Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 16, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình" của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt công tác trong quân đội là thủ đoạn rất thâm độc và nguy hiểm. Vì vậy, đấu tranh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóavề tư trưởng chính trị là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của tất cả các tố chức cơ sở đảng trong quân đội hiện nay.
Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực chống phá cách mạng nước ta về bản chất, so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ trước đây là không thay đổi. Trong tình hình và thời cơ mới, chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn, đó là "chiến thắng không cần chiến tranh", "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung", "cách mạng sắc màu", “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình” hay “cạnh tranh hòa bình”, có nghĩa là, về bản chất sâu xa, chúng vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh, nhưng đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng", với mục đích cuối cùng của chiến lược "Diễn biến hòa bình" là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Ảnh minh họa

"Tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” về tư tưởng chính trị là quá trình biến đổi trong mỗi cán bộ, đảng viên từ nhận thức đến hành động, làm cho họ không còn là chính mình nữa, thậm chí chuyển hóa từ tích cực sang tiêu cực, mà nguy hiểm nhất là ngấm ngầm chống lại tổ chức đảng và người chỉ huy. Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị có xu hướng diễn biến phức tạp. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội, mặc dù tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; song, không phải không có những biểu hiện vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, mất đoàn kết, đề cao vai trò của vũ khí, coi nhẹ yếu tố chính trị tinh thần, xa rời nguyên tắc Đng lãnh đạo quân đội,... ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Điều đó, dễ bị kẻ địch lợi dụng, chống phá, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng, sức mạnh chiến đấu cũng như niềm tin của nhân dân đối với quân đội.
Thời gian gần đây, đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn sai nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, điều l Đảng như: qua những “thư ngỏ”, “kiến nghị”; những góp ý đã bộc lộ quan điểm trái chiều, không thống nhất với chủ trương, đường lối của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, xây dựng xã hội dân sự, phi chính trị hóa quân đội,... Những việc làm và phát ngôn như thế rất nguy hại. Vì khi tư tưởng chính trị của mỗi một bộ phận cán bộ, đảng viên chệch hướng thì sẽ dẫn đến làm suy yếu và chệch hướng từng tổ chức đảng rồi đến cả hệ thống tổ chức đảng trong quân đội.

Theo tư tưởng của V.I. Lê-nin thì: Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta... Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ. Điều đó cho thấy những năm qua, các thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm chống phá quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, chúng tìm mọi cách phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng: hạ thấp, nói xấu lãnh tụ, cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước, lợi dụng mạng xã hội trên internet, các đài phát thanh Việt ngữ đặt ở nước ngoài,... hướng dư luận xã hội theo ý đồ, mục đích của chúng, nhằm lung lạc ý chí, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng nóì chung và các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội nói riêng.

Từ suy thoái về tư tương chinh trị cùng có thể chuyển sang suy thoái về phẩm cht đạo đc, li sng, dn đến tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, bè phái, mất đoàn kết, vô cảm trước khó khăn, bc xúc của đồng chí, đồng đội, nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo, không chấp hành kỷ luật, pháp luật,... Ngược lại, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống là vấn đề không thể xem nhẹ. Bởi, đây chính là mảnh đất "màu mỡ”, khởi đầu cho "tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” về tư tưởng chính trị. Điều đáng lo ngại là, sự suy thoải về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bô, đảng viên ở một sổ tổ chức cơ sở đảng trong và ngoài quân đội, trong đó có cả những người có chức, có quyền diễn ra rất phức tạp, nhưng chưa được khắc phục. Điều đó, sẽ làm giảm sút uy tín và làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng và quân đội.
Những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên đang thực sự trở thành một trong những nguy cơ hàng đầu đối với sự tồn tại phát triển của các tổ chức đảng, cần sớm được khắc phục. Nguyên nhân trước hết là sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”; song, chủ yếu là do việc quản lý, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Yêu cầu đặt ra đối với phòng chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị trong nội bộ các tổ chức đảng, là phòng ngừa, triệt tiêu cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vấn đề này hiện nay, trở thành nhiệm vụ cấp bách của mỗi tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn quân, cần được tiến hành tích cực và đồng bộ các chủ trương, giải pháp. Trong đó, thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, kiên quyết đấu tranh bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Đây là điều kiện tiên quyết trong cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp này. Theo đó, ở mỗi tổ chức cơ sở đảng cần kiên trì và chủ động đấu tranh bác bỏ các quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Để giành thắng lợi, mà trước hết là chiến thắng được chính mình, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ phải được chuẩn bị hành trang về nhận thức, bản lĩnh chính trị và phương pháp luận khoa học, từ đó nâng cao khả năng "tự miễn dịch” từ bên trong, và ngay khi còn là mầm mống. Từng tổ chức, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong tuyên truyền, giáo dục, phải nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu, tránh xuôi chiều, nhàm chán, phản cảm.

Hai là, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt, nhất là về đạo đức cách mạng. Nâng cao sức tự đề kháng trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự cám dỗ, mua chuộc, lôi kéo của các thế lực thù địch. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiến hành đồng bộ các giải pháp; trong đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng phải được coi là giải pháp cơ bản, thường xuyên, cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên ngay từ khi mới nhen nhóm, phát sinh, với phương châm: “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, tự bảo vệ mình là chính”; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ, bảo đảm thực sự dân chủ, khách quan, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đề cao vai trò người đứng đầu, thực hiện nói đi đôi với làm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thực sự mẫu mực về mọi mặt để cán bộ, đảng viên noi theo. Phát huy vai trò tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định về những điều đảng viên không được làm ...

Ba là, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức cơ sở đảng trong và ngoài quân đội tham gia đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóavề chính trị, tư tưởng. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, kiến thức, năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh phòng chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cần làm tốt các giải pháp đó là: Chủ động phủ xanh thông tin, định hướng dư luận xã hội. Chủ động không gian mạng để truyền bá quan điểm đúng đắn, thông tin trung thực, chính xác, phản bác kịp thời những thông tin sai sự thật. Chủ động đưa các sản phẩm thông tin đa dạng phong phú, sinh động đến các đối tượng trong toàn quân. Chủ động đấu tranh chống diễn biến hoà bình trên các diễn đàn, mạng xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận trong nước và kiều bào ở nước ngoài về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ và con người Việt Nam. Chủ động quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính thống, tiếp cận sự kiện, định hướng thông tin về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tránh sơ hở trong thông tin hoặc để lọt lộ bí mật, hạn chế tối đa tình trạng địch lợi dụng sơ hở của ta trong thông tin để chống phá ta.

HVM (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm