Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 12, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trước sự phát triển của tình hình trong nước và quốc tế, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyếtvề Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc lần này đã xác định rõ mục tiêu cơ bản lâu dài và những mục tiêu trước mắt, mà ta cần phấn đấu đạt được. Trong đó xác định rõ mục tiêu chủ động ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta.


Ngày nay, trước sự phát triển của khoa học và công nghệ, đã làm thay đổi hình thái và cơ cấu kinh tế thế giới. Muốn phát triển nhanh các nước đều phải đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Hội nhập và hợp tác quốc tế sẽ tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi, để thúc đẩy nền kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy vậy, trong quá trình hội nhập, hợp tác cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn và bất đồng, nhất là sự cạnh tranh về thị trường, chất lượng và giá cả hàng hóa; bảo vệ quyền lợi người lao động, nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường... Bên cạnh đó các thế lực thù địch cũng ra sức lợi dụng quá trình hội nhập, hợp tác đẩy mạnh chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, nhất là về quốc phòng và an ninh. Vì vậy, trong quá trình hội nhập và hợp tác chúng ta phải chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Bạch Hồng Quyền và giáo dân bao vây UBND huyện Lộc Hà 


Chủ động ngăn ngừa cần được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp và nhiều ngành, trong toàn dân, nhất là về quốc phòng và an ninh. Sự chủ động phải được thể hiện từ nhận thức, đến xây dựng kế hoạch và quyết tâm, cũng như tổ chức thực hiện. Trong chuẩn bị lực lượng và thế trận, vận dụng linh hoạt phương châm, phương thức xây dựng và đấu tranh, trong đó phải lấy xây là chính, xây là yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh để ta ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó phải khắc phục tình trạng chủ quan, mất cảnh giác, cả trong xây dựng cũng như bảo vệ Tổ quốc. Đó là điều kiện để ta ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ xung đột và chiến tranh; quyết không để các thế lực thù địch gây bạo loạn, khủng bố và hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước, giữ vững an ninh trên các lĩnh vực. Đây là mục tiêu chiến lược vô cùng quan trọng, thể hiện rõ sức mạnh quốc phòng và an ninh nước ta, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quốc gia và dân tộc; là yếu tố căn bản để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần nhận thức đúng, có giải pháp tổ chức thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đặt ra.

Những năm qua, chúng ta đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, vị thế của quốc gia, dân tộc được nâng cao. Chúng ta đã tạo ra môi trường thuận lợi để chủ động và đẩy mạnh hợp tác quốc tế xây dựng đất nước. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, vẫn bộc lộ những tồn tại, thiếu sót, đáng chú ý là chưa thường xuyên đánh giá và dự báo đúng tình hình địa phương và đất nước, cũng như tình hình quốc tế... Trước tình hình đó, từng cấp và từng ngành cần tích cực giáo dục nâng cao nhận thức, làm rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động bổ sung kế hoạch và phương án xây dựng cũng như đấu tranh... Đó là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân, cũng như bạn bè quốc tế; là cơ sở để tạo sức mạnh, ngăn ngừa có hiệu quả mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Để chủ động ngăn ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của các thế lực thù địch, các cấp, các ngành cần quán triệt để từng người nhận thức đúng vị trí và vai trò, nhất là những phát triển mới về nội dung, đặc biệt là mục tiêu chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Cùng với tạo chuyển biến về nhận thức, cần đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục, để mọi người dân hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hội nhập, nhất là âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng để kích động, đẩy mạnh các hoạt động chống phá. 

Mặt khác thường xuyên đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung kế hoạch xây dựng và phương án phòng, chống, kiểm tra đánh giá lực lượng và phương tiện, bổ sung thế trận, luyện tập các phương thức và biện pháp, nhằm tăng cường sức mạnh đấu tranh. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; thực thi có hiệu quả pháp luật Nhà nước, phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, cửa quyền của cán bộ và đảng viên. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, gắn với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố niềm tin, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả nước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt, đủ năng lực làm tham mưu cho Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, trong xây dựng cũng như ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó ta cần tiếp tục mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, để xây dựng và phát triển đất nước. 

Trong quá trình hợp tác, cần đẩy mạnh tuyên truyền và đấu tranh, để các nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân toàn thế giới hiểu rõ đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ đất nước, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cần làm cho thế giới hiểu rõ Việt Nam luôn đề cao tinh thần yêu hòa bình, tôn trọng nền độc lập và chủ quyền của các quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc.

Đánh giá đúng và trân trọng sự đoàn kết và giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế... Đây là cơ sở để chúng ta phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại bảo vệ vững chắc nền hòa bình và độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc, giữ vững an ninh, môi trường hòa bình và ổn định xây dựng đất nước. Đó cũng là yếu tố quan trọng, có tính quyết định để tổ chức và thực hiện thành công, mục tiêu chiến lược bảo vệ Tổ quốc ở thời kỳ mới đặt ra.


Thế Linh (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm