Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 16, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những thành tích đã đạt được của Hội trong thời gian qua. Đó là, hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.


Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) của Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt và đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh... Tuy nhiên, hoạt động của Hội Cựu chiến binh cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm. Công tác chính trị, tư tưởng, có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cựu chiến binh, chưa chủ động giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra. Đồng thời, hội cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu hiện nay là kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", phi chính trị hóa Quân đội của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam được quy định trong Hiến pháp và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đã chỉ rõ: Hội cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.Hội Cựu chiến binh Việt Nam giữ vai trò: là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; tham mưu giúp cấp ủy Đảng; làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ: tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh, Hội cựu chiến binh; tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở; tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cựu chiến binh là những người đã tham gia lực lượng vũ trang trong công cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến tuổi thanh xuân, kể cả một phần xương máu cho đất nước, nay trở lại cuộc sống đời thường, vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh. Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của "độc lập, tự do" đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ góp phần làm thất bại âm mưu phản động của các thế lực thù địch hiện nay, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, chăm lo xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh nhằm bảo đảm quyền lợi của cựu chiến binh trong thực tế. Nhà nước có chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh; tập hợp, động viên và phát huy tiềm năng của cựu chiến binh, tạo điều kiện để cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm điều trị, phục hồi sức khỏe và các hoạt động tình nghĩa đối với cựu chiến binh. Trong từng thời kỳ, Nhà nước ban hành chính sách, chế độ cụ thể đối với Cựu chiến binh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Hai là, hội Cựu chiến binh các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục vận động Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao bản lĩnh chính trị; quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần bảo vệ, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bác bỏ các quan điểm sai trái; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII; đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống công thần, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm và lẽ sống cho thế hệ trẻ, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội và hội viên Cựu chiến binh đối với thế hệ trẻ. Trên thực tế hiện nay, các thế lực thù địch  lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, các vụ việc nảy sinh trong công tác quản lý ở các cấp bộ, ngành, sự suy thoái của mộ số cán bộ đảng viên để tập trung chống phá, bôi nhọ một số đồng chí cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chúng sử dụng mạng xã hội làm phương tiện để chống phá mà đối tượng chủ yếu vẫn là thanh, thiếu niên. Do vậy, Cựu chiến binh cần tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên. Hội viên cựu chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình, giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh có những biểu hiện công thần, tự mãn.

Ba là, tập trung đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức cơ sở của Hội cựu chiến binh Việt Nam ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cựu chiến binh được thành lập tổ chức cơ sở Hội.

Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trên thực tế thời gian qua cựu chiến binh ở các cấp hội đã đóng góp một phần không nhỏ vòa việc phát hiện những sai phạm,những vấn đề bất cập, hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, Đặc biệt, là tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII,giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội các cấp làm nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

N.Long

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm