Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc May 6, 2017 , 1 comment

(tindautruongdanchu)-Phòng chống “Diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Quân đội với vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Đối với Quân đội, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thì một trong những vấn đề cơ bản là phải làm thất bại chiến lược “DBHB”, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tạo cớ để can thiệp vũ trang, xây dựng  Quân đội vững mạnh mọi mặt, trong đó lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.
Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, toàn quân đã tích cực tham gia phong chống chiến lược “DBHB”, nhưng kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế nhất định, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Một trong những nguyên nhân chính là lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức chưa đầy đủ về bản chất, nội dung của chiến lược “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tại sao trong chiến lược “DBHB” kẻ thù xác định Việt nam là trọng điểm để chống phá …  Từ  những vấn đề đó đã dẫn đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống “DBHB” còn thiếu đồng bộ, hiệu quả còn hạn chế về nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Để khắc phục những hạn chế đó trước hết, phải nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
Thực tiễn cho thấy, trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng các thế lực thù địch sử dụng làm đòn đột phá  bằng bốn mũi tiến công trên mặt trận chính trị, tư tưởng đó là kích động “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc”. Tính chất nguy hiểm của âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng CNĐQ và các thế lực thù địch nhằm phá vỡ niềm tin của quần chúng nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc … làm cho xã hội hỗn loạn về đời sống chính trị, tinh thần, tạo điều kiện tập hợp lực lượng phản động trong nước; kích động quần chúng đấu tranh thay đổi chế độ XHCN bằng chiến thuật “viên đạn bọc đường”, với những luận điệu, lừa bịp để làm cho đối phương mất cảnh giác, mất phương hướng chính trị, không phân biệt được đúng sai để truyền bá tư tưởng tư sản, gây chia rẽ nội bộ, tạo điều kiện cho bạo loạn về chính trị và lật đổ chế độ. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt kẻ thù làm mê muội con người bằng các loại văn hoá phẩm độc hại, thúc đẩy lối sống, thực dụng, bàng quang với chính trị, xa rời mục tiêu lý tưởng để có điều kiện tập hợp lực lượng phản động gây áp lực chính trị tiến tới lật đổ chính quyền; thực hiện chính sách lôi kéo, thông qua các nước đồng minh, các tổ chức phi chính phủ, qua con đường giao lưu, hợp tác văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật… để thu thập tin tức tình báo, mua chuộc cán bộ, cài cắm gián điệp, móc nối các phần tử cơ hội chính trị để chống phá ta. Ngoài ra chúng còn dùng hình thức tung tin đồn nhảm, lợi dụng vấn đề chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay để tạo dư luận  “bảo vệ tự do dân chủ, nhân quyền”, gây ra tâm trạng mơ hồ, mất cảnh giác trong nhân dân, nhằm cô lập lực lượng trung kiên, lôi kéo kích động những phần tử bất mãn để gây bạo loạn lật đổ chính quyền…
Qua một số vấn đề trên đây để chúng ta nhận thức rõ hơn tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt mà các thế lực thù địch đã và đang sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam.
Quân đội ta là lực lượng chính trị tin cậy, công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, một lực lượng tiên phong trong phòng chống “DBHB” của CNĐQ và các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.  Đòi hỏi các cấp lãnh đạo, chỉ huy và mọi quân nhân trong quân đội phải nhận thức về bản chất âm mưu, thủ đoạn “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng một cách toàn diện, sâu sắc và luôn luôn gắn chặt với thực tiễn nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội cũng như của từng đơn vị. Những năm gần đây những âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của CNĐQ và các thế lực thù địch đã liên tục tác động đến đời sống mọi mặt xây dựng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta. Mục tiêu cơ bản của nó nhằm “phi chính trị hoá” quân đội, “vô hiệu hoá” vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; nhằm làm cho quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, mất phương hướng chính trị; chia rẽ đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân; gieo rắc lối sống xa đoạ; gây tâm lý mơ hồ, hoang mang, suy giảm lòng tin vào mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Vì vậy, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, phản động là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa rất cam go, phức tạp, khó khăn, và có ý nghĩa quyết định đến sự thành công trong công cuộc phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh này, nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới, cần phải tập trung chú trọng thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau:
Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò to lớn và trực tiếp tạo ra cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Mục tiêu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm vụ phòng chống “DBHB” là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, có tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết chiến quyết thắng, luôn luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Hai là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 Khóa XII của đảng về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" trong Đảng bộ Quân đội.
Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa không để những quan điểm, tư tưởng sai trái diễn ra trong quân đội. Kiên quyết đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm bản chất cách mạng của quân đội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thường xuyên coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác, làm lộ bí mật quân sự và bí mật quốc gia; kiên quyết xử lý kỷ luật và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.
Củng cố hệ thống tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp bộ đảng trong toàn quân. Trước hết nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên,  đặc biệt lựa chọn, bố trí cán bộ chủ trì ở các cấp; giữ vững nguyên tác tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng.
Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thể hiện sự thống nhất giữa mục tiêu, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của cấp uỷ, chỉ huy. Kiên quyết khắc phục những mặt yếu kém. Trong đánh giá tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống “DBHB” một cách toàn diện, trong đó trọng tâm là lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
Ba là, đẩy mạnh các hình thức hoạt động công tác tư tưởng trong Quân đội.
Hình thức tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội rất phong phú, đa dạng, mỗi hình thức có tính độc lập tương đối của nó và có những yêu cầu biện pháp cụ thể khác nhau. Tuy vậy, nhưng giữa các hình thức có quan chặt chẽ với nhau cùng tạo ra sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi và tiêu diệt những mầm mống tiêu cực trong quân đội. Thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả của các hình thức hoạt động công tác tư tưởng sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hệ thống các tổ chức trong quân đội vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đấu tranh có hiệu quả trong nhiệm vụ phòng chống âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu lý tưởng của Đảng; bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức của người quân nhân cách mạng.
Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng ở các đơn vị. Công tác thi đua phải được tiến hành thường xuyên liên tục mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời phát hiện và biểu dương, khích lệ gương điển hình người tốt, việc tốt”  để nhân rộng điển hình tiên tiến làm cho cái tốt, cái tiến bộ, nhân tố mới nảy nở và lấn át cái xấu, cái ác; thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

NTT (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. Quan trọng nhất là thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm