Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 1, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Cuối năm 1946 được Mỹ hậu thuẫn thực dân Pháp trắng trợn xóa bỏ các Hiệp ước đã ký kết, quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Hành động của thực dân Pháp đã đặt Đảng ta trước hai sự lựa chọn: Một là, cam chịu quay trở lại kiếp sống nô lệ; Hai là tiếp tục đứng lên tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm giành toàn vẹn độc lập, tự do cho dân tộc. Đứng trước tình thế cấp bách liên quan đến sự tồn vong của dân tộc, tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đó như một lời hịch, lời thiêng liêng của sông núi kêu gọi toàn dân tộc ta bước vào cuộc chiến đấu:


“Hỡi đồng bào toàn quốc.

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”[1].
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến


Lời kêu gọi đó như lời hiệu triệu, có sức lay động mãnh liệt đến hàng triệu con tim người Việt Nam đứng lên chống thực dân Pháp. Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất tề đứng lên tiến hành một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện lâu dài, dựa vào mình là chính thực hiện đúng theo quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng: " dốc lực lượng của 25 triệu đồng bào vào cuộc kháng chiến"[2], đánh địch bằng mọi thứ vũ khí có trong tay, không có vũ khí thì biến những công cụ lao động hành ngày trở thành vũ khí để đánh địch theo tinh thần "Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc". Tình thần đoàn kết chiến đấu, chung sức, chung lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo  đã được nhân lên gấp bội, tạo thành sức mạnh vô địch chiến thắng thực dân Pháp xâm lược - một tên đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn ta rất nhiều, làm nên một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" , buộc thực dân Pháp phải ký vào Hiệp định Giơ ne Vơ công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, một chiến công vĩ đại mà sau này mỗi khi nhắc đến là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi, đứng trước âm mưu xâm lược thực dân mới của Mỹ, lời kêu gọi đó lại vang lên, thúc giục, cổ vũ nhân dân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thống nhất nước nhà, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới. Với tinh thần " Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai", nhân dân ta đã đoàn kết, kiên cường chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử " đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc thời kỳ cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước trong bối cảnh đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách: Đất nước vừa có hòa bình vừa có chiến tranh, chúng ta vừa ra khỏi cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới. Mặt khác, Chủ nghĩa đế quốc bao vây, cấm vận, chống phá chúng ta từ nhiều phía. Đồng thời, tình hình thế giới có những diễn biến khó lường...Trước tình hình đó, Đảng ta nhận thức sâu sắc rằng xây dựng Chủ nghĩa xã hội phải luôn gắn liền với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng ta chủ trương “Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng CNXH, không một phút lơi lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Và trong khi không một phút lơi lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng CNXH”[3]. Trên cở sở tiếp thu tinh thần của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Đảng ta đã lãnh đạo phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước những biến động to lớn của tình hình thế giới.

loading...Nghiên cứu " Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta thấy tư tưởng trong văn kiện vẫn còn nguyên giá trị và gợi mở cho Đảng ta những vấn đề mang tính chiến luợc trong công tác tăng cường quốc phòng an ninh hiện nay.

Vì vậy, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và hiện thực,  nó không chỉ là cơ sở để xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam,  mà còn là nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, " thế trận lòng dân" vững chắc, ngọn nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.


NHH (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm