Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 21, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Hiện nay, một trong những chiêu trò không mới nhưng thâm độc đang được các thế lực thù địch ráo riết tiến hành chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận đó là việc chúng ra sức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội với luận điệu đề cao hoặc tuyệt đối hóa tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, reo rắc sự hoài nghi, tạo tâm lý hoang mang dao động trong một bộ phận nhân dân; tiến tới phủ nhận học thuyết khoa học và cách mạng của C.Mác, Ăngghen và V.I.Lênin.


Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa Mác - Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học do C.Mác, Ph.Ăngghen sáng lập và được V.I.Lênin bổ sung, phát triển; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học; là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nhận thức và đấu tranh cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại và giải phóng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình cứu nước đã tiếp thu ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; cũng chính từ đó tư tưởng quý báu của Người được hình thành và dẫn dắt phong trào cách mạng nước ta tiến tới thành công. Để đánh giá công lao to lớn cũng như xác lập nền tảng tư tưởng - lý luận vững chắc chỉ đạo thực tiễn cách mạng ở những chặng đường tiếp theo, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), Đảng ta đã xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Việc hệ thống hóa và đưa ra định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được Đại hội IX của Đảng bổ sung và đến Đại hội XI của Đảng ta hoàn thiện. Theo đó, “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một  hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”(trang 88). Định nghĩa này chỉ rõ:

- Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại.

- Bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.

- Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề bàn về quá trình phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.  

- Mục tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người…

Vậy nên, chúng ta cần phải hiểu rõ vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong ý thức hệ của giai cấp vô sản; tránh để kẻ địch lợi dụng, chống phá sự nghiệp cách mạng ngay từ cơ sở nền tảng tư tưởng - lý luận, từng bước loại bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin tiến tới xóa bỏ luôn tư tưởng Hồ Chí Minh…./.


Ngọc Duy

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm