Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc August 21, 2017 , 3 bình luận

(tindautruongdanchu)-Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã và đang thực hiện Chiến lược “Diễn biến hoà bình” (DBHB) dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là bằng mọi cách nhằm phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội…
Ngày nay, chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự, nhằm "chuyển hoá hoà bình" các nước xã hội chủ nghĩa đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Sau biến động ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, phương Tây công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược "kiềm chế" sang chiến lược "mở rộng" với hai nội dung cơ bản: "Dân chủ hoá về chính trị" và "tự do hoá về kinh tế". Vấn đề "nhân quyền" và "dân chủ" được coi là vũ khí lợi hại của chủ nghĩa đế quốc và thế lực phản động quốc tế.

Thanh niên Việt Nam nguyện tiếp bước truyền thống


Đối với Việt Nam, chiến lược DBHB của chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ra sức chống phá đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đầu năm 1950 đến 1975, chủ nghĩa đế quốc dùng hành động quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng, nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Từ đó chúng đã chuyển sang chiến lược mới như "bao vây cấm vận kinh tế", "cô lập về ngoại giao" kết hợp với DBHB, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, từ năm 1995 đến nay, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta.

Về kinh tế, chúng ra sức chuyển hoá nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần dần theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Chúng xuyên tạc và cố sức bác bỏ vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, ra sức khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo ý đồ của chúng.

Về chính trị, chúng kích động đòi thực hiện chế độ "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", "tự do hoá" mọi mặt đời sống xã hội, từng bước xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, các phần tử phản động trong nước và ngoài nước, ráo riết lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về tư tưởng - văn hoá, chúng đưa ra quan điểm: Xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cố sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Mới đây chúng đã kích động một số văn nghệ sĩ trong nước có tư tưởng bất mãn hình thành nên tổ chức “Văn đoàn độc lập Việt Nam”, thực chất đây là tổ chức không có lợi cho cách mạng nước ta.

Về  tôn giáo - dân tộc, chúng lợi dụng những khó khăn, trình độ dân trí còn thấp ở vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của một số ít cán bộ để kích động tư tưởng đòi ly khai, tự quyết dân tộc. Gần đây lợi dụng việc các cấp chính quyền của ta chậm giải quyết một số đơn thư của công dân, chúng kích động thành lập cái gọi là “Hội dân oan”để tập họp những quần chúng quá khích gây rối trật tự…

Một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, nắm chắc âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, quy mô, địa điểm và thời gian. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với nước ta. Trước hết phải chủ động nắm và phát hiện kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng để chống phá cách mạng nước ta. Do vậy mỗi cá nhân phải nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình…

Một là: Th­ường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa chính trị tư­ tư­ởng cho cán bộ chiến sỹ. Bởi vì, bản lĩnh chính trị của bộ đội ta là yếu tố cơ bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội và từng đơn vị, giữ vai trò định hư­ớng thúc đẩy hành động và hành vi của bộ đội. Các thế lực thù địch hiểu rất rõ rằng: sức mạnh trong hành động của con ng­ười đều bắt nguồn từ một niềm tin vững chắc với bản lĩnh chính trị vững vàng. Chính niềm tin sắt đá vào con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, niềm tin tất thắng vào mục tiêu lý t­ưởng chiến đấu của quân đội đã tạo nên sức mạnh vĩ đại trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội của quân đội và nhân dân ta. Vì vậy, trong chiến l­ược “diễn biến hoà bình” của kẻ thù với âm m­ưu chiến thắng không cần chiến tranh, chúng đã tập trung phá hoại về chính trị t­ư t­ưởng trong quân đội ta. Yêu cầu về bản lĩnh chính trị của bộ đội hiện nay có nội dung chủ yếu là: Sự kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa và thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sắc sảo, nhạy bén về chính trị, ứng xử kịp thời và đúng đắn các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội và từng đơn vị. Đồng thời,  kiên quyết đấu tranh bảo vệ đ­ường lối quan điểm của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm t­ư t­ưởng sai trái và phản động, các biểu hiện  mơ hồ, ảo t­ưởng, hoài nghi dao động, lơ là mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây dựng mọi ph­ương án chiến đấu, luyện tập thành thạo mọi ph­ương án không để bị bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Đây là một trong những biện pháp quan trọng, nhằm bảo đảm cho các đơn vị trong quân đội đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống; là biện pháp trực tiếp đánh bại âm m­ưu thủ đoạn của kẻ thù hòng phá hoại quân đội về tổ chức, làm suy giảm khả năng chiến đấu, vô hiệu hoá sức mạnh chiến đấu của quân đội làm ảnh hư­ởng trực tiếp đến yếu tố chính trị t­ư tư­ởng của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong quân đội ta. Mặt khác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luyện tập và thành thạo các phư­ơng án chiến đấu còn là cơ sở bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sỹ giữ vững niềm tin vào thắng lợi khi tình huống diễn biến phức tạp xảy ra. Đồng thời, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn văn kiện chiến đấu, nhất là phư­ơng án phòng chống bạo loạn; tập trung nâng cao chất lư­ợng huấn luyện để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng là then chốt. Duy trì chặt chẽ đơn vị theo nề nếp chính quy và các chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đ­ược giao trong mọi tình huống.

Ba là: Lãnh đạo, duy trì chặt chẽ công tác quản lý nội bộ, ngăn chặn và đập tan các hoạt động chiến tranh tâm lý, gián điệp, tình báo của các thế lực thù địch. Đây là biện pháp tích cực và hữu hiệu nhằm chống lại có hiệu quả m­ưu đồ hoạt động gián điệp tình báo của chúng. Trong tình hình hiện nay, vấn đề này càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi phải đư­ợc tiến hành chặt chẽ, chủ động và tích cực trong từng đơn vị quân đội. Mặt khác đối với các thế lực thù địch tiến hành chiến tranh tâm lý, hoạt động gián điệp và tình báo là một thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt nhằm khai thác bí mật quốc gia, bí mật quân sự, và lôi kéo mua chuộc cán bộ ta, gây tâm lý bất bình mơ hồ ảo t­ưởng, phá hoại về chính trị tư tư­ởng. Do đó, nội dung quản lý chính trị nội bộ ở trong từng đơn vị phải toàn diện; đặc biệt, trong nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hoà bình” về chính trị t­ư tưởng cần tập trung vào quản lý lập tr­ường quan điểm, thái độ chính trị, các mối quan hệ của từng quân nhân. Đồng thời phải coi trọng quản lý chặt chẽ cả tổ chức và con ngư­ời bảo đảm đơn vị luôn vững vàng kiên định về chính trị tư­ t­ưởng, trong sạch về tổ chức, thực sự xứng đáng là lực l­ượng chính trị tin cậy và trung thành của Đảng và nhân dân.

Bốn là: Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tổ chức, đơn vị trong việc phòng chống “diễn biến hoà bình” về chính trị t­­ư t­ưởng. Trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của quân đội cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực l­­ượng, các tổ chức tạo nên sức mạnh tổng hợp để phòng chống “diễn biến hoà bình”: Trong quân đội trư­ớc hết là các tổ chức đảng; tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, đây là các tổ chức cơ bản nhất trong tổ chức hiện các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong quân đội ta. Vì vậy, trong phòng chống “diễn biến hoà bình” về chính trị tư­ tư­ởng cần phải coi trọng và phát huy vai trò của các tổ chức này.

Phòng chống “diễn biến hoà bình”, của các thế lực thù địch chống phá cách mạng n­ước ta là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của dân tộc ta. Kiên định sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đư­ờng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi đ­ường lối đổi mới của Đảng, thư­ờng xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, kịp thời xử lý có hiệu quả và đúng đắn các tình huống có thể xảy ra là trực tiếp góp phần đánh bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, của các thế lực thù địch đối với quân đội ta./.

NTN (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. mọi người phải nâng cao cảnh giác, Kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với nước ta

    ReplyDelete
  2. cảnh giác, nhận diện và kiên quyết chống các am mưu DBHB, BLLD là trách nhiệm của mọi người dân

    ReplyDelete
  3. nêu cao cảnh giác kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy