Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 28, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Tôn giáo là một hiện tượng xã hội thuộc đời sống tinh thần của con người, phản ánh hiện thực khách quan một cách hư ảo.


Theo lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin: “Bất cứ tôn giáo nào cũng đều chỉ là sự phản ánh hư ảo vào đầu óc người ta những sức mạnh ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh mà trong đó những sức mạnh ở thế gian đã mang hình thức sức mạnh siêu thế gian”. Tôn giáo đã và đang có ảnh hưởng đến cuộc sống một bộ phận con người trong xã hội. Ngày nay, tôn giáo đang là một trong những vấn đề nổi lên rất gay gắt và phức tạp trong cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở nhiều quốc gia trên thế giới.Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng tôn giáo. Tín ngưỡng tôn giáo đã chi phối sâu sắc đến đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Trong những năm vừa qua, hoạt động của các tổ chức tôn giáo tiếp tục diễn ra phức tạp, các thế lực thù địch luôn lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta ngày càng thâm độc. Tất cả những tác động đó đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của nhân dân ta nói chung và quân nhân trong quân đội nói riêng. Do đó, để khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng tôn giáo đến đời sống tinh thần của quân nhân quân đội ta hiện nay cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho quân nhân.


Giáo dục chính trị, tư tưởng cho quân nhân có vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, hiểu biết của mình về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội, từ đó hình thành thế giới quan khoa học, cách mạng cho quân nhân. Thế giới quan khoa học và cách mạng là nhân tố quan trọng giúp cho quân nhân nhận thức đúng, hình thành thái độ niềm tin tất thắng vào chủ nghĩa xã hội, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan trong Quân đội ta.

Theo Lênin: “Đây là vũ khí vạn năng chống lại tín ngưỡng tôn giáo, vũ khí ấy sẽ đuổi tín ngưỡng tôn giáo ra khỏi nơi ẩn náu cuối cùng khỏi chốn thâm sơn cùng cốc của nó”.

Đây là một nội dung hết sức quan trọng và rộng lớn, nó bao gồm việc giáo dục nâng cao lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước nói chung và về công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nói riêng; giáo dục bản chất giai cấp công nhân, ý chí, bản lĩnh chính trị, nhiệm vụ của cách mạng và của Quân đội, âm mưu chống phá của kẻ thù. Thông qua đó, hình thành ở quân nhân thế giới quan khoa học, niềm tin cộng sản, khắc phục mọi khó khăn vươn lên làm chủ mình, làm chủ xã hội, làm chủ tự nhiên và “miễn dịch” với ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng tôn giáo.

Hai là, giáo dục chủ nghĩa vô thần khoa học cho quân nhân.

Giáo dục một số vấn đề cơ bản về chủ nghĩa vô thần khoa học cho quân nhân, làm cho quân nhân có sự hiểu biết đúng đắn về nguồn gốc, bản chất, chức năng của tôn giáo. Vạch ra tính chất duy tâm thần bí, phản khoa học của hệ thống giáo lý, giáo luật, giáo điều...của tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan.

Trong giáo dục chủ nghĩa vô thần khoa học cho quân nhân, cần phải giáo dục những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Giáo dục về trách nhiệm của quân đội ta đối với công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Nói rõ âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù đã và đang lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta mà tập trung chủ yếu là kích động chia rẽ đồng bào có đạo và đồng bào không theo đạo nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó xây dựng thế giới quan cộng sản cho quân nhân Quân đội ta.

Ba là, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho quân nhân.

Đây là hoạt động cơ bản của từng đơn vị nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho quân nhân để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của mình. Mặt khác, thông qua huấn luyện, chiến đấu để quân nhân tự khẳng định năng lực làm chủ bản thân, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại...giảm tổn thất, thương vong, giảm yếu tố may rủi, góp phần làm tăng tính vững chắc của thế giới quan khoa học, như vậy, là góp phần khắc phục có hiệu quả những ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng tôn giáo đến đời sống tinh thần quân nhân Quân đội ta hiện nay. Đúng như chỉ huấn của Lênin, Ông đã  hoàn toàn nhất trí với quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác và khẳng định rõ: không được tuyên chiến với tôn giáo, tuyên chiến với tôn giáo là điều dại dột, mà phải bằng con đường tuyên truyền chủ nghĩa vô thần, truyền bá thế giới quan khoa học cho họ. Lênin viết: “Chúng ta nhất định phải tuân theo lời Ăngghen khuyên những người xã hội chủ nghĩa Đức là: dịch và truyền bá rộng rãi những trước tác của các nhà khai sáng và các nhà văn vô thần Pháp hồi thế kỷ XVIII”[1].
Bốn là, tăng cường rèn luyện thể chất và tâm lý cho quân nhân.

Tăng cường rèn luyện thể chất và tâm lý cho quân nhân giúp cho họ vượt qua được sự căng thẳng, sự khó khăn, nguy hiểm, để từ đó mà nâng cao hiệu quả học tập và công tác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Nếu không có sự chuẩn bị tốt về thể lực và tâm lý cho quân nhân thì họ sẽ bị suy sụp về sức khoẻ, hoang mang về tinh thần dẫn đến giảm sút ý chí chiến đấu, không vượt qua được khó khăn thử thách nguy hiểm và do đó họ sẽ chông chờ vào sự giúp đỡ của lực lượng siêu nhiên nào đó và phó mặc cho số phận.

Để nâng cao chất lượng giáo dục quân nhân, cấp uỷ, người chỉ huy các cấp phải có nhận thức sâu sắc về vai trò của giáo dục toàn diện, từ đó mà có sự quan tâm đầu tư cho giáo dục một cách thích đáng. Phải có kế hoạch thống nhất về mục tiêu, nội dung, hình thức giáo dục cho phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Có thể kết hợp các hình thức lý thuyết với thăm quan, hành quân dã ngoại vùng đồng bào có đạo, kết nghĩa, thi tìm hiểu...phải phát huy tác dụng của thông tin đại chúng hiện có của đơn vị, thông báo kịp thời tình hình hoạt động của tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan trong khu vực đóng quân. Coi trọng tự giáo dục, tự khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan của quân nhân trong đơn vị.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác quản lý toàn diện quân nhân.

Quản lý nắm chắc lý lịch chính trị của từng quân nhân qua đó để có biện pháp giáo dục, rèn luyện cho phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt đối với quân nhân có tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời, nắm chắc quân số và giải quyết tốt các mối quan hệ của quân nhân trong đơn vị như quan hệ giữa quân nhân có đạo và quân nhân không theo đạo, mối quan hệ giữa đơn vị với địa phương nơi đóng quân nhất là địa phương có đạo. Mục đích là không để xảy ra mất đoàn kết vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, không được để kẻ địch lợi dụng chia rẽ quân nhân có đạo và không theo đạo cũng như chia rẽ cô lập giữa đơn vị và địa phương nơi đóng quân. Chỉ huy các cấp trong đơn vị thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; làm tốt công tác tuyển quân, đào tạo, sử dụng lực lượng cốt cán là quân nhân có tín ngưỡng tôn giáo.

Ngày nay, công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải vận dụng và phát triển một cách sáng tạo những nguyên lý phổ biến, những vấn đề có tính nguyên tắc của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo. Quân đội ta cùng với toàn Đảng, toàn dân tham gia phát triển  kinh tế - xã hội, tuyên truyền chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, đấu tranh chống thù địch, chia rẽ các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, trong nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân phải tiếp tục thực hiện phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đó là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, thực sự là đội quân công tác phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hoà bình” đang lợi dụng vấn đề tôn giáo  để phá hoại đất nước ta. Vì vậy, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tôn giáo không chỉ có các lực lượng vũ trang nhân dân mà đó là công việc của cả hệ thống chính trị trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Hà Hòa


[1] V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, M. 1979, Tập 12, tr 173.

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy