Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc August 30, 2017 , 0 bình luận

(tindautruongdanchu)-Từ chỗ phủ nhận sự hiện diện của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, coi đó là “con ngáo ộp” mà Đảng Cộng sản Việt Nam “hù dọa” nhân dân; gần đây, những người thiếu thiện chí với sự lãnh đạo của Đảng lại khẳng định: “Việt Nam không cần chống diễn biến hòa bình nữa”. Thế là từ phủ nhận, nay lại thừa nhận, nhưng để dễ bề lừa gạt dư luận và làm cho mọi người mất cảnh giác, họ nói rằng: “Chiến lược này đã kết thúc sứ mệnh, do các “cựu thù” đã thành đối tác toàn diện hay đối tác chiến lược của Việt Nam”.


Luận điểm này được tuyên truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông phương Tây, nhất là sau các sự kiện: Việt Nam và Mỹ tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (tháng 7-2013) trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma lần lượt đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong các chuyến thăm chính thức (tháng 7-2015 và tháng 5-2016). Thêm nữa, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…” cũng được người ta che giấu mối liên hệ giữa “diễn biến hòa bình” với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để xuyên tạc rằng: “Hiện nay, Đảng không còn yêu cầu chống diễn biến hòa bình nữa, mà tập trung vào chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”.
Bùi Thanh Hiếu (ở Đức) thất bại khi tổ chức biểu tình ở Thủ đô Berlin


Có thể khẳng định ngay rằng, sự thay đổi thái độ nói trên chỉ là thủ đoạn mới, nhằm thực thi chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong bối cảnh mới ở Việt Nam có hiệu quả hơn. Thủ đoạn đó rất tinh vi và vô cùng nguy hiểm, bởi nó sẽ tạo nên sự mơ hồ, mất cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, nhất là những người không biết tường tận về bản chất, thủ đoạn của chiến lược này. Trên cơ sở đó, họ có thể đạt được mục đích cuối cùng là thủ tiêu chủ nghĩa xã hội.
 Vì vậy, “Dự báo âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong giai đoạn mới” có ý nghĩa thiết thực cả về lí luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
“Diễn biến hòa bình” xuất hiện vào những năm 40 của thế kỉ XX với vai trò là giải pháp quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 , G.Kainan- một trong những chiến lược gia chính trị của Hoa Kỳ - đã nghiên cứu, đề xuất , nâng nên thành chiến lược “Diễn biến hòa bình “để chống phá XHCN. Từ đó đến nay , nó luôn được các thế lực thù địch triệt để tận dụng với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Bởi vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác với mưu đồ đó và có đối sách đấu tranh kiên quyết , hiệu quả.
“Diễn biến hòa bình” (DBHB) là cuộc chiến thầm lặng nhưng hết sức quyết liệt nhằm vào các mục tiêu bên trong cả về chính trị, kinh tế, tư tưởng, lí luận, văn hóa, nghệ thuật, an ninh-quốc phòng; khoét sâu mâu thuẫn, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng, ý chí trong Đảng Cộng Sản (ĐCS) , làm cho nội bộ suy yếu và “tự diễn biến” . Chiến lược này được các thế lực thù địch tiến hành chủ yếu với các nước đã từng bị tiến công về quân sự hoặc gây lật đổ nhưng không đạt được mục tiêu, nay phải dùng chiêu bài tấn công tổng lực “Bất chiến tự nhiên thành (không đánh mà thắng), hòng khuất phục đối phương , xóa bỏ chế độ hiện hành.

Đối với Việt Nam , mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “ diễn biến hòa bình “ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và chế độ XHCN , lái nước ta đi theo con đường TBCN , lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc,... Để đạt được mục tiêu đó , chúng không từ bỏ bất kì mưu đồ nào, chống phá ta một cách toàn diện , với nhiều thủ đoạn tinh vi , thâm độc. Thông qua chiến lược DBHB chúng đánh thẳng vào nhận thức, tư tưởng của người dân, biến những việc đơn giản thành phức tạp, cá biệt thành phổ biến, những điều dễ hiểu thành khó hiểu, đánh tráo khái niệm, thực hiện trò “đánh lận con đen “ nhằm lôi kéo những người hạn chế về nhận thức chính trị phục vụ cho âm mưu của chúng. Sự chống phá Việt Nam thông qua chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch không phải bây giờ mới diễn ra mà âm mưu đó đã có từ lâu . Từ đầu 1950 đến 1975, chủ nghĩa đế quốc dùng hành động quân sự xâm lược với âm mưu biến Việt Nam thành thuộc địa của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại. Sau sử dụng đòn tấn công quân sự không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới, như “bao vây, cấm vận kinh tế”. “cô lập về ngoại giao”. Kết hợp với “DBHB” bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trong thời kì này, lợi dụng việc nước ta gặp nhiều khó khăn về kỉnh tế-xã hội (từ năm 1974-1994) do hậu quả cảu chiến tranh để lại và biến động chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB”, nõi xấu Đảng, chế độ, bôi nhọ danh dự các lãnh tụ,... Từ năm 1995 đến nay , trước những thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN do ĐCS Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố “xóa bỏ cấm vận kinh tế” và bình thường hóa quan hệ ngoại giao và chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như : “dính líu”; “ngầm,” “ sâu”, “hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.
Hiện nay , các thế lực thù địch đang tiến hành “Diễn biến hòa bình” bằng các biện pháp: mềm, sâu, quyết liệt hơn vào bên trong, bên trên nội bộ Đảng, cơ quan chính quyền các cấp Nhà nước ta, mưu toan thực hiện diễn biến từ kinh tế sang biến động về chính trị, kết hợp diễn biến bên trong với bên ngoài, tập trung bên trong, bên trên là chính; kết hợp “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ,”Cách mạng màu”, răn đe quân sự và sẵn sàng tấn công khi có thời cơ, đã và đang tiếp tục thực hiện các thủ đoạn mới, hoạt động chống phá,”chuyển hóa” Việt Nam…
Các thế lực thù địch xác định , bằng mọi giá phải thay đổi cơ chế chính trị ở Việt Nam; đồng thời phá vỡ quan hệ đối tác Việt Nam với các nước, lôi kéo Việt Nam ngả về phương Tây. Để thực hiện mục tiêu này, các thế lực thù địch giảm những tác động gây căng thẳng đến quan hệ với Việt Nam, dùng tài trợ, cố vấn,chuyên gia tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các trương trình chiến lược của Việt Nam; thông qua các định chế quốc tế về gia nhập WTO; đồng thời thông qua các lực lượng “dân chủ”, “cải cách” ngay trong cơ chế chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam để tác động “chuyển hóa”, làm chệch đường lối, chính sách và pháp luật Việt Nam.
Thâm độc và nguy hại hơn khi sự điều chỉnh thủ đoạn chiến lược mới của các thế lực thù địch chuyển hướng từ tập trung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sảnViệt Nam sang “có thể chấp nhận” về hình thức lãnh đạo của Đảng nhưng tập trung làm cho Đảng bị tha hóa, biến chất, mất lòng tin với nhân dân, tự đánh mất vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Khi Đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đẩy mạnh kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, khắc phục khuyết điểm “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng thì chúng cho đó chỉ là hình thức, chẳng đâu vào đâu,… Cùng với chống phá nền tảng tư tưởng các quan điểm, đường lối của Đảng các thế lực thù địch còn tăng cường tác động các tổ chức Quốc tế để thúc đẩy “dân chủ hóa” trong hệ thống chính trị, trong nội bộ Đảng và bộ máy lãnh đạo Nhà nước Việt Nam; kích động sự bất đồng chính kiến về những quyết sách chiến lược, nhất là trong giai đoạn mới; kích động gây chia rẽ ,tạo sự phân hóa giữa nhân dân với Đảng. Đồng thời tạo lập lực lượng lượng chính trị đối lập trong Đảng và trong xã hội; làm xói mòn khối đoàn kết , thống nhất và cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ; chia rẽ truyền thống “chia ngọt sẻ bùi”, gắn bó keo sơn đã được tôi luyện hàng ngàn năm của dân tộc ta. Một số tổ chức phản động hải ngoại móc nối, lôi kéo các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng chủ trương Nhà nước về mở rộng dân chủ , cải cách hành chính, tự do tư tưởng, tự do báo chí, viết bài tung lên mạng, hoặc các đài báo phương Tây như: BBC, VOA, RFA, RFI,… Móc nối trả lời phỏng vấn, phát tán quan điểm cá nhân, xuyên tạc , vu cáo các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam. Chúng lợi dụng truyền thông, báo chí là công cụ để “chuyển hóa” Việt Nam với các thủ đoạn: 1-Tăng cường tiếp xúc, trao đổi định hướng thông tin cho biên tập viên các báo , đài; 2- Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực điều tra độc lập cho đội ngũ phóng viên thu thập thông tin, viết bài theo định hướng của chúng; 3-Đăng tải các tin, bài nhạy cảm về những bất cập trong hệ thống chính trị, gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ; 4-Tăng cường cơ chế phản hồi từ độc giả trên các kênh phát thanh truyền hình, báo chí chính thống, thúc đẩy sự hình thành và phát triển hoạt động phản biện xã hội,.. Có kẻ còn kết nối các phần tử chống đối mưu toan thành lập các tổ chức đảng chính trị phản động nhằm lật đổ thế chế hiện hành; thực hiện cuộc tiến công phá hoại nhiều mặt hòng làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, chệch hướng đường lối chính trị, mất sức chiến đấu của Quân độivà Công an và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
 Nguy hiểm hơn, các thế lực phản động còn lợi dụng lòng yêu nước chưa đúng mức, đúng cách để thực hiện mưu đồ chống Đảng và thể chế chính trị hiện hành, vu cáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam không chăm lo , bảo vệ quyền lợi của công nhân, kêu gọi thực hiện chế độ đa đảng, thành lập công doàn độc lập, chia rẽ Đảng với nhân dân, tạo cớ thực hiện “cuộc cách mạng màu” ; làm thay đổi chế độ chính trị hiện hành. Có thể nói, mưu đồ cảu các thế lực thù địch lợi dụng tình hình phức tạp trên biển Đông hiện nay là rất tinh vi, nham hiểm, thể hiện thủ đoạn mới trong chiến lược “DBHB” để chống phá cách mạng Việt Nam. Nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ rất rễ mắc mưu và khi đó tình hình sẽ rất phức tạp.
Lịch sử đã chứng tỏ một quy luật vận động và phát triển của nước ta là dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng CNXH gắn liền với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật này vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế dạy rằng, trong đấu tranh , tuyệt nhiên không được nơi lỏng mất cảnh giác. Mỗi cán bộ Đảng viên, và nhân dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức đúng và đầy đủ tính gay gắt và phức tạp của cuộc đấu tranh chống “DBHB” ; âm mưu, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn cách hành vi gây phương hại đến sự ổn định, vững mạnh và phát triển của đất nước. Để làm thất bại thủ đoạn mới của chiến lược “DBHB”, chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, không để kẻ địch lợi dụng; nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ. Đồng thời phải phân tích làm rõ thủ đoạn mới của chiến lược “DBHB”, khắc phục mọi biểu hiện mơ hồ, chủ quan , mất cảnh giác , thiếu niềm tin vào tương lại của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng , củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lí bí mật thông tin. Các cấp cần phải thực hiện nghiêm quy chế Dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác dân vận,xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Mặt khác, phải thường xuyên chú trọng xây dựng Quân đội , Công an vững mạnh về mọi mặt, thực sự làm nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Mặc dù chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta diễn ra với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm, nhưng với sự đoàn kết , thống nhất trong Đảng và trong xã hội, tinh thần cảnh giác cánh mạng không ngừng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhất định chúng ta sẽ làm thất bại mọi mưu đồ của chúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng- an ninh,xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

V. Tiến Dũng (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy