Đăng bởi TIN ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc April 4, 2017 , 2 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Hệ thống chính trị Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, các tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam đều đứng vững trên lập trường quan điểm của nhân dân. Bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, về sự thống nhất giữa những lợi ích căn bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có chế độ chính trị ổn định nhất thế giới.


Sự ổn định chính trị là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần giúp Việt Nam có thể kiên trì chính sách phát triển kinh tế. Nền chính trị ổn định tạo cho Việt Nam có được một nền hòa bình và thịnh vượng. Nếu nhìn sang một số quốc gia khác trong khu vực, dễ thấy rằng, trừ Singapore, thì từ năm 1990 trở lại đây, hầu hết các nước đều trải qua các cuộc đảo chính hay khủng hoảng chính trị. Trong khi đó, nền chính trị của Việt Nam luôn ổn định, đây là một đảm bảo cho sự gắn kết để thực hiện chính sách kinh tế nhất quán. Ở những quốc gia, vùng lãnh thổ không giữ được sự ổn định về chính trị thì người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là nhân dân, những người lao động trong xã hội.


Dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết dân tộc. Sự đoàn kết dân tộc, một lòng trung thành với Đảng, tin theo đảng chính là nội lực mạnh mẽ giúp dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát triển và làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù. Âm mưu và sự chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” suy cho cùng hòng làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam mất ổn định. Việc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc hòng mục đích “chia để trị” của các thế lực thù địch dựa trên các luận điệu về “Tự do, nhân quyền”. Các thế lực thù địch hòng xúi giục nhân dân, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập chỉ với mục đích chia rẽ, gây mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến chính trị bất ổn định. Đây là “bài học” mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã dành nhiều thời gian, công sức “nghiên cứu, đúc kết” từ những cuộc xung đột chính trị xảy ra ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới những năm gần đây.

Sự ổn định chính trị của chúng ta và những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của một chính đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng Mácxit-Lêninnit chân chính. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Mục tiêu đó phản ánh chân thực và khách quan khát vọng của đại đa số quần chúng nhân dân và phù hợp với xu thế phát triển lịch sử. Trải qua 87 năm, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Dưới sự lãnh đạo duy nhất, toàn diện về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đất nước ngày càng phát triển, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới: Dân tộc ta từ một dân tộc thuộc địa, bị áp bức, bóc lột nay đã trở thành một dân tộc có đầy đủ quyền tự do, dân chủ như mọi dân tộc tự do trên thế giới. Đất nước ta từ một nước đói nghèo, nông nghiệp lạc hậu nay đã thành một nước đang phát triển, Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tiến tới một xã hội thực sự tự do, dân chủ, công bằng và văn minh. Những kết quả đó khẳng định mạnh mẽ tính nhất quán và sự đúng đắn của đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân. Chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một! Dù trong chiến tranh giành độc lập dân tộc hay trong thời bình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết nhất trí, một lòng tin theo Đảng, tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Một chính đảng duy nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt không có nghĩa là mất dân chủ! Điều này đã được thực tế chứng minh và khẳng định: Dù một đảng hay đa đảng, miễn là cuộc sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh thì đều là sự lựa chọn đúng đắn. Ở Việt Nam, từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, Đảng ta luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Mọi đường lối chính sách của Đảng đều nhằm phục vụ nhân dân, tất cả là vì dân. Đảng chủ trương mọi việc đều “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong điều 4 hiến pháp năm 1980 và qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, vai trò lãnh đạo của Đảng được đại đa số nhân dân tán thành và ủng hộ. Vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.  

Một đất nước theo chế độ đa đảng chắc gì đã dân chủ, đã đảm bảo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân?! Ở một số nước trên thế giới, vấn đề nội chiến, tranh giành đấu đá giữa các đảng phái chính trị xảy ra liên miên. Nghèo đói, lạc hậu…bủa vây lấy người dân; nạn cướp bóc, tàn sát, phân biệt chủng tộc, kì thị tôn giáo.. xảy ra khắp nơi. Trên thực tế, không cần phải mất quá nhiều thời gian nghiên cứu, phân tích cũng đủ thấy: Sự bất ổn về chính trị xảy ra ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới thời gian qua, nguyên nhân sâu xa đều “khởi nguồn” từ việc tranh giành quyền lực chính trị; mâu thuẫn lợi ích giữa các đảng phái hoặc ngay nội bộ của đảng cầm quyền. Hậu quả việc bất ổn chính trị không chỉ là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia mà còn gây ra rất nhiều đau thương, bất hạnh cho nhân dân, thậm chí còn dẫn đến cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam chúng ta luôn có các thế lực thù địch dòm ngó, quấy nhiễu, phá hoại sự bình yên của đất nước. Trong điều kiện hiện nay của nước ta, các thế lực thù địch đang âm mưu "diễn biến hòa bình", sử dụng chiêu bài "dân chủ" và tự do, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hòng từng bước làm thay đổi chế độ chính trị. Mục tiêu của chúng là từng bước hạn chế, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương thức hiệu quả nhất để chúng đạt được mục tiêu đó là thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", là xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013.

Từ những thực tế của lịch sử, chúng ta cần thấy rõ được sự đúng đắn khi thực hiện một chế độ chính trị ở nước ta. Đảng ta đã nhận ra tầm quan trọng của việc không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Toàn đảng, toàn dân quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, làm thất bại âm mưu “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Điều này được thể hiện rõ trong các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ta. Chúng ta cần thấy được việc Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt là hoàn toàn phù hợp trên con đường đưa nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc giữ vững sự ổn định chính trị; thấy rõ những thành tựu và quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng Đảng, làm trong sạch nội bộ, để từ đó từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân bình tĩnh, phân tích cặn kẽ, khách quan các sự việc, hiện tượng xảy ra trong đời sống xã hội để có cách giải quyết, xử lý phù hợp. Điều này đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam, nhất là cán bộ đảng viên phải luôn luôn tỉnh táo, nhận diện các luận điệu, những âm mưu thâm độc, phương thức phá hoại của các thế lực thù địch để bản thân không bị sa vào bẫy của chúng; đồng thời kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, đòi “Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” của các thế lực thù địch dựa trên chiêu bài “Tự do, dân chủ, nhân quyền”, không để chúng lôi kéo, chia bè kết đảng…làm suy yếu lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Mọi người dân cần tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo đường lối chính sách của đảng, hiến pháp pháp luật của Nhà nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.


CTH (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. bài viết có chất lượng tốt

    ReplyDelete
  2. Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam là không phải bàn cãi.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy