Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc July 24, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Chiến lược “Diễn biến hoà bình” là âm mưu cực kỳ thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, trong đó lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá được các thế xác định là khâu đột phá.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng  làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa ở Việt Nam diễn ra ngày càng quyết liệt, là mặt trận nóng bỏng hàng đầu. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.Một là, cần kiên định và đẩy mạnh việc nghiên cứu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở khoa học cho cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực  chính trị, tư tưởng, văn hóa.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, được tổng kết, đúc rút từ sự phân tích toàn bộ lịch sử nhân loại và thực tiễn xã hội của Việt Nam.
Khi sự nghiệp đổi mới của đất nước ngày càng đi vào chiều sâu, các thế lực thù địch đang tìm mọi thủ đoạn hòng xuyên tạc, phủ nhận từng luận điểm trong học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nắm chắc bản chất để vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào nước ta trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách giúp Đảng “không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đề ra”.

Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập đã xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Đây chính là yếu tố quyết định giúp Đảng ta có chủ trương, đường lối đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi hoàn cảnh, kể cả những thời điểm đầy khó khăn, thử thách để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không có nghĩa là biến hệ tư tưởng của các ông thành một thứ kinh thánh để ca tụng và vận dụng giáo điều, máy móc. Phải xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, không ngừng đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện để chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là một học thuyết cách mạng, khoa học.

Hai là, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, giáo dục cho nhân dân nắm chắc âm mưu thủ đoạn tiến hành “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong Đảng và xã hội, thường xuyên nghiên cứu thu thập dư luận xã hội để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề bức xúc nảy sinh ở từng địa bàn giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Chú trọng thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, lắng nghe thông tin từ cơ sở, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa phương châm: chủ động tiến công, đoàn kết hiệp đồng, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Chủ động nắm bắt, đánh giá và dự báo chính xác tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thường xuyên lãnh đạo, quản lý, nắm chắc và phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống thông tin đại chúng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo dư luận tích cực trong xã hội.  

Tăng cường giáo dục để nhân dân nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; tính chất quyết liệt, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa. Xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh phê phán những việc làm sai trái của một số phần tử cơ hội chính trị, chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ba là, xây dựng và phát huy lực lượng nòng cốt trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo ra lực lượng cốt lõi, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng cho cuộc đấu tranh đạt kết quả vững chắc và có sức lan tỏa sâu rộng.

 Lực lượng nòng cốt phải có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, thuyết phục người nghe, người đọc, có nhiệt huyết và dũng khí, quyết tâm đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Thường xuyên quan tâm, phát huy đội ngũ cán bộ, giảng viên nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong các trung tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường, cán bộ tuyên tuyền, báo cáo viên các cấp. Mặt khác, cần huy động thêm nhiều tiếng nói, đặc biệt là tiếng nói của các nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, của đội ngũ trí thức, kể cả tiếng nói của trí thức phản diện đã giác ngộ tham gia vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng.

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là cuộc đấu tranh quyết liệt và phức tạp. Những chiến sĩ trên mặt trận này, nhất là những chiến sĩ tiên phong, chủ lực, trực tiếp, trực diện đấu tranh tư tưởng, lý luận cũng luôn phải đối mặt với những thách thức, khó khăn và cả sự hiểm nguy trước sự tấn công của các thế lực thù địch. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho lao động và tinh thần đấu tranh của họ; đồng thời có cơ chế, biện pháp bảo vệ họ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò cơ quan chức năng, tăng cường phối kết hợp trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Cấp uỷ đảng các cấp phải coi cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy đảng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm hoạt động đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao.
Huy động lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan truyền thông, báo chí… tiến công chống các quan điểm sai trái, thù địch. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vấn đề đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” dưới nhiều hình thức. Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, điều kiện cho các hoạt động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ các cấp phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phải có sự phân công hợp lý, phân định rành mạch quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một cách khoa học. Khắc phục tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “giẫm chân lên nhau” và tình trạng bỏ trống trận địa tư tưởng, văn hóa.

Cán bộ chủ trì và cấp uỷ viên các cấp phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân; rèn luyện tác phong sâu sát cơ sở; nhạy bén với cái mới, gương mẫu trong lời nói và việc làm, tích cực tham gia đấu tranh chống  âm mưu “Diễn biến hòa bình” của địch.

Tổ chức đảng các cấp huy động tối đa các lực lượng xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng, khơi dậy tinh thần tự đề kháng của quần chúng và chủ động đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái thù địch, tẩy chay với các sản phẩm văn hóa xấu độc. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức phong trào hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa.

Xây dựng cơ chế phối, kết hợp giữa các lực lượng của cả nước, bảo đảm sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối, kết hợp giữa các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, văn hóa, văn nghệ trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bìnhtrên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch./

ĐAĐ (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm