Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 5, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Trong thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng lợi dụng các phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác đền bù, khắc phục hậu quả môi trường miền Trung của các địa phương, … để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chúng ta cần nhận diện rõ âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.


Trước hết,  “Diễn biến hoà bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá, lật đổ chế độ chính trị ở các nước tiến bộ trên thế giới mà trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa chủ yếu bằng các biện pháp “phi vũ trang”.“Diễn biến hoà bình” được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như: “chiến tranh không tiếng súng”, “cuộc chiến không biên giới”, “chiến tranh nhung lụa”, “cách mạng màu”, “chuyển hóa hòa bình”, “thi đua hòa bình”, hoặc “cạnh tranh hòa bình”, nhưng tựu chung lại nó là một chiến lược tổng hợp nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc nhằm lật đổ chế độ chính trị ở các nước tiến bộ mà trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa bằng biện pháp thẩm thấu hoà bình. Phương thức tiến hành của chiến lược “diễn biến hoà bình” rất đa dạng, phức tạp và thâm độc, nó làm cho chế độ chính trị - xã hội ở các nước đối phương mục ruỗng từ bên trong, tự sụp đổ.

Mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam là xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ một thủ đoạn nào từ sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang đến phá hoại cả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh...

Thủ đoạn hoạt động của chúng mang tính toàn diện, tiến công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, lấy chính trị, tư tưởng làm mũi nhọn then chốt; lấy kinh tế và khoa học kỹ thuật làm trọng tâm; ngoại giao làm hậu thuẫn và sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo vừa là ngòi nổ, vừa là tiêu điểm để tiến hành đấu tranh giành giật quần chúng với Đảng và Nhà nước ta.

Trên lĩnh vực kinh tế: Chúng triệt để lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập sâu, rộng của ta, đặt ra các điều kiện, yêu sách để thực hiện ý đồ ''tư nhân hoá'', “tự do hoá'' nền kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa. Chú trọng đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân, làm cho thành phần kinh tế tư nhân phát triển lấn lướt tiến tới xóa bỏ vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế tập thể và kinh tế quốc doanh. Phát tán tiền giả, hàng giả, xâm nhập và thao túng thị trường tài chính, môi trường đầu tư làm chảy máu vàng, đô la, trực tiếp phá hoại nền kinh tế nước ta.

Trên lĩnh vực chính trị: Chúng xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi “đa nguyên về chính trị”, “đa đảng đối lập”, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, lôi kéo, nuôi dưỡng, kích động các tổ chức và phần tử phản động trong nước và nước ngoài, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như: ''dân chủ'' “nhân quyền” “dân tộc” “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tận dụng những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để xuyên tạc, nói xấu chế độ làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa: Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, chúng đẩy mạnh các hoạt động truyền bá, du nhập, in ấn, phát tán nhiều tài liệu phản động và các văn hoá phẩm xấu, độc; cổ vũ, khuyến khích tư tưởng thực dụng, lối sống sa đoạ, thấp hèn vào mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng thanh, thiếu niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hóa và giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
Trên lĩnh vực xã hội: Tuyên truyền, đề cao những giá trị phương Tây, đặc biệt là giá trị Mỹ, tận dụng những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường thúc đẩy nhanh quá trình phân hóa giàu, nghèo trong nội bộ các giai cấp và tầng lớp Nhân dân, từ đó dễ bề chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt khác, lợi dụng chủ trương đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và những vấn để bức xúc trong xã hội, chúng kích động quần chúng nhân dân biểu tình, khiếu kiện đông người, từng bước gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Lợi dụng chủ trương mở cửa hội nhập kinh tế của nước ta, chúng tăng cường các hoạt động tình báo, dán điệp để thu thập bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Đòi ''phi chính trị hoá'' quân đội, từng bước ''vô hiệu hoá'' lực lượng vũ trang, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với lực lượng vũ trang. Kích động, chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ quân đội với Đảng, với nhân dân. Viện cớ hợp tác chống khủng bố, chống tội phạm quốc tế để can thiệp vào công việc nội bộ để phá vỡ nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân của nước ta.Trên lĩnh vực đối ngoại: xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hòng làm giảm uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Thông qua kênh ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt để cô lập, chia rẽ nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước khác. Móc nối, mua chuộc, cài cắm lực lượng phản động vào các tổ chức chính trị - xã hội trong bộ máy nhà nước ta. Thông qua hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, các hoạt động nhân đạo, từ thiện của các tổ chức phi chính phủ để tuyên truyền và hướng nước ta đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Tìm mọi cách ngăn cản nước ta tiếp cận với các định chế tài chính quốc tế.

Để phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch có hiệu quả, quân đội cần quán triệt và thực hiện tốt một số yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng ở đơn vị.

Đấu tranh giai cấp trên mặt trận chính trị, tư tưởng rất gay go, phức tạp, đòi hỏi mọi cán bộ, chiến sĩ phải kiên định chủ nghĩa Mác - lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có lòng tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ đơn vị và trách nhiệm cá nhân, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kiên quyêt đấu tranh với các tư tưởng và hành vi mơ hồ, dao động lơ là đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Hai là, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị là nhân tố giữ vai trò quyết định để vô hiệu hóa chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Để đơn vị vững mạnh toàn diện trước hết cấp ủy, người chỉ huy phải quan tâm chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, đủ sức “miễn dịch” trước những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường và các luận điệu chống phá của các thế lực phản động; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ đơn vị. Thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án sãn sàng chiến đấu, các tình huống phòng chống bạo loạn có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Ba là, làm tốt công tác quản lý nội bộ, ngăn chặn và đập tan các hoạt động chiến tranh tâm lý, dán điệp của các thế lực thù địch.

 Với tính chất là một cuộc chiến tranh không tiếng súng, do đó các thế lực thù địch luôn coi trọng các hoạt động chiến tranh tâm lý tạo ra tâm lý hoài nghi, mơ hồ, ảo tưởng trong quần chúng nhân dân các nước đối phương. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dán điệp để khai thác bí mật quân sự và bí mật quốc gia, mua chuộc, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối ngầm. Do đó, để đập tan âm mưu, thủ đoạn của địch, cần phải quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; tập trung quản lý lập trường, quan điểm, thái độ chính trị, các mối quan hệ. Bảo đảm cho đơn vị luôn trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khắc phục các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bốn là, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của đọi ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong đấu tranh  phòng, chống chiến lược“diễn biến hòa bình”.

Cấp ủy, tổ chức đảng giữ vai trò lãnh đạo, định hướng toàn bộ các hoạt động của mọi tổ chức, cá nhân theo một mục tiêu thống nhất. Do đó, phải tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy đúng chức năng, đạt hiệu quả vai trò của các tổ chức và cá nhân trong đơn vị, nhất là vai trò xung kích của tổ chức đoàn thanh niên và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

Năm là, làm tốt công tác phối hợp với địa phương, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh.
Xây dựng cơ sở vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Sự vững mạnh của địa phương là cơ sở tạo nên “thế trận lòng dân” trong cuộc đấu tranh  phòng, chống chiến lược“diễn biến hòa bình”. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi sơ hở, yếu kém của ta, nhất là sơ hở trong giải quyết mối quan hệ đoàn kết quân - dân để kích động quần chúng nhân dân biểu tình, khiếu kiện, thậm chí gây rối trật tự công cộng tạo ra các điểm nóng về chính trị. Để thực hiện thắng lợi chủ trương “dân vận là một mũi tiến công về chính trị” được Đảng ta xác định trong nghị quyết 25 NQTW (khóa XI), quân đội ta phải thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, chủ động phối hợp với địa phương, tham gia xây dựng địa bàn vững mạnh, ngăn chặn từ mầm mống các cuộc bạo loạn, gây rối, xử lý tốt các tình huống xảy ra.


TVT (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm