Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 8, 2017 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh Chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ “DBHB-BLLĐ” chống phá nước ta toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, như: kinh tế, chính trị, quốc phòng - an  ninh, đối ngoại, tư tưởng, văn hoá Và không loại trừ, khi có điều kiện và thời cơ, chúng kết hợp cả DBHB- BLLĐ với biện pháp vũ trang, tiến hành chiến tranh xâm lược. Song, trọng tâm, then chốt vẫn là phá hoại về  chính trị - tư tưởng, trong đó lấy phá hoại về tư tưởng- văn hoá bằng những thông tin xấu độc, sai trái và xuyên tạc, bịa đặt m khâu đột phá.


Để thực hiện điều này, chúng tổ chức phối hợp lực lượng phản động trong nước tập trung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; kêu gọi và kích động đòi "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", đòi "tự do hoá về chính trị" theo hướng dân chủ tư  sản; núp dưới chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" để truyền bá tư tưởng tư sản và các quan điểm “xã hội dân chủ” ở Việt Nam. Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chống tham nhũng và những sơ hở, yếu kém của một bộ phận tổ chức, cán bộ trong quản lý kinh tế, xã hội để kích động, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trắng trợn hơn, chúng còn nuôi dưỡng, bảo trợ, tiếp tay cho bọn phản động đội lốt tôn giáo, bọn ngụy quân, ngụy quyền trước đây không chịu cải tạo, cũng như những hoạt động của bọn cơ hội chính trị cấu kết với các thế lực phản động bên ngoài đẩy mạnh các hoạt động chống phá, kích động bạo loạn, lật đổ, nhằm gây bất ổn về chính trị, tạo cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Ảnh minh họa


 Quân đội nhân dân Việt Nam với vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vì vậy,  phòng chống những thông tin xấu độc, sai trái và xuyên tạc, bịa đặt là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, phải vô hiệu hoá mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Để góp phần đấu tranh chống lại những thông tin xấu độc, sai trái và xuyên tạc, bịa đặt có hiệu quả đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều lực lượng tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trên nhiều lĩnh vực, trong đó cần  tập trung làm tốt những vấn đề cơ bản sau:
1. Kiên định vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; kế thừa, phát huy truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và các hoạt động xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta, phủ nhận những giá trị lịch sử của dân tộc, truyền bá tư tưởng tư sản về “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, đa nguyên, đa đảng của các thế lực thù địch.

2. Tăng cường công tác giáo dục kết hợp tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề căn bản cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trên con đường đi lên CNXH ở nước ta, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào từng thành phần, mọi lực trong đơn vị, thực sự giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của bộ đội. Tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, để mọi người nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn thâm độc trong chiến lược DBHB của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá, từ đó tạo ra sự “miễn dịch”, sức đề kháng cho toàn quân trước các đòn tiến công về chính trị, tư tưởng- văn hoá của các thế lực thù địch.

3. Tổ chức, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết  Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết "Về chiến lược an ninh quốc gia", Nghị quyết "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", phổ biến sâu rộng Thông báo kết luận 94-TB/TƯ của Ban Bí thư "Về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu " DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá", gắn với việc xây dựng chương trình hành động trong toàn đơn vị. Đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Kiểm soát và quản lý chặt chẽ, ngăn chăn không để các loại ấn phẩm, văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài thông qua các hoạt động thực tiễn hòng làm thay đổi hệ giá trị văn hoá, nhận thức của bộ đội.

4. Giữ vững tính định hướng chính trị của các hoạt động tư tưởng-văn hoá, đảm bảo các sinh hoạt tư tưởng-văn hoá và hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng phải hướng vào phục vụ, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá- tinh thần của bộ đội, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng con người mới Việt Nam, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chống mọi biểu hiện thương mại hoá, phi chính trị trong các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật. Tích cực đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực chính tri-tư tưởng, chống các quan điểm sai trái, phản động; giữ vững thông tin chính thống, có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung và thống nhất. Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật phát ngôn theo đúng quy chế, quy định đã ban hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện làm trái, làm sai của cán bộ, đảng viên, không để kẻ địch lợi dụng.

5. Tập trung củng cố, nâng cao và hoàn thiện hệ thống thông tin, truyền thông phong phú, đa dạng, làm cho hệ thống này đảm bảo đủ sức mạnh và khả năng đáp ứng một cách tích cực nhất các nhu cầu thông tin ngày càng tăng lên của bộ đội; đồng thời, có đủ khả năng cần thiết để tham gia vào các hoạt động truyền thông bên ngoài, góp phần hiểu đúng quan điểm, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, thành tựu phát triển của đất nước ta.

6. Tăng cường các hoạt động thực tiễn, đầu tư cơ sở vật chất, phát huy tính hiệu quả cao của các phương tiện thông tin đại chúng. Có nhiều nội dung, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng trong đơn vị, đặc biệt chú trọng đến các lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống DBHB.

7.  Chủ động nắm bắt tư tưởng và tâm trạng của bộ đội, dự kiến đúng và chính xác các tình huống và những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, kịp thời đề xuất với Cấp ủy Đảng, người Chỉ huy những chủ trương, biện pháp hoạt động đấu tranh sắc bén, có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn DBHB, góp phần xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh.

Thực tiễn hoạt động trong đơn vị luôn mang tính đặc thù, nhiều thuộc tính về dân chủ và kỷ luật.vậy, một mặt cần phải tăng cường công tác giáo dục; mặt khác, phải duy trì, giữ nghiêm kỷ luật, kiên quyết đấu tranh khắc phục các hiện tượng vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò các tổ chức, tích cực góp phần vào quá trình dân chủ hoá mọi hoạt động của đơn vị và xây dựng môi trường văn hoá đạo đức quân sự trong sạch.

LHC (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm