Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 15, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-“Diễn biến hòa bình” là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động được hình thành từ giữa thế kỷ XX nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới. Kể từ khi giành độc lập và thống nhất đất nước đến nay, trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã và đang là mục tiêu trọng điểm thực hiện “diễn biến”, mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” là xóa bỏ Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản và hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc .


Đặc biệt trong thời gian này khi toàn Đảng, toàn nhân dân và toàn quân nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là chúng ta đang tích cực Nghị quyết lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống, thì sự chống phá của các thế lực thù địch càng trở nên ráo riết cùng với những kiểu cách mới hết sức tinh vi, thâm độc nhằm làm tăng sự “ tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”. Để đạt được mục tiêu đó, chúng không từ bỏ bất kỳ mưu đồ nào, chống phá ta một cách toàn diện, trên tất cả các đối tượng, trên nhiều mặt. Đối tượng hàng đầu của chiến lược này hướng tới là thế hệ trẻ, bộ phận cực kỳ nhạy cảm, lực lượng rất quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam, niềm hy vọng, của dân tộc Việt Nam. Bằng các thủ đoạn tinh vi, bằng các phương tiện hiện đại, các thế lực phản động ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, tuyên truyền lôi kéo làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên  xa rời Đảng, xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đi đến xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam và ảnh hưởng của Tư tưởng Hồ Chí Minh; xóa nhòa ranh giới giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột; làm lẫn lộn ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; đồng thời ra sức truyền bá hệ tư tưởng giai cấp tư sản, truyền bá văn hóa, lối sống thực dụng vị kỷ trong thanh niên, học sinh, sinh viên.

Âm mưu tấn công vào thế hệ trẻ hòng phá hoại về tư tưởng và lối sống là một thủ đoạn và là một bộ phận quan trọng của chiến lược "Diễn biến hòa bình".

Vì vậy nhiệm vụ phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong những  nhiệm vụ mang tính cấp thiết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cũng là nhiệm vụ quan trọng của thế hệ trẻ- thế hệ tương lai của dân tộc để bảo vệ thành quả cách mạng, để xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ảnh minh họa


“Diễn biến hoà bình” là chiến lược tiến công toàn diện của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động vào bên trong các nước xã hội chủ nghĩa và các Đảng Cộng sản trên mọi lĩnh vực: chính trị - tư tưởng; kinh tế; văn hoá- xã hội; quốc phòng- an ninh và đối ngoại, với tất cả các phương tiện, thủ đoạn, nhằm từng bước chuyển hoá, đẩy lùi, đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội mà không cần dùng đến lực lượng vũ trang. Do đó người ta thường gọi “Diễn Biến Hoà Bình” là cuộc “chiến tranh không cần chiến tranh”, “chiến tranh không có khói súng”, một cuộc “cách mạng nhung lụa”.

Trong giai đoạn hiện nay chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định: “Diễn Biến Hoà Bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là then chốt, mũi đột phá, là “cái cầu để dẫn vào trận địa”, rằng “một đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đôla chi cho quốc phòng”. Níchxơn trong cuốn sách: Chiến thắng không cần chiến tranh (1999) đã viết: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất”, “toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”.

Trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, chủ nghĩa đế quốc và cá thế lực thù địch quan tâm nhất là kích động “dân chủ”, “nhân quyền”, “vấn đề dân tộc”, “vấn đề tôn giáo”, và đặc biệt là làm cho chúng ta tự diễn biến, tự chuyển hoá. Chúng coi thế hệ trẻ là mục trọng yếu, là những mũi xung kích để chọc thủng mặt trận chính trị, tư tưởng của chúng ta. Tính chất nguy hiểm của âm mưu “Diễn Biến Hoà Bình” biểu hiện ở chỗ:

Một là, với ý đồ làm tan rã niềm tin của thế hệ trẻ với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xem việc đánh phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh đạo, làm cho xã hội hỗn loạn về chính trị, tư tưởng, mất định hướng chính trị, tạo ra thế đứng cho các lực lượng phản động trong nước, gây áp lực chính trị của quần chúng đòi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ.

Hai là, với chiến thuật “viên đạn bọc đường”, “mưa dầm thấm lâu”, “ngoại giao thân thiện”, “chi phối đầu tư”, “khoét sâu nội bộ”, cùng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với những luận điệu mị dân, lừa bịp dễ làm cho đối phương mất cảnh giác, dễ bị cám dỗ, mất phương hướng chính trị, không phân biệt đúng, sai, giả, thật, tạo ra “khoảng trống” về chính trị, tinh thần để dễ dàng truyền bá các quan điểm tư sản và đánh thẳng vào nội bộ ta, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kích động lật đổ và bạo loạn chính trị.

Ba là, với nhiều thủ đoạn khác nhau, các lực lượng thù địch làm mê muội con người bằng các loại văn hoá phẩm độc hại, thúc đẩy lối sống hưởng lạc, thực dụng, quên quá khứ, bàng quan chính trị, xa rời lý tưởng, tạo ra một tầng lớp đông đảo quần chúng, đặc biệt là lớp trẻ được “phi chính trị hoá” để khi có điều kiện thì tập hợp lực lượng xấu, gây áp lực chính trị và cướp chính quyền.

Bốn là, thực hiện chính sách lôi kéo, thông qua các nước đồng minh, các tổ chức phi chính phủ, qua giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực: văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, báo chí, để thâm nhập, thu thập tin tức tình báo, mua chuộc cán bộ, chuyển hoá tư tưởng, cài cắm lực lượng vào các tổ chức của chúng ta, móc nối các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để chống phá ta.

Năm là, với hình thức tung tin đồn nhảm, tạo dư luận và áp lực xã hội, dưới chiêu bài “chống tham nhũng”, “bảo vệ tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, đưa ra những lời hứa mị dân, để gây tâm trạng mơ hồ, mất cảnh giác, cả tin của một số người, từ đó cô lập các lực lượng trung kiên cách mạng; phân hoá những người còn lừng chừng, thiếu chính kiến, thiếu thông tin; lôi kéo, kích động những người có tâm trạng bất mãn, những lực lượng xấu trong xã hội để gây bạo loạn lật đổ chính quyền.

Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" trong thời gian tới đối với quân đội ta cần phải thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản sau đây:

Một là, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các cơ quan, đội ngũ cán bộ các cấp cần làm cho mọi quân nhân nhận thức đúng đắn tình hình, thấy rõ nguy cơ cũng như âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu của các thế lực thù địch đối với nước ta. Cần làm cho mọi người thấy rõ rằng mục tiêu, bản chất của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng phản động không hề thay đổi. Từ đó mỗi người nâng cao nhận thức, tư tưởng và nêu cao tinh thần yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, từ đó nêu cao tin thần đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá ta từ mọi phía của các thế lực thù địch.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), NQTW4 Khóa XI (Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay), NQTW4 Khóa XII để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và sức chiến đấu trong Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX, Nghị quyết Đại hội Đảng XI, XII; Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X; đặc biệt quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X về: công tác tư tưởng, lý luận, báo chí. Mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân phải làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, quyết tâm khắc phục khuyết điểm, kiên định 6 vấn đề có tính nguyên tắc được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), ra sức trau dồi đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về mọi mặt, tạo nên sự gắn bó chặt chẽ và được nhân dân tin yêu. Đây chính là nhân tố quan trọng nhất để đấu tranh thắng lợi chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Ba là, đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy và xây dựng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, làm cho cái tốt, điều thiện, lấn át cái xấu, điều ác, làm cho mọi quân nhân thấy rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và đơn vị, tạo ra dư luận xã hội để đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong đơn vị, xây dựng lối sống lành mạnh, tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng. Các chi bộ và tổ chức cơ sở đảng cần đấu tranh chống lại các hiện tượng loan tin, đồn nhảm, các luận điệu phản tuyên truyền của kẻ địch và các phần tử chống đối, bất mãn, bài trừ văn hoá phẩm độc hại; xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá trong sạch lành mạnh, nếp sống văn minh, đoàn kết trong toàn đơn vị.

Bốn là, tiếp tục quán triệt và thực tốt Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới.

Có thể nói, sự nguy hiểm của âm mưu chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch nhằm phá rã niềm tin, đánh từ trong đánh ra, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, chúng dùng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, để tạo cớ can thiệp vào nội bộ ta. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ chế độ chủ nghĩa xã hội, là do chủ nghĩa đế quốc đã lợi dụng những sai lầm về chính trị trong đường lối cải tổ, cải cách, đổi mới để đẩy mạnh “Diễn Biến Hòa Bình” trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Tổn thất nặng nề đó của chủ nghĩa xã hội là bài học cảnh giác cách mạng sâu sắc của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chúng ta. Càng bộc lộ rõ tính chất nguy hiểm của chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình”- bạo loạn lật đổ mà các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá đối với cách mạng nước ta.

Do vậy, mỗi quân nhân cần nhận thức sâu sắc âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình” đặc biệt trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong tình hình phức tạp hiện nay là nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh dân tộc. Chúng ta không một chút lơ là mất cảnh giác vì “Diễn biến hoà bình” rất thâm hiểm, không ồn ào mà lặng lẽ êm dịu nhưng lại gây những tổn thất khôn lường. Luôn trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng, Bác Hồ  và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, mài sắc ý chí chiến đấu thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị, kịp thời đối phó với các tình huống có thể xảy ra là trực tiếp góp phần đánh bại “Diễn biến hoà bình” của CNĐQ và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam ./.

PVB (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm