Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 6, 2017 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Chiến lược “diễn biến hoà bình” là một âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá – xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... trong đó lĩnh vực chính trị, tư tưởng được  xác định là mũi nhọn đột phá của kẻ thù.

Đấu tranh chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở Việt Nam diễn ra ngày càng quyết liệt hơn, kiên quyết hơn, là mặt trận nóng bỏng hàng đầu.Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; trên cơ sở đó tạo ra sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong mỗi con người chúng ta, bản thân đề suất một số biện pháp sau:

 Một là, Luôn kiên định lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đây làm cơ sở khoa học cho cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

 Nhận thức rằng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng triệt để, đã được tổng kết và đúc rút từ sự phân tích toàn bộ lịch sử của nhân loại và thực tiễn xã hội của Việt Nam hiện nay.

Ngày nay, những biến đổi trên thế giới nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách hòng xuyên tạc, phủ nhận vai trò của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì vậy việc nắm chắc và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm nâng cao bản lĩnh cách mạng.

Ngày nay, trên thế giới cho dù chủ nghĩa xã hội đang lâm vào thoái trào ở một số nước, nhưng hầu hết các Đảng Cộng sản trên thế giới vẫn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho quá trình thực hiện mục tiêu, lý tưởng để xây dựng một xã hội công bằng, không còn áp bức, bóc lột, bất công.

Kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phải luôn gắn vào tình hình thực tế là phải xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, không ngừng đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện để chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là một học thuyết khoa học, cách mạng. Đòi hỏi với quá trình nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lênin ở các học viện nhà trường phải luôn phấn đấu chống sơ cứng hóa, máy móc quá, vận dụng một cách phù hợp.

Hai là, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó giáo dục ý thức trách nhiệm,tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc được âm mưu, hành động và thủ đoạn khi tiến hành “DBHB” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

 Cấp ủy, các cấp cần bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong Đảng và xã hội, thường xuyên nghiên cứu thu thập dư luận xã hội, nắm bắt đúng và trúng dư luận xã hội, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ở từng địa bàn để giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Thường xuyên nắm bắt tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, cấp dưới để có giải pháp phát huy, chấn chỉnh và uốn nắn, định hướng phù hợp.

Thường xuyên lắng nghe thông tin từ cơ sở, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa phương châm: chủ động tiến công, đoàn kết hiệp đồng, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Chủ động nắm bắt, đánh giá và dự báo chính xác tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phê phán những việc làm sai trái, chống Đảng, chống chế độ.

Nêu cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, chính xác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về chính trị văn hóa, nhất là ở những đối tượng và địa bàn trọng điểm, không để địch lợi dụng kích động hòng gây rối về chính trị.

Tăng cường giáo dục để nhân dân nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn  của kẻ thù; tính chất quyết liệt, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái về nhận thức và tư tưởng.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, luôn phát huy vai trò cơ quan chức năng, tăng cường phối kết hợp trong đấu tranh chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Đấu tranh tư tưởng, lý luận ở địa phương là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy đảng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm hoạt động đấu tranh chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp.

Phát huy lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan truyền thông, báo chí… tiến công chống các quan điểm sai trái, thù địch. Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, điều kiện cho các hoạt động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng.

Bí thư và cấp uỷ viên phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân; rèn luyện phong cách sâu sát cơ sở; nhạy bén với cái mới, chú trọng tổng kết và kinh nghiệm sáng tạo của cơ sở, tổ chức đấu tranh phù hợp với hoàn cảnh thực tế, lãnh đạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên trong đấu tranh chống  âm mưu “DBHB” của địch.

Phối hợp tổ chức các hoạt động như: tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học theo các chuyên đề; gắn đấu tranh tư tưởng với tổ chức các cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật, các hoạt động liên hoan nghệ thuật quần chúng, các triển lãm chuyên đề nhỏ lẻ nhưng rộng khắp ở các địa phương.

Dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình tư tưởng, văn hóa trong xã hội hiện nay, để kịp thời đưa ra các quyết định xử lý và kịp thời bổ sung hoàn chỉnh các quy chế lãnh đạo, quản lý các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, công tác tuyên truyền trong xã hội.

Phát huy các tổ chức đảng ở các cấp huy động tối đa các lực lượng xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng, khơi dậy tinh thần tự đề kháng của quần chúng và chủ động đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái thù địch, chống các sản phẩm văn hóa xấu độc.

Kết hợp giữa các lực lượng của cả nước, bảo đảm sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đấu tranh chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối, kết hợp giữa các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, văn hóa, văn nghệ trong đấu tranh chống “DBHB”. Phát huy sức mạnh tổng hợp các công cụ, các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí trong cuộc đấu tranh làm thất bại chiến lược “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.


NHQ (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm