Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc September 6, 2017 , 0 bình luận

(tindautruongdanchu)-Thời gian qua, các thế lực phản động, cơ hội chính trị, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thủ đoạn chúng thường dùng là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phủ nhận sự hy sinh và công lao của những người cộng sản, thổi phồng sai lầm, khuyết điểm của Đảng, của cán bộ, đảng viên, đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội. Chúng lợi dụng những kẻ cơ hội, phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất, đạo đức để chia rẽ, làm suy yếu, phá hoại Đảng từ bên trong.
 Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng với những thủ đoạn hết sức thâm độc, nham hiểm, chủ trương thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện “diễn biến hòa bình” chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm lung lay ý chí, tha hóa nhận thức của cán bộ, đảng viên từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối, chính sách - những biểu hiện của chuyển hóa. Các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tung ra nhiều tài liệu, bài viết, các ấn phẩm phản động,...tán phát khắp nơi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt  thông qua mạng Internet. Đây là một hình thức chống phá cực kỳ nguy hiểm.

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức việc ngăn chặn, phòng, chống, phản bác các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, cuộc đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch còn có hạn chế nhất định, hiệu quả chưa cao. Biểu hiện cụ thể của hiện tượng này là một số hạn chế, bất cập trong nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hơn thế, tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế,… đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.Cộng hưởng các nguyên nhân này đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên bị “lây nhiễm”, mắc bệnh “tự diễn biến” và tự đẩy mình vào quá trình “tự chuyển hóa”, như Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhận định: “Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”.
Thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng mọi phương tiện để chống phá, nhất là sử dụng không gian mạng, sử dụng các phương tiện truyền thông quốc tế để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam phải đề cao cảnh giác,chủ động ngăn chặn,phản bác hiệu quả các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Để ngăn chặn, phản bác hiệu quả các thông tinxuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thứcvề chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chúng ta khẳng định rằng, khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân trong xã hội có sự giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự ý thức trong việc nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng ngoại lai phi truyền thống, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, sai trái. Khi đó sẽ tạo “rào chắn” hữu hiệu để “miễn dịch” những độc hại từ luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái, phản độngcủa các thế lực thù địch. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”; “đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương; tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”. 
Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. Sự lãnh đạo, chỉ đạo về mặt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đóng vai trò quyết định trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có thông tin và truyền thông. Tư tưởng, quan điểm được hiện thực hóa thông qua hệ thống các cơ quan làm công tác tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở. Trách nhiệm của cơ quan truyền thông phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những thông tin chính xác, khách quan về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phải có định hướng về chính trị, tư tưởng đối với hệ thống thông tin đại chúng, hướng đến bảo vệ những thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục quần chúng tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc; thấy được bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa và âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù,... biết nhận diện, chủ động phòng, chống và tích cực tham gia đấu tranh, phản bác hiệu quả nhữngthông tin xuyên tạc, bịa đặt, quan điểm sai trái, phản độngcủa các thế lực thù địch.
Ba là, nâng cao trình độ của đội ngũ làm công tác tư tưởng, thông tin và truyền thông. Những người làm công tác tư tưởng, thông tin và truyền thông phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Đội ngũ này phải thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, có chất lượng cao, được nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc những nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối,quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ phải được thường xuyên tập huấn nghiệp vụ về thông tin, truyền thông, phải có trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng dự báo, phát hiện, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đội ngũ này không những là người biết định hướng cho công chúng phương pháp, cách thức đấu tranh, ứng phó với các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch mà chính họ là những người trực tiếp đấu tranh ngăn chặn, phản bác hiệu quả các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu,thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta.
Bốn là, hoàn thiện thể chế pháp lý nhằm quản lý hiệu quả công tác thông tin, truyền thông. Hiện nay, biện pháp quản lý các phương tiện thông tin, truyền thông còn có nhiều bất cập, nhất là đối với các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, các trang mạng xã hội có máy chủ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm. Trong khi đó, hằng ngày, hằng giờ các thế lực thù địch tung lên mạngnhiều tài liệu, bài viết, các ấn phẩm phản động, tán phát ở khắp nơi thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt  thông qua mạng Internet,gây hoang mang trong dư luận, khó khăn trong công tác quản lý trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Do đó, hoàn thiện các thể chế pháp lý, ban hành các điều luật, các văn bản dưới luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông là vấn đề có tính cấp thiết hiện nay. Cùng với đó phải tăng cường các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, nhằm chủ động ngăn chặn các thông tin độc hại, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch. Mặt khác, cần có chính sách hợp lý khuyến khích, tuyển chọn và huy động nhân tài trong lĩnh vực này, cùng với chuyên gia an ninh mạng tham gia thiết lập các “bức tường thép” để ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, độc hại thâm nhập vào Việt Nam.
Năm là, chủ động ngăn chặn, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Một biện pháp quan trọng trong đấu tranh chống các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch là chủ động nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, tài liệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của chúng. Cùng với việc sớm phát hiện để kịp thời ngăn chặn, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các Ban Chỉ đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các lực lượng nòng cốt ở các ban, bộ, ngành và địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, huy động lực lượng rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức tiến bộ,…tiến công chống các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ chân lý, lẽ phải, thực hiện sự tiến bộ xã hội.
Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Do vậy, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” nói chung và chống các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng phải gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Làm tốt những vấn đề trên sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, phản bác hiệu quả các thông tinxuyên tạc,quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc,góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
Thúy Hường (dautruongdanchu.blogspot.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm