Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc February 15, 2017 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-“Diễn biến hoà bình" (DBHB) là một chiến lược chống phá các nước XHCN bằng hình thức tổng hợp phi vũ trang là chính của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, với mục đích giành "chiến thắng mà không cần chiến tranh". Đó là một chiến lược phản động, cực kỳ nguy hiểm, nhằm xoá bỏ CNXH, hoặc chuyển hoá các nước XHCN vào quỹ đạo các nước tư bản chủ nghĩa (TBCN). Hiện nay chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực thù địch đang đẩy mạnh “Diễn biến hoà bình” (DBHB), bạo loạn lật đổ nhằm chống phá CNXH và cách mạng nước ta. Để chống phá chủ nghĩa xã hội (CNXH) và phong trào cách mạng thế giới, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ), đứng đầu là đế quốc Mỹ và đã tiến hành nhiều chiến lược phản cách mạng trong đó có lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhưng mọi sự nỗ lực của chúng đã không cưỡng nổi quy luật tất yếu của lịch sử.

Phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Quân đội với vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vì vậy, phòng chống chiến lược “DBHB” là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đối với quân đội, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thì một trong những vấn đề cơ bản là “phải làm thất bại chiến lược “DBHB”, vô hiệu hoá mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tạo cớ để can thiệp vũ trang”, xây dựng  quân đội vững mạnh mọi mặt, trong đó lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.

Bộ đội giúp dân tham gia gặt lúa chạy bão


Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược này với mục tiêu không che đậy như nhiều chính khách phương Tây tuyên bố: “chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam theo kiểu Đông Âu", cụ thể là: xoá bỏ  vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ XHCN, chuyển hóa Việt Nam theo hướng TBCN. Bởi vậy, "DBHB" đã và đang là một trong các nguy cơ của cách mạng Việt Nam.

Trong thời gian qua, toàn quân đã tích cực tham gia phong chống chiến lược “DBHB”, nhưng kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế nhất định, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Một trong những nguyên nhân chính là lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức chưa đầy đủ về bản chất, nội dung của chiến lược “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là gì; tại sao trong chiến lược “DBHB” kẻ thù xác định Việt nam là trọng điểm để chống phá của chúng ...  Từ  những vấn đề đó đã dẫn đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống “DBHB” còn thiếu đồng bộ, hiệu quả còn hạn chế về nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Để khắc phục những hạn chế đó trước hết, phải nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.  Tính chất nguy hiểm của âm mưu “DBHB” trên mặt trận mặt trận tư tưởng - văn hóa là chủ nghĩa đế quốc nhằm phá vỡ niềm tin, đánh từ trong nội bộ đối phương, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, với những thủ đoạn khác nhau để tạo cớ can thiệp vào nội bộ ta.

Để đấu tranh phòng chống “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa có hiệu quả đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều lực lượng tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trên nhiều lĩnh vực trong đó cần làm tốt một số giải pháp cơ bản sau .

1. Tập trung bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và các hoạt động xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta, phủ nhận những giá trị lịch sử của dân tộc, truyền bá tư tưởng tư sản về “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, đa nguyên, đa đảng của các thế lực thù địch. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống,  bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với các ngành chủ quản và cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng trong các hoạt động về tư tưởng-văn hoá, báo chí, xuất bản, hội thảo...Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng  về “chiến lược an ninh quốc gia”, “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", phổ biến sâu rộng Thông báo kết luận 94-TB/TƯ của Ban Bí thư "về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu "DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá", gắn với việc xây dựng chương trình hành động. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ, ngăn chăn không để các loại ấn phẩm, văn hoá phẩm độc hại từ nước ngoài vào nước ta.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề căn bản cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trên con đường đi lên CNXH ở nước ta, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, thực sự giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của toàn xã hội.

4. Tích cực đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, chống các quan điểm sai trái, phản động; giữ vững thông tin chính thống, có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung và thống nhất. Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật phát ngôn theo đúng quy chế, quy định đã ban hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện làm trái, làm sai của cán bộ, đảng viên, không để kẻ địch lợi dụng, khoét sâu thêm.

5. Xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, giáo dục, thông tin tuyên truyền; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ để hoà nhập với trình độ khoa học-kỹ thuật thông tin quốc tế, phát huy tính hiệu quả cao của các phương tiện thông tin đại chúng. Có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hoá, truyền thông, trong đó đặc biệt chú trọng đến các lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống " DBHB", góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải nhận thức đầy đủ vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương thức tiến hành công tác tư tưởng. Từ đó có quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hình thức hoạt động công tác tư tưởng - văn hóa theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trước hết, phải quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về lãnh đạo công tác tư tưởng - văn hóa, phát huy vai trò của từng cá nhân, tập thể và các tổ chức trong chiến lược đấu tranh phòng, chống " DBHB" đặc biệt trên lĩnh vực tu tưởng - văn hóa góp phần xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.

TAT (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm