Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc February 10, 2017 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được thực tế khẳng định. Thế nhưng vẫn có những thế lực, cá nhân cố tình không hiểu thực tế đó, muốn phủ nhận vai trò đó của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày 03 tháng 02 năm 2017, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 87 tuổi. Trong suốt 87 năm qua, quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, Đảng cộng sản Việt Nam đã cùng toàn dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn, gian khổ để đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ, dân tộc Việt Nam thoát khỏi kiếp nô lệ; đã có nhiều thành tựu to lớn mà Đảng cộng sản và toàn dân tộc Việt đạt được. Trong đó có thể nói có 3 thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn, có tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng.

Một là, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ phong kiến, đánh đuổi thực dân, đề quốc giành độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc. Đây là thành tựu to lớn đầu tiên, mang tính bước ngoặt, thay đổi số phận của cả dân tộc mà Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành được. Ngay sau khi giành lại đất nước từ tay thực dân Pháp, phát xít Nhật Đảng ta đã từng bước thực hiện những việc quan trọng, mang tính sống còn đối với mỗi dân tộc, đó là công bố bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định độc lập chủ quyền dân tộc; tổ chức thành công bầu cử Quốc hội năm 1946, khẳng định cơ sở pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, thành lập Chính phủ chính thức và trình Quốc Hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 19/11/1946.
Thứ hai là Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam trường kỳ kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Trong suốt 30 năm kháng chiến chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, gian khổ giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc, sự thống nhất của đất nước. Từ những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong đàm phán, chuẩn bị lực lượng đến lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, rồi thắng lợi ở trận chiến quyết định- Điện Biên Phủ- đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Sau 1954, một mặt Đảng lãnh đạo nhân dân miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm tiền phương lớn, cung cấp nhân lực, vật lực cho tiền tuyến miền Nam, một mặt Đảng lãnh đạo nhân dân miền Nam tiếp tục đấu tranh, kháng chiến, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Đây là thành tựu thể hiện ý chí, sức mạnh dân tộc, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thành tựu vĩ đại có ý nghĩa lịch sử thứ ba, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, với dân tộc Việt Nam đó là những thành quả đạt được sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, được Đảng ta khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng năm 1986 đến nay.
Về kinh tế xã hội, đã thực hiện chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đưa đất nước cơ bản thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế phát triển trung bình. Thu nhập bình quân đầu người tăng - năm 1986 chỉ có hơn 100 USD/người/năm cho đến bây giờ là khoảng 2.200 USD/người/năm. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nông nghiệp, nền nông nghiệp từng bước được công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mục tiêu phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại dần được hiện thực hóa.
Về chính trị, chúng ta giữ vững được sự ổn định, giữ vững được độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị ngày càng lớn mạnh.  Đảng cộng sản Việ Nam đã lãnh đạo đất nước, toàn dân tộc hoàn thành được cương lĩnh, đường lối đã đề ra; lý luận và năng lực tổ chức thực tiễn ngày càng được hoàn thiện. Hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo thực hiện tốt những chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đảng cũng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
Về ngoại giao nhân dân, ta đã thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, độc lập, hòa bình, hợp tác, phát triển. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đang tích cực và chủ động trong hội nhập. Hiện nay chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 187 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia, ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại với nhiều đối tác.
Những thành tựu, thành quả mà dân tộc Việt Nam đã đạt được trong suốt 87 năm qua; niềm tin tưởng son sắt của nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, kể từ khi Đảng ra đời đến nay, đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

NVM (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm