Điểm nổi bật trong năm 2016 là cấp ủy các cấp luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về công tác xây dựng Đảng; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng, Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị) khẳng định:
Đảng ủy Lữ đoàn 454 (Quân khu 3) thông qua quyết tâm chiến đấu tại cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa năm 2016. Ảnh: DUY HƯNG. 

- Năm 2016, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức thường xuyên được coi trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ và từng giai đoạn; xác định rõ giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, khâu đột phá, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có tính quyết định ở những thời điểm quan trọng.
Nhìn lại thành tích công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ Quân đội, cho thấy: Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, gắn với quy trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, bí thư (phó bí thư) các cấp đã làm tốt việc chuẩn bị nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để mọi đảng viên được đóng góp xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Nhờ vậy, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt, nhất là khi đã có nghị quyết, cấp ủy chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, tổ chức đảng phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng người; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân, bảo đảm nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mọi đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết đã ban hành. Vai trò của bí thư, cấp ủy viên được phát huy trong việc duy trì các nền nếp, chế độ, các thủ tục, nguyên tắc của Đảng; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng... Từ thực tiễn đơn vị, Đại tá Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1, khẳng định:
 - Ở đâu và khi nào đội ngũ bí thư, cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực, tính Đảng, tính nguyên tắc cao thì nơi đó hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng được khẳng định; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với Quân đoàn 1, năm 2016, Đảng ủy quân đoàn đã cụ thể hóa nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bằng mục tiêu “4 tốt” (Trách nhiệm tốt-Chất lượng sinh hoạt tốt-Tự phê bình và phê bình tốt-Đoàn kết, kỷ luật tốt). Sau một năm thực hiện, kết quả đạt được rất cao và toàn diện.
Một điểm nổi bật nữa trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 là các cấp ủy trong toàn quân thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo. Hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng bổ sung, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhất là các mặt công tác trọng yếu, các lĩnh vực nhạy cảm; giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt; coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo; thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo cho cấp ủy viên. Công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên được thực hiện có hiệu quả. Số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đều tăng về số lượng và bảo đảm chất lượng... Năm 2016, Đảng bộ Quân đội kết nạp gần 15.000 đảng viên, tăng 6,75% so với cùng kỳ năm 2015.
Theo Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc, năm 2016, QUTƯ đã có nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; khắc phục và xử lý cơ bản những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng bộ Quân đội cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chấp hành Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm; nội bộ đoàn kết, phong cách lãnh đạo của nhiều cấp ủy có tiến bộ.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X xác định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Tiếp thu tinh thần nghị quyết, năm 2017, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, QUTƯ xác định: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng; quy định của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, QUTƯ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTĐ, CTCT trong quân đội; quy định chức năng, nhiệm vụ các loại hình Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong quân đội; tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị phù hợp với đề án tổ chức lực lượng quân đội đến năm 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm Quy định 76 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác tham gia giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú...
Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp có tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, có ý thức trách nhiệm cao, năng lực hành động giỏi, nói đi đôi với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Theo Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, thì vấn đề quan trọng là từng cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về bản chất, nội dung, mối quan hệ của nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên liên hệ, kiểm điểm về nhận thức và thực hiện nguyên tắc này ở cấp mình. Quá trình thực hiện phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ phối hợp công tác của từng cán bộ, đảng viên, của từng cấp ủy, tổ chức đảng; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những nhận thức không đúng, tư tưởng giản đơn, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trung tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, cho rằng: Cấp ủy các cấp cần đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; vận dụng có hiệu quả các hình thức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt học tập, sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên và cán bộ chủ trì các cấp về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Cần thấy rằng, việc ra nghị quyết lãnh đạo của cấp mình là cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào đơn vị. Do đó, mọi chủ trương, biện pháp lãnh đạo phải sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phải có tính khả thi cao; khắc phục tình trạng thụ động, sao chép nghị quyết, thiếu tính sáng tạo, không thiết thực với đơn vị. Cùng với đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt coi trọng công tác phát triển Đảng; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy viên; giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở...
Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; tập trung kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại...
 (Còn nữa)
TRỊNH DŨNG (Báo Quân đội Nhân dân điện tử)