Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 18, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Hiện nay, ở các đơn vị cơ sở, đại đa số cán bộ chiến sĩ là thanh niên, tuổi đời còn trẻ, là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Là lực lượng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên nói chung và thanh niênQuân đội nói riêng là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta từ trong nội bộ Quân đội.Trong mọi giai đoạn cách mạng, thanh niên Quân đội đã chứng tỏ luôn là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ luôn sung sức, năng động, nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội.

Dạ hội thanh niên Quân đội hai nước Việt-Lào
Nhìn chung, đại đa số thanh niên Quân đội có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức chính trị tốt và đã có nhiều đóng góp rất lớn cho xã hội. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận xa rời đạo đức, lý tưởng cách mạng, có lối sống thực dụng nên dễ bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường... Bên cạnh đó, hoạt động quân sự có tính đặc thù cao. Các thế lực phản động, cơ hội, chống đối chính trị luôn triệt để lợi dụng đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình… của thanh niên, trong khi vốn sống và nhận thức chính trị-xã hội của họ còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai. Đồng thời, lợi dụng những sơ hở, buông lỏng trong công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo trào lưu, lối sống thực dụng, đòi xét lại quá khứ…, để lôi kéo, kích động, tập hợp thanh niên tham gia.Cũng vì thế mà các thế lực thù địch luôn coi thanh niên Quân đội là đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thực hiện “Phi chính trị hóa Quân đội”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng sự phát triển của công nghệ thông tin, sự giáo dục kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tuyệt đại bộ phận thanh niên Quân đội đều nhận thức rõ tình hình và những mưu đồ thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trên thực tế, các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách tác động vào giới trẻ. Chúng dùng nhiều chiêu bài, cách thức kích động như lợi dụng tự do, tôn giáo để đánh vào sự nông nổi của một số ít bạn trẻ hòng tạo ra một thế hệ trẻ sống theo chủ nghĩa thực dụng, thích ăn chơi, lười lao động, sống vụ lợi, vị kỷ, hay so đo... Từ một số ít thanh niên chưa tốt này, chúng lợi dụng các trang mạng xã hội trên internet để phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy để “chuyển hóa” dần dần lớp trẻ. Chúng bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận. Chúng khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội được báo chí trong nước đăng tải và hướng luồng dư luận vào những vụ việc này để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn. Chúng lợi dụng một số hiện tượng cá biệt, cắt ghép những hình ảnh, hành động chưa thật đẹp của cán bộ, chiến sĩ ta để làm phai nhạt hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" trong lòng nhân dân, gây chia rẽ quân đội với nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với quân đội, với Đảng, Nhà nước… Với chiêu bài này, chúng đã đạt được mục đích là hình thành một bộ phận thanh niên ít rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống nên không đủ kiến thức và sự tỉnh táo để nhận diện âm mưu thâm độc của chúng.
Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” lợi dụng thanh niên quân đội để chống phá Quân đội từ bên trong của các thế lực thù địch trong thời gian tới đối với quân đội ta cần phải thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản sau đây:
Một là, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các cơ quan, đội ngũ cán bộ các cấp cần làm cho mọi quân nhân nhận thức đúng đắn tình hình, thấy rõ nguy cơ cũng như âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu của các thế lực thù địch đối với nước ta. Cần làm cho mọi người thấy rõ rằng mục tiêu, bản chất của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng phản động không hề thay đổi. Từ đó mỗi người nâng cao nhận thức, tư tưởng và nêu cao tinh thần yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, từ đó nêu cao tin thần đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá ta từ mọi phía của các thế lực thù địch.
Hai là, tiếp tục thực hiện tốt NQTW4 Khóa XII để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và sức chiến đấu trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân phải làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, quyết tâm khắc phục khuyết điểm, ra sức trau dồi đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về mọi mặt, tạo nên sự gắn bó chặt chẽ và được nhân dân tin yêu. Đây chính là nhân tố quan trọng nhất để đấu tranh thắng lợi chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.
Ba là, đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy và xây dựng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, làm cho cái tốt, điều thiện, lấn át cái xấu, điều ác, làm cho mọi quân nhân thấy rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và đơn vị, tạo ra dư luận xã hội để đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong đơn vị, xây dựng lối sống lành mạnh, tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng. Các chi bộ và tổ chức cơ sở đảng cần đấu tranh chống lại các hiện tượng loan tin, đồn nhảm, các luận điệu phản tuyên truyền của kẻ địch và các phần tử chống đối, bất mãn, bài trừ văn hoá phẩm độc hại; xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá trong sạch lành mạnh, nếp sống văn minh, đoàn kết trong toàn đơn vị.
Bốn là, tiếp tục quán triệt và thực tốt Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới. Có thể nói, sự nguy hiểm của âm mưu chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch nhằm phá hoại niềm tin, đánh từ trong đánh ra, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, chúng dùng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, để tạo cớ can thiệp vào nội bộ ta.
Do vậy, mỗi quân nhân cần nhận thức sâu sắc âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình” đặc biệt trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong tình hình phức tạp hiện nay là nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh dân tộc. Chúng ta không một chút lơ là mất cảnh giác vì “Diễn biến hoà bình” rất thâm hiểm, không ồn ào mà lặng lẽ êm dịu nhưng lại gây những tổn thất khôn lường. Luôn trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, mài sắc ý chí chiến đấu thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị, kịp thời đối phó với các tình huống có thể xảy ra là trực tiếp góp phần đánh bại “Diễn biến hoà bình” của CNĐQ và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Chu Linh (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm