Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 11, 2017 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Sự nghiệp giáo dục đào tạo là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục- đào tạo chính là đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.


Bởi vì, đội ngũ nhà giáo có nhiệm vụ hết sức nặng nề, thiêng liêng và cao cả là đào tạo cán bộ cho Đảng, Nhà nước; là “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa” đội ngũ nhà giáo có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, chuẩn mực, nét tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho người học những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội nói chung, Nhà trường quân đội nói riêng, xứng đáng với danh hiệu “Người kỹ sư tâm hồn”. Muốn làm được điều đó, trước hết đội ngũ nhà giáo (người giảng viên) của các Nhà trường phải xây dựng tư tưởng dạy học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thì việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ nhà giáo của các Nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, năng lực toàn diện đạt chuẩn về chất lượng là một nội dung cơ bản, thường xuyên có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục - đào tạo của các nhà trường quân đội.

Ảnh minh họa


Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trong thời kỳ mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao đạo đức cho đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đạo đức nhà giáo của các nhà trường hiện nay đó là đội ngũ nhà giáo được lựa chọn, đào tạo và bồi dưỡng phát triển toàn diện, có kiến thức chuyên môn, chuyên sâu cao; có khả năng tổ chức chỉ huy giỏi, tích cực tham gia NCKH, biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có phương pháp tác phong công tác khoa học; thực sự là người luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; đồng thời là một chuẩn mực, nhân cách lớn, một tấm gương sáng tâm huyết với nghề; luôn chịu đựng khó khăn gian khổ, giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm. Tích cực chủ động học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên thực hiện tốt chức năng “dạy chữ, dạy nghề, dạy người” cho người học. Tuy nhiên do tác động của cơ chế thị trường, đời sống của đội ngũ giảng viên còn nhiều khó khăn, tính tự giác trong tu dưỡng rèn luyện chưa thường xuyên, chưa thật gắn bó tâm huyết với nghề nghiệp, tính mô phạm chưa cao; chấp hành hiến pháp, pháp luật, kỷ luật chưa thật nghiêm minh phần nào ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, thì công tác đào tạo nguồn lực con người, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ là vấn đề cấp thiết và quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu về công tác giáo dục - đào tạo của các nhà trường nhất là việc bồi dưỡng nâng cao  phẩm chất đạo đức nhà giáo (ĐĐNG). Cần quán triệt và thực hiện một số giải pháp cơ bản như sau:
 Thứ nhất, phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để các nhà giáo của các nhà trường trong quân đội nhận thức sâu sắc về vị thế của nghề giáo dục trong xã hội và sự cần thiết phải bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong tình hình hiện nay. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đánh giá rất cao nghề dạy học. Người cho rằng, nghề dạy học “rất quan trọng và vẻ vang”; “là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Từ đó phải làm cho mỗi nhà giáo nhận thức rõ hơn vị thế của nghề dạy học trong xã hội nói chung, công tác GD- ĐT của các nhà trường nói riêng là rất cần thiết. Có như vậy, mới xây dựng được ĐNNG thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng chăm sóc, giáo dục học viên, nâng cao thái độ, động cơ trách nhiệm trong nghiên cứu giảng dạy; thường xuyên tự bồi dưỡng, học hỏi kinh nghiệm của đồng chí, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm; gắn giáo dục, bồi dưỡng của tổ chức với đề cao ý thức tự học, tự rèn của người thầy. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn những nhận thức, hành vi không đúng về nghề dạy học, những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín, phẩm giá, tư cách của nhà giáo.

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Đây là giải pháp tác động trực tiếp đến nhận thức, định hướng nghề nghiệp của mỗi nhà giáo trước diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. Do vậy cấp ủy Đảng, chỉ huy của các nhà trường cần triển khai thực hiện nghiêm túc hai nội dung này, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác được thực hiện một cách toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm, sát với đội ngũ nhà giáo. Cần quán triệt, cụ thể hóa để họ nắm vững tư tưởng của Bác về ĐĐNG; đã là nhà giáo là phải yêu người, yêu nghề, yêu trường, yêu CNXH, điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GD- ĐT. Bởi, “Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên phải thật thà yêu nghề của mình”. Nắm vững tinh thần đó, trong thực hiện Nghị quyết 4 (Khóa XII), đội ngũ nhà giáo phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, đề ra nội dung, biện pháp thiết thực cụ thể, phù hợp làm cơ sở để điều chỉnh hành vi, xác định ý chí quyết tâm, nhất là trong những tình huống khó khăn, phức tạp, chi phối đến tình cảm, lòng yêu nghề của ĐNNG. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để ĐNNG phấn đấu, rèn luyện; lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, thói hư tật xấu tạo nhiều điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong rèn luyện phẩm chất ĐĐNG theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Mặt khác, phải tích cực khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ về những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Nhất là đối với những nhà giáo có những biểu hiện thoái thác nhiệm vụ, thiếu yên tâm, gắn bó với sự nghiệp “trồng người” trong công tác giáo dục đào tạo.

 Ba là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp, tác phong công tác cho ĐNNG. Thực tiễn chỉ ra rằng, những nhà giáo có trình độ hạn chế sẽ thiếu tự tin trong quá trình giảng dạy và không yên tâm gắn bó với nghề. Để khắc phục tình trạng đó, các nhà trường quân đội cần đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cho đội ngũ nhà giáo có trình độ, năng lực toàn diện, kiến thức chuyên sâu theo từng lĩnh vực, môn học tham gia giảng dạy cũng như kỹ năng, phương pháp tác phong sư phạm tốt; có khả năng tư duy khoa học sáng tạo, biết gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, Nhà trường với đơn vị và chiến trường. Ngoài ra, cần bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo có phương pháp, tác phong khoa học, sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ tâm huyết với học viên; góp phần tạo nên giá trị chân chính của người thầy, có tinh thần đấu tranh kiên quyết với những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; tích cực bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; bồi dưỡng ý thức tích cực, tự giác tham gia các hoạt động chính trị- xã hội, nhạy cảm với những vấn đề phức tạp nảy sinh; nói, viết và làm theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; gương mẫu, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân.

 Bốn là, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo điều kiện để các nhà giáo khẳng định mình trong mọi hoạt động thực tiễn. Môi trường sư phạm là nơi tạo ra những giá trị chân, thiện, mỹ của những người làm công tác giáo dục. Môi trường sư phạm tốt sẽ làm cho các nhà giáo thêm yêu quý, gắn bó, toàn tâm toàn ý với nghề; ngược lại, nếu môi trường sự phạm không tốt sẽ dễ làm cho họ mau chán nản, thiếu quan tâm đến công việc chung, không có hứng thú trong giảng dạy. Vì vậy, các nhà trường cần quan tâm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, tiện ích nhằm tạo tình cảm thân thiết, khơi dậy khả năng lao động sáng tạo của thầy và trò. Để làm được điều đó, cần tập trung xây dựng không gian làm việc thoáng, sáng, xanh, sạch, đẹp; trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, duy trì nghiêm các quy chế, quy định có lối sống làm việc kỷ cương, văn hóa, tăng cường đoàn kết, thống nhất cao, cùng giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nhà giáo là một yêu cầu tất yếu khách quan trong xây dựng ĐNNG của các nhà trường. Quán triệt, thực hiện tốt các nội dung biện pháp trên, sẽ là cơ sở quan trọng để khắc phục mọi hạn chế về đạo đức nhà giáo; nhận thức đúng đạo đức nghề nghiệp nhà giáo sẽ làm cho đội ngũ nhà giáo luôn tận tâm, tận lực với nghề, ra sức phấn đấu, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng GD- ĐT và nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có như vậy mới xứng đáng là “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, xứng đáng với danh hiệu “Người kỹ sư tâm hồn” trong các nhà trường quân đội./.


BVN (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm