về bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. phải làm cho mọi cán bộ chiến sĩ hiểu rõ luận điệu cho rằng “quân đội trung lập về chính trị”, “quân đội phi giai cấp” là vô căn cứ, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn, thực chất nhằm “chuyển hóa” lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta. Đồng thời phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, khắc phục một số mặt còn yếu kém của công tác nghiên cứu lý luận nhằm làm tốt nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng - chính trị, nâng cao được chiều sâu, tính sắc bén, tính thuyết phục của sự phê phán. Cần nghiên cứu một cách có hệ thống những luận điểm sai trái, thù địch để luận chứng bác bỏ có sức thuyết phục từng luận điểm. Phải coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận, các chuyên gia về lý luận, nhất là cán bộ lý luận trong quân đội có đủ phẩm chất và năng lực, nhạy bén, sắc sảo trong đấu tranh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng này tích cực tham gia đấu tranh với địch trên mặt trận tư tưởng.

Trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - chính trị, chúng ta cần tiếp tục khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, mang bản chất giai cấp công nhân, được Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và lãnh đạo, thực hiện mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là thủ đoạn thâm độc, nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nhằm làm mất bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta, làm cho quân đội mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Do vậy, đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù, giữ vững và phát triển bản chất giai cấp công nhân là yêu cầu cấp thiết trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt nam vững mạnh về chính trị hiện nay. Đây cũng là một nội dung quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp, một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Vì vậy, cần tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân việt nam góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

NĐS (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm