Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 14, 2017 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. Chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Mục tiêu là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo của chúng và mục tiêu đó không hề thay đổi theo thời gian. Để thực hiện được mục tiêu của mình chúng đã tiến hành chống phá cách mạng nước ta trên rất nhiều nội dung như chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, kinh tế, quốc phòng an ninh, đối ngoại….


Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh chúng tiến hành các thủ đoạn như: vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm “phi chính trị hóa”  lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an, làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình. Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội,  công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…Trong tình hình hiện nay, chúng đặc biệt chú ý đến trạng thái tâm lí để tuyên truyền, xuyên tạc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân. Đặt lợi ích kinh tế đối lập với lợi ích quốc phòng.Đối lập giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm phủ định vai trò của quốc phòng trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội - công an”, “phi chính trị hoá” quân đội - công an. Cuối cùng còn quân đội Việt Nam nhưng do chủ nghĩa đế quốc sai khiến.

Ảnh minh họa


Đây là thủ đoạn vô cùng thâm độc của kẻ thù, để chống lại âm mưu, thủ đoạn trên trong giai đoan hiện nay chúng ta cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của cách mạng, công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc bất di bất dịch, bảo đảm cho quân đội đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, có phương hướng chính trị-quân sự đúng đắn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đảng thực hiện sự lãnh đạo đối với quân đội theo nguyên tắc: Lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, phản ánh mối quan hệ đặc biệt, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được khẳng định và thực hiện ngay từ khi Quân đội mới thành lập cho đến nay, thông qua cơ chế, phương thức lãnh đạo phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Tuy cách diễn đạt có sự khác nhau nhưng về bản chất đều là một, đó là khẳng định quyền độc tôn lãnh đạo Quân đội thuộc về Đảng, Đảng không chia quyền, không nhường quyền lãnh đạo cho bất kỳ đảng phái, tổ chức hoặc cá nhân nào. Sự lãnh đạo đó được biểu hiện tập trung ở những vấn đề cơ bản: xác định đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự; đảm bảo vũ khí, trang bị, nuôi dưỡng bộ đội; tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, v.v

Hai là, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt trước thủ đoạn “phi chính trị hóa quân đội” cần nhận thức một cách đầy đủ và phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thực tế lịch dân tộc ta đã có rất nhiều bài học quý giá về việc phát huy được hoặc không phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, những kinh nghiệm quý báu đó cần được nghiên cứu và vận dụng nhuần nhuyễn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong từng vấn đề cụ thể, cần vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” để mang lại hiệu quả cao nhất. Quan điểm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần được cụ thể hóa bằng các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…Chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nhằm tận dụng những thành tựu, kinh nghiệm trong hoạt động quốc phòng, an ninh trên thế giới.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh.

 Đảng đã chỉ rõ: Cần giáo dục cho mọi người nhận thức sâu sắc đặc điểm tình hình, yêu cầu mới về quốc phòng, nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng lòng tin vào bản lĩnh con người Việt Nam, tự hào về truyền thống dân tộc, chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi tình huống.Trong giai đoạn hiện nay cần tuyên truyền giúp mọi người có nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước, kiên cường, bền bỉ đánh đuổi giặc ngoại xâm cứu nước của ông cha trong lịch sử.Đặc biệt giáo dục tư tưởng nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới như: chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, vùng trời, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…

Bốn là, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận.

Đây là giải pháp rất quan trọng trong giai đoan hiện nay góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực thù địch, giúp chúng ta khẳng định được sức mạnh nội sinh, tạo “sức đề kháng” mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Muốn vậy chúng ta cần phải xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh,  xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Năm là, Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Duy trì Quân đội và Công an có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện dại, trước hết là cho lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, quân sự, an ninh đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch.

Đồng thời, nhận thức rõ đối tượng, đối tác theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện sai trái, tiêu cực, thiếu văn hóa, lối sống thực dụng, tạo môi trường trong sạch, lành mạnh ngăn ngừa những tác động xấu, độc vào cơ quan, đơn vị. Bằng cơ sở lý luận, thực tiễn sắc bén, có tính thuyết phục cao, các cơ quan chức năng của Quân đội và Công an cần tăng cường đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhất là thủ đoạn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” QĐND và CAND của các thế lực thù địch.


BDS (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy