Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 14, 2017 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Vấn đề suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên hiện nay đang được xã hội quan tâm. Đây là những vấn đề cấp bách đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chỉ ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; trong đó vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất là: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trang suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng”. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Nghị quyết, một số việc chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn biểu hiện phức tạp hơn; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống Đảng, Nhà nước” đang tạo ra sự thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ, cần phải đấu tranh phê phán, ngăn chặn đẩy lùi.


Tình hình trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra: “Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tác, bóp méo tình hình;… cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn”. Như vậy, “diễn biến hòa bình” với suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ nhân - quả với nhau. Suy thoái tư tưởng chính trị là kết quả tác động của “diễn biến hòa bình”, đồng thời là nguyên nhân cơ bản dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ trực tiếp góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.Như vậy, tính cấp bách, mục tiêu, đối tượng đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất rõ. Bài viết xin được góp phần nhận diện ở một khía cạnh về sự khởi đầu của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là mối quan hệ rất phức tạp đã làm cho không ít cấp ủy, tổ chức đảng lúng túng trong việc chỉ ra một cách tường minh đâu là điểm khởi đầu, đâu là kết thúc của suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tiến hành đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.

Âm mưu cơ bản, lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam được chúng triển khai trên tất các các lĩnh vực; với phương châm lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế là mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo dân tộc làm ngòi nổ, kết hợp với uy hiếp, răn đe gây sức ép về quân sự. “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, chúng tập trung chống phá, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên của cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động chía rẽ nội bộ, xây dựng lực lượng ngầm và tổ chức đảng phái chính trị chống đối; cấu kết với bọn phản động trong nước tổ chức các “chiến dịch” xuyên tạc, đòi xét lại lịch sử nhằm hạ uy tín của Đảng, lôi kéo quần chúng chống Đảng. Trên lĩnh vực tư tưởng, chúng tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng; tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin… với những thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, nguy hiểm. Đây là một nguyên nhân dẫn đến suy thoái tư tưởng chính trị, nguy cơ hàng đầu đối với Đảng ta, Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng, chỉ rõ: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp”. Đại hội xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trong đó “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Từ những dấu hiệu nhận biết suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Đảng ta chỉ ra, có thể nhận thấy mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng với nhau. Suy thoái tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên được hiểu là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, xa rời nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dao động mất phương hướng chính trị, giảm sút bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm, không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội... Họ không còn yêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, không yêu Đảng, yêu chế độ tất yếu dẫn đến “tự diễn biến”, từng bước có những suy nghĩ và hành động làm sai, không đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từng bước “tự chuyển hóa” tư tưởng và hành động ở cấp độ cao hơn chống lại Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Song, nhìn từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trước hết là diễn biến và chuyển hóa về tư tưởng chính trị ở cán bộ, đảng viên là sự thay đổi về nhận thức chính trị - xã hội, thay đổi về quan điểm tư tưởng, thái độ và lập trường chính trị theo chiều hướng xấu, tiêu cực. Tự bản thân cán bộ, đảng viên nhận thức chính trị và hành động xa rời, đi ngược, đối lập, chống lại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với tính chất, mức độ khác nhau. Suy thoái tư tưởng chính trị là một quá trình diễn ra theo chiều hướng xấu, tiêu cực của cá nhân và tổ chức đảng nhưng ở mức độ thấp, chưa làm chuyển hóa chính trị; còn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta là sự thay đổi theo chiều hướng xấu, tiêu cực diễn ra ở từng cá nhân, tổ chức, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng với tính chất, mức độ cao hơn.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính trị làm thay đổi bản chất chính trị của từng cá nhân và tổ chức, được biểu hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong nhiều mối quan hệ phức tạp, đan xen nhau, nhưng trước hết biểu hiện ở lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Việc đấu tranh, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên phải đặt trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay và trong cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá của các thế lực thù địch mới thấy hết được tính chất phức tạp, mới đề ra được giải pháp đấu tranh hiệu quả.

Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả cần nhận diện đúng các dấu hiệu của suy thoái tư tưởng chính trị với dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có nhiều điểm giống nhau, đều diễn ra bên trong mỗi con người cán bộ, đảng viên và tổ chức, từng bước thay đổi nhận thức chính trị - xã hội, thay đổi bản chất giai cấp công nhân dẫn đến thay đổi về lập trường, thái độ chính trị, hành động chính trị. Từ lập trường chính trị vô sản sang lập trường chính trị tư sản, đối lập lại Đảng, Nhà nước và chế độ. Quá trình diễn ra sự suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính trị có những biểu hiện tương đồng nhau ở những hiện tượng, hành vi như nhận thức chính trị lệch lạc, phai nhạt lý tưởng cách mạng; lập trường tư tưởng, chính trị dao động, thiếu niềm tin, giảm sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai trái; thiếu tiền phong, gương mẫu, không còn ý thức sẵn sàng cống hiến, hy sinh, hết lòng vì nước vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ở những mức độ khác nhau.

Điểm khác nhau căn bản giữa suy thoái tư tưởng chính trị với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính trị là mức độ biểu hiện nhận thức và hành động chính trị khác nhau. Suy thoái tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên là biểu hiện ở mức độ thấp, có thể chuyển sang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nếu không được đấu tranh ngăn chặn kịp thời. Còn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên là biểu hiện ở mức độ cao. Suy thoái tư tưởng chính trị và tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hai vấn đề tuy không đồng nhất, nhưng có mối quan hệ khăng khít với nhau, đan xen nhau, tác động thúc đẩy nhau cùng song hành diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi. Việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị phải được kết hợp chặt chẽ với đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị phải được đặt lên hàng đầu. Vì xét đến cùng suy thoái tư tưởng chính trị là nguyên nhân của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

“Tự chuyển hóa” là hệ quả tất yếu của quá trình “tự diễn biến” và trong những trường hợp cụ thể đó cũng là hệ quả của quá trình suy thoái tư tưởng chính trị. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những sự khởi đầu khác nhau do nhiều nguyên nhân như suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống, cơ hội chính trị, bất mãn, chủ nghĩa cá nhân, bị lợi dụng, mua chuộc, khống chế...dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ở đây đối tượng đang bàn là cán bộ, đảng viên, cho nên xét đến cùng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên được khởi đầu từ suy thoái tư tưởng chính trị (loại trừ những trường hợp cơ hội chính trị vào Đảng để chống phá). Vì cán bộ, đảng viên là những quần chúng ưu tú, được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách bản lĩnh chính trị mới kết nạp vào Đảng, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên giữ cượng vị lãnh đạo, quản lý ở các cấp có nhiều năm tu dưỡng, rèn luyện cống hiến, phục vụ cho Đảng, cho cách mạng. Do vậy, ở chừng mực nào đó cũng có thể khẳng định rằng, suy thoái tư tưởng chính trị còn là nguồn gốc của “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Nhận rõ mối quan hệ giữa “diễn biến hòa bình” với suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, việc đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt 8 giái pháp xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XI xác định và 3 nhóm giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đề ra. Trên cơ sở đó cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, đó là: Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và bản chất chính trị của Đảng; nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của cán bộ, đảng viên. Tập trung nghiên cứu, giải quyết triệt để nguồn gốc và những nguyên nhân dẫn đến suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ nội bộ các tổ chức đảng. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, đặc biệt là việc nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng ở các tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở, chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy. Đổi mới công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nảy sinh trong cán bộ, đảng viên một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc.


Bá Sắn (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. Nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta góp phần làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm